Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, δίνεται αυτή η δυνατότητα. Οι λεπτομερείς κανόνες επικοινωνίας με τα δικαστήρια με ηλεκτρονικά μέσα είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato και στους σχετικούς συνδέσμους.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενους κανονισμούς όσον αφορά τις διαδικασίες που μπορούν να κινηθούν μέσω διαδικτύου είναι ότι, για ορισμένες κατ’ αντιδικία διαδικασίες και διαδικασίες της εκούσιας δικαιοδοσίας, που κινήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2018 και έπειτα, οι διάδικοι δεν έχουν απλώς τη δυνατότητα αλλά την υποχρέωση να χειρίζονται τις υποθέσεις τους ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, κατά γενικό κανόνα, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, κράτος, οποιοσδήποτε δήμος, δημοσιονομική υπηρεσία, εισαγγελέας, συμβολαιογράφος, δημόσιος φορέας ή άλλη διοικητική αρχή υπό την ιδιότητα του πελάτη και ο νόμιμος εκπρόσωπος του εν λόγω πελάτη υποχρεούνται να χειρίζονται τις υποθέσεις τους ηλεκτρονικά.

Επιπροσθέτως, η διαχείριση ορισμένων κατηγοριών υποθέσεων επιτρέπεται να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από το αν οι διάδικοι ενεργούν υπό οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες. Για παράδειγμα, η διαδικασία για την καταχώριση εταιρειών (ή για τη μεταβολή εταιρικών στοιχείων) μπορεί να κινηθεί μόνο ηλεκτρονικά όσον αφορά τις διαδικασίες ληξιαρχικής καταχώρισης, οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά – εάν, για παράδειγμα, ο αιτών υποβάλει αίτημα για απλουστευμένη διαδικασία καταχώρισης (μεταβολή στοιχείων) ή εάν ένας οργανισμός καταθέσει αίτηση για να αναγνωριστεί ως οργανισμός κοινής ωφέλειας ενώ, από την ως άνω ημερομηνία, οι φορείς που είναι ήδη καταχωρισμένοι ως οργανισμοί κοινής ωφέλειας μπορούν να καταθέτουν τα έγγραφά τους μόνο ηλεκτρονικά.

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, οι αιτούντες μπορούν, παρ’ όλα αυτά, να επιλέξουν να καταθέσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Ναι, η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή, εκτός των προγραμματισμένων περιόδων συντήρησης ή περιπτώσεων απρόβλεπτων δυσλειτουργιών του συστήματος. Στις προθεσμίες που έχουν προσδιοριστεί σε ημέρες και εργάσιμες ημέρες είτε από τη νομοθεσία είτε από το δικαστήριο, δεν συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε ημέρα –ή για προθεσμίες που προσδιορίζονται σε μήνες και έτη, δεν συμπεριλαμβάνεται η ημέρα εκείνη της προθεσμίας– κατά την οποία σημειώθηκε δυσλειτουργία ή διακοπή της υπηρεσίας (όπως οι όροι αυτοί εξηγούνται στη νομοθεσία) η οποία διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες. Εάν μια προθεσμία που προσδιορίζεται σε ώρες πρόκειται να εκπνεύσει κατά τη διάρκεια της δυσλειτουργίας ή της διακοπής της υπηρεσίας (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στη νομοθεσία), η προθεσμία θα εκπνεύσει στο τέλος της πρώτης ώρας μετά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εάν η διακοπή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα, ο πάροχος των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαχείρισης πρέπει να μεριμνήσει για την παραλαβή και την επεξεργασία των δικογράφων των πελατών με τρόπο που δεν απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες η σχετική νομοθεσία επιβάλλει την ηλεκτρονική επεξεργασία για το συγκεκριμένο είδος διαδικασίας.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Εάν προβλέπεται τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο (φόρμα) για την κατάθεση αίτησης (δικόγραφο) ή για τα συνημμένα σ’ αυτό έγγραφα, το έντυπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί και, συνεπώς, δεν μπορεί να τροποποιηθεί ούτε ο μορφότυπος των στοιχείων. Τα έντυπα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνσηhttps://birosag.hu/ και μπορούν να συμπληρωθούν με τη βοήθεια του προγράμματος Általános Nyomtatványkitöltő (πρόγραμμα-πλαίσιο για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων). Σύμφωνα με το κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 451/2016 της 19ης Δεκεμβρίου 2016, που περιέχει τους λεπτομερείς κανόνες ηλεκτρονικής διαχείρισης, και σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών, οι μορφότυποι αρχείων που μπορούν να εισαχθούν σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά έντυπα των δικαστηρίων είναι: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. Στα έντυπα μπορούν να επισυναφθούν αρχεία με μορφότυπους .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic και .asice. Είναι σημαντικό το μέγεθος των επιμέρους αρχείων που επισυνάπτονται στα έντυπα να μην υπερβαίνει τα 150 MB, ενώ το συνολικό μέγεθος όλων των αρχείων που επισυνάπτονται στα έντυπα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 MB. Εάν, παρ’ όλα αυτά, το συνολικό μέγεθος των αρχείων που πρέπει να επισυναφθούν στο ηλεκτρονικό έντυπο ή στο δικόγραφο υπερβαίνει το όριο των 300 MB, τα προς επισύναψη αρχεία μπορούν να υποβληθούν σε μέσο αποθήκευσης, συνημμένο στο ηλεκτρονικό έντυπο αριθ. 28, το οποίο έχει προβλεφθεί για αυτόν τον σκοπό, σε αριθμό αντιγράφων που υπερβαίνουν κατά ένα τον αριθμό των διαδίκων τους οποίους αφορά η υπόθεση. Το δικαστήριο δέχεται μόνο την υποβολή εγγράφων σε αποθηκευτικά μέσα τύπου CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R+ και τύπου «κλειδιού» USB.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, η ασφαλής διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων διασφαλίζεται μέσω των εργαλείων ΤΠ που προστατεύουν τα συστήματα επικοινωνίας, παράδοσης και εσωτερικής διαχείρισης. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή των διαδικασιών μπορεί να γίνει μόνο μέσω της «πύλης πελατών» («ügyfélkapu»), της «πύλης εταιρειών» («cégkapu») ή της «επίσημης πύλης» («hivatali kapu»), κατόπιν εγγραφής. Η ασφαλής διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων εξασφαλίζεται για παράδειγμα με υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, υπηρεσίες ασφαλούς παράδοσης και ηλεκτρονικής υπογραφής, καθώς και με τις αυστηρές διατάξεις που καθορίζονται στον νόμο L του 2013 σχετικά με την ηλεκτρονική ασφάλεια των πληροφοριών του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και άλλα συναφή νομοθετήματα.

