Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Γερµανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Καταρχήν, ο νόμος επιτρέπει την κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου. Στην πράξη, ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη η δυνατότητα αυτή παντού, σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια (Länder) και σε όλα τα είδη των διαδικασιών. Το επιτρεπτό της κίνησης μιας τέτοιας διαδικασίας εξαρτάται από το κατά πόσον και σε ποιον βαθμό το οικείο κρατίδιο έχει επιλέξει να θεσπίσει κανονιστικές διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα αυτή. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τις δικαστικές υπηρεσίες (Landesjustizverwaltungen) των ομόσπονδων κρατιδίων.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Το επιτρεπτό της κίνησης μιας τέτοιας διαδικασίας εξαρτάται από το κατά πόσον και σε ποιον βαθμό το οικείο ομόσπονδο κρατίδιο έχει θεσπίσει κανονιστικές διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα αυτή. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τις δικαστικές υπηρεσίες των ομόσπονδων κρατιδίων. Ορισμένες διαδικασίες μπορούν να κινηθούν εξολοκλήρου ηλεκτρονικά, όπως παραδείγματος χάρη, οι διαδικασίες καταχωρίσεως σε μητρώο, η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής (Mahnverfahren) και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαδικασίες για παραβάσεις τάξεως (Ordnungswiedrigkeiten).

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Σε περίπτωση που τα ομόσπονδα κρατίδια έχουν θεσπίσει κανονιστικές διατάξεις που προβλέπουν την κίνηση ηλεκτρονικών δικαστικών διαδικασιών (βλέπε ερώτημα 1), τα ηλεκτρονικά έγγραφα μπορούν να κατατεθούν ανά πάσα στιγμή.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Οι τεχνικές απαιτήσεις διευκρινίζονται στις κανονιστικές διατάξεις του ομόσπονδου κρατιδίου (βλέπε ερώτημα 1).

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Οι τεχνικές απαιτήσεις διευκρινίζονται στις κανονιστικές διατάξεις του ομόσπονδου κρατιδίου (βλέπε ερώτημα 1). Κατά κανόνα, προβλέπεται ότι τα έγγραφα πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφότυπο OSCI (ηλεκτρονική διασύνδεση επιγραμμικών υπηρεσιών), το οποίο περιλαμβάνεται στο λογισμικό που χρησιμοποιείται, γνωστό ως EGVP (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τα δικαστήρια και τη διοίκηση).

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Το μήνυμα αυτό καθαυτό δεν χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένο. Οι μεμονωμένες αιτήσεις που υποβάλλονται πρέπει να φέρουν το είδος της υπογραφής που ορίζεται στους σχετικούς διαδικαστικούς κανόνες. Κατά κανόνα, πρέπει να φέρουν επικυρωμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Ενδέχεται να προβλέπονται δικαστικά έξοδα, ανάλογα με το είδος της υπόθεσης. Προβλέπονται επίσης διάφοροι τρόποι πληρωμής: τιμολόγιο, άμεση χρέωση και ηλεκτρονική πληρωμή.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατή. Ισχύουν οι συνήθεις κανόνες.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Η χρήση του διαδικτύου δεν είναι υποχρεωτική. Ισχύουν οι συνήθεις κανόνες.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Ισχύουν οι συνήθεις κανόνες.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Ισχύουν οι συνήθεις κανόνες.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Καταρχήν, ο νόμος επιτρέπει την κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου. Στην πράξη, ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη η δυνατότητα αυτή παντού, σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια και σε όλα τα είδη των διαδικασιών. Το επιτρεπτό της κίνησης μιας τέτοιας διαδικασίας εξαρτάται από το κατά πόσον και σε ποιον βαθμό το οικείο κρατίδιο έχει επιλέξει να θεσπίσει κανονιστικές διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα αυτή. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τις δικαστικές υπηρεσίες των ομόσπονδων κρατιδίων.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Στο άρθρο 174 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του γερμανικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zivilprozessordnung) ορίζεται ότι είναι δυνατή η επίδοση αποφάσεων σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και φοροτεχνικούς σε ηλεκτρονική μορφή. Οι αποφάσεις μπορεί να επιδίδονται σε άλλα μέρη σε ηλεκτρονική μορφή, μόνον εάν έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους να λαμβάνουν ηλεκτρονικά έγγραφα.

Στην πράξη, αυτό συμβαίνει κυρίως στις διαδικασίες καταχώρισης σε μητρώο.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Ναι, υπάρχει γενικά η δυνατότητα διαβίβασης απόφασης δικαστηρίου σε ηλεκτρονική μορφή. Στην πράξη, αυτό συμβαίνει κυρίως στις διαδικασίες καταχώρισης σε μητρώο.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατή η άσκηση ενδίκου μέσου διά της οδού αυτής, εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών δικαστικών διαδικασιών στο συγκεκριμένο δικαστήριο δυνάμει κανονιστικής διάταξης του οικείου ομόσπονδου κρατιδίου. Στο άρθρο 174 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του γερμανικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζεται ότι είναι δυνατή η επίδοση αποφάσεων σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και φοροτεχνικούς σε ηλεκτρονική μορφή. Οι αποφάσεις μπορεί να επιδίδονται σε άλλα μέρη σε ηλεκτρονική μορφή, μόνον εάν έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους να λαμβάνουν ηλεκτρονικά έγγραφα.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Κατά κανόνα, δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Εντούτοις, ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια προβλέπουν τη δυνατότητα αυτή, τουλάχιστον σε υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών και φορολογικών δικαστηρίων (Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte). Ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια προβλέπουν επίσης τη δυνατότητα αυτή σε κτηματολογικές υποθέσεις και λοιπές συναφείς υποθέσεις. Στις αστικές υποθέσεις δημοσιεύονται ηλεκτρονικά οι ημερομηνίες ορισμένων δικασίμων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.