Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Ιταλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, είναι δυνατή για τις διαδικασίες σε αστικές υποθέσεις ενώπιον όλων των πρωτοδικείων και των εφετείων. Είναι υποχρεωτική για την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων πριν τη δίκη σε όλα τα πρωτοδικεία.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Στις διαδικασίες σε αστικές υποθέσεις, σε υποθέσεις κατά τη διαδικασία της αμφισβητούμενης και της εκούσιας δικαιοδοσίας και στις διαδικασίες εκτέλεσης ενώπιον των πρωτοδικείων και των εφετείων, η κατάθεση δικογράφων και άλλων εγγράφων από τους δικηγόρους των μερών πραγματοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση δικογράφων και άλλων εγγράφων από πρόσωπα που έχουν διοριστεί ή εξουσιοδοτηθεί από δικαστική αρχή. Για τις υπόλοιπες πράξεις, επιτρέπεται πάντοτε η ηλεκτρονική υποβολή.

Η διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων πριν τη δίκη διεκπεραιώνεται στο σύνολό της με ηλεκτρονικά μέσα.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Ναι, οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται καθορίζονται σε μέτρο το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014 και είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Ο «ηλεκτρονικός φάκελος» (busta telematica), ο οποίος περιέχει το δικόγραφο και τυχόν συνημμένα έγγραφα, είναι κρυπτογραφημένος ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενό του μπορεί να αναγνωσθεί μόνον από το δικαστήριο που τον παραλαμβάνει.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής είναι υποχρεωτική η καταγραφή του χρόνου δεν είναι απαραίτητη.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Το ενιαίο τέλος που προβλέπεται εκ του νόμου (contributo unificato) μπορεί να καταβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής προς τον σκοπό αυτόν ηλεκτρονικής διαδικασίας, η οποία προϋποθέτει την επαλήθευση ταυτότητας με τη χρήση ιταλικής έξυπνης κάρτας.  Το ύψος του τέλους είναι το ίδιο που προβλέπεται και για τις μη ηλεκτρονικές διαδικασίες.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, με την υποβολή ηλεκτρονικού εγγράφου, το οποίο είναι ισοδύναμο με την έντυπη μορφή του.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ως προς το υπόμνημα αντίκρουσης, ο εναγόμενος είναι ελεύθερος να ενεργεί κατά την κρίση του αντιθέτως, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων κατά τη διάρκεια της δίκης ενώπιον των πρωτοδικείων και των εφετείων.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Ισχύουν οι συνήθεις κανόνες που διέπουν και τις έγγραφες διαδικασίες.  Ο ενάγων μπορεί να υποβάλει την αγωγή του ηλεκτρονικά μόνον εάν το δικαστήριο έχει τη δικαιοδοσία να κάνει δεκτή την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων για το συγκεκριμένο είδος διαδικασιών και εγγράφων.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Ισχύουν οι συνήθεις κανόνες που διέπουν και τις έγγραφες διαδικασίες.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Βλέπε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 1 και 2.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Οι ανακοινώσεις και οι κοινοποιήσεις προς τους δικηγόρους των διαδίκων αποστέλλονται μόνο μέσω του διαδικτύου (πιστοποιημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (PEC) κατ’ εφαρμογή των ιταλικών κανόνων.)

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Ναι. Οι διαταγές πράξης ή παράλειψης (decreti ingiuntivi) συντάσσονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (από τις 30/6/2014).

Κάθε μήνα, τα πολιτικά δικαστήρια εκδίδουν περίπου 300.000 αποφάσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο μέσω του διαδικτύου.  Η απόφαση επί του ενδίκου μέσου κοινοποιείται μόνο μέσω του διαδικτύου [πιστοποιημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (PEC) κατ’ εφαρμογή των ιταλικών κανόνων].

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Ναι, με την επαλήθευση της ταυτότητάς τους (με τη χρήση ιταλικής έξυπνης κάρτας) σε εξουσιοδοτημένο σημείο πρόσβασης ή μέσω της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

https://pst.giustizia.it/PST/

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.