Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Ελλάδα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Έχει θεσμοθετηθεί και λειτουργεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο ΣτΕ , Επίσης, λειτουργεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Εξακολουθούν να παρέχονται : α) στοιχεία παρακολούθησης του δικογράφου που κατατίθενται με ηλεκτρονικό και συμβατικό τρόπο στο Πρωτοδικείο Αθηνών , β) η δυνατότητα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης πορείας δικογράφου, που εξακολουθεί ακόμα να κατατίθεται με το συμβατικό τρόπο, από τις σχετικές ιστοσελίδες του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, έχει θεσμοθετηθεί η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου για τα Διοικητικά Δικαστήρια και επίκειται η θεσμοθέτηση για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου αφορά σε υποθέσεις όλων των διαδικασιών της πολιτικής δικονομίας οι οποίες σταδιακά εντάσσονται σε επιγραμμική λειτουργία. Η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής πορείας του δικογράφου αφορά σε όλες τις Διαδικασίες. Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν να κινηθούν αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής πορείας του δικογράφου παρέχεται όλο το 24ωρο. Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών γίνεται σήμερα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,αλλα σύντομα θα επεκταθεί σε 24/7

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου ο χρήστης του συστήματος (δικηγόρος) συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα την οποία στέλνει στο Δικαστήριο μαζί με το πλήρες κείμενο της προσφυγής σε αρχείο word . Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσής του επιστρέφεται στον αποστολέα σε όμοια μορφή , μη επεξεργάσιμη, με ενδείξεις ότι κατατέθηκε .

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Η πρόσβαση στο σύστημα σήμερα και στην πλήρη λειτουργία του εξασφαλίζεται με χρήση ειδικών κωδικών και ηλεκτρονικής υπογραφής.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Η ηλεκτρονική υπογραφή έχει ενταχθεί στη χρήση του συστήματος.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Καταβάλλονται κανονικά τα έξοδα μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής η οποία αποτελεί στάδιο της εφαρμογής της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου. Τα έξοδα είναι τα ίδια με αυτά της κατάθεσης με συμβατικό τρόπο.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Όχι. Χωρεί μόνον παραίτηση από το δικόγραφο κατά τα ισχύοντα για τα με συμβατικό τρόπο κατατιθέμενα δικόγραφα σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Με το ΠΔ 142/2013 θεσμοθετήθηκε η ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.Στην παρούσα φάση δεν έχει ενεργοποιηθεί τεχνικά η δυνατότητα αυτή. . Ομάδα εργασίας μελετά την διαμόρφωση του κατάλληλου τεχνικού πλαισίου .. Η απάντηση από τον εναγόμενο μόνον μέσω διαδικτύου δεν είναι υποχρεωτική,

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Όλα τα δικόγραφα και έγγραφα της δίκης τίθενται ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση .

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Εφόσον δεν κατατεθούν με οποιονδήποτε τρόπο προτάσεις από τον εναγόμενο δικάζεται ερήμην.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Με το ΠΔ 142/2013 θεσμοθετήθηκε (εκτός της ηλεκτρονικής κατάθεσης προτάσεων) η ηλεκτρονική κατάθεση σχετικών (δηλαδή εγγράφων) ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Όχι ακόμη, μελετάται.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όχι ακόμη, μελετάται.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Όχι ακόμη, μελετάται.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Βλ. απάντηση στο ερώτημα 1.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.