Για παράδειγμα, τα πρόσωπα που επικοινωνούν με ηλεκτρονικά μέσα έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν τα έγγραφά τους στο δικαστήριο κρυπτογραφημένα με το δικό τους κλειδί κρυπτογράφησης, πέραν του κλειδιού κρυπτογράφησης που παρέχεται από το δικαστήριο. Το κλειδί κρυπτογράφησης προσκομίζεται στο δικαστήριο κατά την υποβολή εγγράφων από το πρόσωπο που κάνει χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το δικαστήριο επιδίδει τα δικαστικά έγγραφα στο πρόσωπο αυτό κρυπτογραφημένα με το εν λόγω κλειδί κρυπτογράφησης.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Για κάθε έγγραφο ή στοιχείο που κατατίθεται στο δικαστήριο με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται

  • ο υπογράφων να έχει θέσει στο ηλεκτρονικό έγγραφο την αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή του ή την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, και να έχει θέσει χρονοσφραγίδα, όπου απαιτείται από τον νόμο,
  • ο υπογράφων να έχει πιστοποιήσει τη γνησιότητα του ηλεκτρονικού εγγράφου με τη χρήση υπηρεσιών ελέγχου γνησιότητας εγγράφων βάσει ταυτοποίησης, ή
  • το ηλεκτρονικό έγγραφο να έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο υπηρεσίας κατά την οποία ο πάροχος της υπηρεσίας προβαίνει σε αντιστοίχιση του εγγράφου με το πρόσωπο που το δημιούργησε, με ταυτοποίηση του εκδότη η αντιστοίχιση με το πρόσωπο αυτό πρέπει να πιστοποιηθεί ως γνήσια βάσει στοιχείων που μπορούν να προσδιορίσουν με σαφήνεια την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη ή βάσει των εν λόγω πληροφοριών, και ο πάροχος της υπηρεσίας να εκδώσει πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνει ότι έχει αντιστοιχίσει το έγγραφο στο πρόσωπο αυτό η βεβαίωση περιλαμβάνεται σε ρήτρα που συνδέεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ηλεκτρονικού εγγράφου, και ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να θέσει στη ρήτρα και στο έγγραφο τουλάχιστον την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και την προηγμένη χρονοσφραγίδα.

7 Δεν ισχύει.

Τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα για τις διαδικασίες είναι τα ίδια τόσο για τις διαδικασίες με έντυπα παραστατικά, όσο και για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Εάν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τέλους, εκτός του ότι αυτό πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση, στο πεδίο «Καταβλητέο τέλος» (στο ηλεκτρονικό έντυπο που πρέπει να υποβληθεί) πρέπει να συμπληρωθεί το κατάλληλο ποσό και στη συνέχεια να καταβληθεί το τέλος σύμφωνα με την απόδειξη παραλαβής που εκδίδεται αυτόματα μετά την υποβολή της αίτησης. Το τέλος καταβάλλεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής πληρωμής και διακανονισμού («Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer» - EFER), το οποίο δίνει τη δυνατότητα πληρωμής του οφειλόμενου ποσού στη «Δικτυακή πύλη για την καταβολή δικαστικών εξόδων» («Igazságügyi Fizetési Portál») μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής POS/διεπαφής ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. Μια άλλη μέθοδος για την καταβολή των εξόδων είναι με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό του περιφερειακού δικαστηρίου που τηρείται για τον σκοπό αυτόν στο Δημόσιο Ταμείο της Ουγγαρίας.

Όσον αφορά τις διαδικασίες για την καταχώριση εταιρειών (ή για τη μεταβολή εταιρικών στοιχείων), τα έξοδα για τη διαδικασία καθώς και για τη δημοσίευση πρέπει να καταβάλλονται ηλεκτρονικά πριν από την υποβολή της αίτησης καταχώρισης (ή μεταβολής στοιχείων). Κατά την καταβολή των εν λόγω εξόδων, πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός φακέλου των εξόδων ή τελών, ο οποίος μπορεί να μεταφορτωθεί από τον δικτυακό τόπο του συστήματος εταιρικών πληροφοριών. Τα τέλη καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί το εμπορικό δικαστήριο στο Δημόσιο Ταμείο της Ουγγαρίας, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης κατατίθενται στον λογαριασμό Δημόσιου Ταμείου του υπουργείου που διευθύνει ο υπουργός Δικαιοσύνης.

8 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Η ανάκληση εγγράφου μετά την υποβολή του δεν είναι τεχνικά εφικτή. Η διακοπή διαδικασιών (ή η ανάκληση αιτήσεων ή εφέσεων) είναι δυνατή κατ’ αυστηρή εφαρμογή των κανόνων πολιτικής δικονομίας. Οι διάδικοι που επιλέγουν την ηλεκτρονική διαδικασία έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους διαδίκους που υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σε έντυπη μορφή.

9 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Η ηλεκτρονική διαχείριση δεν εξαρτάται από τη μορφή που έχει επιλέξει ο αιτών για να χειριστεί τις υποθέσεις του αντ’ αυτού, εξαρτάται από το αν υφίσταται υποχρέωση του καθ’ ου να χειρίζεται τις υποθέσεις του ηλεκτρονικά. Εάν ο καθ’ ου είναι πρόσωπο που υποχρεούται να χειρίζεται τις υποθέσεις του ηλεκτρονικά σύμφωνα με την απάντηση 2, δύναται καταρχήν να υποβάλει δήλωση σχετικά με την αξίωση μόνο μέσω διαδικτύου και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη νομοθεσία, διαφορετικά η υποβολή του θα είναι άκυρη. Στις άλλες περιπτώσεις, ο καθ’ ου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα αν θα απαντήσει με τη χρήση έντυπων εγγράφων ή ηλεκτρονικά. Εάν ο καθ’ ου επιλέξει να κινηθεί διά της ηλεκτρονικής οδού (υποβολή εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα) πρέπει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το δικαστήριο, ενώ και όλα τα δικαστικά έγγραφα θα επιδίδονται ή θα κοινοποιούνται στον διάδικο με ηλεκτρονικά μέσα από το δικαστήριο. Εάν ο διάδικος που συμμετέχει στη διαδικασία χωρίς νομική εκπροσώπηση ή ο αντιπρόσωπος διαδίκου που δεν έχει την ιδιότητα νόμιμου εκπροσώπου έχει αναλάβει να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το δικαστήριο, το δικαστήριο μπορεί μετέπειτα να κληθεί να επιτρέψει τη μετάβαση σε διαδικασία με τη χρήση έντυπων εγγράφων, ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή. Στην αίτηση πρέπει να προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι, λόγω μεταβολής της κατάστασης του διαδίκου ή του αντιπροσώπου του, η συνέχιση της διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα θα συνιστούσε δυσανάλογη επιβάρυνση.

10 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τις ηλεκτρονικές και τις έντυπες διαδικασίες.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Βλέπε τις απαντήσεις στα ερωτήματα 9 και 10.

