Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι.  Είναι δυνατή η κίνηση ορισμένων διαδικασιών μέσω του διαδικτύου, δηλαδή διαδικασιών μικροδιαφορών.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Ενάγοντες που κινούν διαδικασία μικροδιαφορών (δηλαδή καταθέτουν ορισμένες αγωγές η μέγιστη αξία του αντικειμένου των οποίων είναι 2.000 ευρώ) μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά. Η διαδικασία μικροδιαφορών είναι εναλλακτική μέθοδος κίνησης και χειρισμού διαδικασίας ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου αναφορικά με μικροδιαφορά. Πρόκειται για υπηρεσία την οποία παρέχει η γραμματεία του District Court για τη διεκπεραίωση καταναλωτικών αξιώσεων με χαμηλό κόστος και χωρίς συμμετοχή δικηγόρου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η δυνατότητα παρέχεται ανά πάσα στιγμή.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Όχι. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι οι λεπτομέρειες της αγωγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 1.500 λέξεις.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Οι πληροφορίες προστατεύονται μέσω της χρήσης τειχών προστασίας, SSL (Secure Socket Layer) για τις επικοινωνίες, σύστημα ανίχνευσης εισβολών στον δικτυακό τόπο φιλοξενίας, την ασφάλεια του λογαριασμού χρήστη κ.λπ.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Όχι.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Τα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας μικροδιαφορών καταβάλλονται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και το ύψος τους (25 ευρώ το 2012) είναι το ίδιο τόσο για τις ηλεκτρονικές όσο και για τις μη ηλεκτρονικές διαδικασίες μικροδιαφορών.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι. Αν η αγωγή δεν έχει λάβει ακόμα αριθμό πινακίου, μπορεί να ανακληθεί με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία μικροδιαφορών με το οποίο θα ζητείται η ανάκληση της αγωγής.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι, είναι δυνατόν να απαντήσει ο εναγόμενος μέσω διαδικτύου.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Ο γραμματέας μικροδιαφορών πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρξει συμβιβασμός επί της αγωγής προτού αυτή έρθει ενώπιον του δικαστή για συζήτηση.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Η αξίωση θεωρείται μη αμφισβητούμενη και ο ενάγων μπορεί να ζητήσει την έκδοση ερήμην απόφασης.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Όχι. Δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όχι.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Οι διάδικοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αγωγής τους ηλεκτρονικά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.