12 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Εάν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση η ηλεκτρονική διαχείριση είναι υποχρεωτική για τον διάδικο ή εάν ο διάδικος έχει επιλέξει αυτή τη μορφή διαχείρισης, το έγγραφο και τα συνημμένα σ’ αυτό έγγραφα πρέπει να υποβληθούν μέσω τυποποιημένου ηλεκτρονικού εντύπου –εφόσον διατίθεται– και το ηλεκτρονικό έντυπο που χρησιμοποιείται σ’ αυτήν την περίπτωση είναι μη επεξεργάσιμο. Εάν δεν διατίθεται τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο για τα έγγραφα και τα συνημμένα, οι διάδικοι πρέπει να υποβάλλουν τα εν λόγω έγγραφα και συνημμένα σε έναν από τους μορφότυπους εγγράφων που έχει εγκριθεί από τον πρόεδρο της Εθνικής Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών και παρατίθενται στην απάντηση 4, ακολουθώντας τους κανόνες που ορίζονται στην απάντηση. (Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα προβλέπονται στη νομοθεσία έτσι, επί του παρόντος, εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα ισχύει στην περίπτωση που ένα έγγραφο πρέπει να προσκομιστεί και να ελεγχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας σε έντυπη μορφή, κάτι που μπορεί να συμβεί ιδίως σε περίπτωση αμφισβήτησης της γνησιότητας ενός έντυπου εγγράφου).

13 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Ναι, είναι δυνατόν. Τα δικαστικά έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται από το δικαστήριο με ηλεκτρονικά μέσα στους διαδίκους που επιλέγουν να κινηθούν με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τους κανόνες που εκτίθενται στις απαντήσεις των ερωτημάτων 2 και 9. Τα δικαστικά έγγραφα που επιδίδονται ή κοινοποιούνται ηλεκτρονικά αποστέλλονται στη διαδικτυακή υπηρεσία αποθήκευσης εγγράφων του αποστολέα εντός της πύλης πελατών, της επίσημης πύλης ή της πύλης εταιρειών, από την οποία είναι δυνατή η λήψη του εγγράφου με άνοιγμα του διαδικτυακού συνδέσμου που κατευθύνει προς το έγγραφο. Το έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί όταν ανοιχτεί το σύστημα δημιουργεί ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχής της επίδοσης, η οποία αποστέλλεται αυτομάτως στο δικαστήριο.

Τα έγγραφα που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην επίσημη διεύθυνση θεωρούνται ότι έχουν επιδοθεί κατά τη χρονική στιγμή που αναγράφεται στη βεβαίωση της άρνησης παραλαβής, ακόμα και αν ο πάροχος της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της επίσημης διεύθυνσης βεβαιώσει ότι ο παραλήπτης αρνήθηκε την παράδοση του εγγράφου, ή την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από τη χρονική στιγμή που αναγράφεται στη δεύτερη ειδοποίηση, σε περίπτωση που ο πάροχος της υπηρεσίας της επίσημης διεύθυνσης βεβαιώσει ότι ο παραλήπτης δεν αποδέχθηκε την αποστολή, μολονότι ειδοποιήθηκε δύο φορές.

14 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Ναι, συμβουλευθείτε την απάντηση στο ερώτημα 13.

15 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Ο διάδικος που υποχρεούται να επικοινωνεί με ηλεκτρονικά μέσα ή που έχει επιλέξει να κάνει χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ασκεί υποχρεωτικά και το ένδικο μέσο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ενώ ο διάδικος που έχει χρησιμοποιήσει έγγραφα σε έντυπη μορφή έως την άσκηση του ένδικου μέσου έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ακόμα και κατά τον χρόνο κατάθεσης του ένδικου μέσου. Η απόφαση του δικαστηρίου επί του ένδικου μέσου επιδίδεται ή κοινοποιείται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα στον διάδικο που υποχρεούται ή έχει επιλέξει να επικοινωνεί με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τους κανόνες που εκτίθενται στην απάντηση 13.

16 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, δίνεται αυτή η δυνατότητα. Εάν η ηλεκτρονική διαχείριση είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου, η κίνηση της διαδικασίας κατά τον ίδιο τρόπο είναι ασφαλώς επίσης υποχρεωτική. Ο διάδικος που δεν υπόκειται σ’ αυτή την υποχρέωση έχει επίσης το δικαίωμα να κινήσει τη διαδικασία με ηλεκτρονικά μέσα ωστόσο, πρέπει πρώτα να αποδεχθεί γραπτώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του συστήματος επιδόσεων του Ουγγρικού Επιμελητηρίου Δικαστικών Επιμελητών.

17 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι, σε ορισμένες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα στις διαδικασίες των εταιρειών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.