Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Στη Λετονία δεν υπάρχει ειδικό πλαίσιο για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας και την κατάθεση αγωγών με χρήση του διαδικτύου. Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Είναι δυνατή η αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων μέσω του διαδικτύου.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Στη Λετονία είναι δυνατή η αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων.

Σύμφωνα με την οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές, τα δικαστήρια υποχρεούνται να δέχονται έγγραφα που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Η οικεία νομοθεσία της Λετονίας σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, ο νόμος περί ηλεκτρονικών εγγράφων, ορίζει ότι για την εξακρίβωση της γνησιότητας τα ηλεκτρονικά έγγραφα πρέπει να περιέχουν στοιχεία εξακρίβωσης της γνησιότητάς τους καθώς και την ταυτότητα του υπογράφοντος επιπλέον, προκειμένου ένα έγγραφο να θεωρείται υπογεγραμμένο από το σχετικό πρόσωπο, πρέπει να φέρει ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή. Κατά τη χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων, η ασφάλεια των δεδομένων διασφαλίζεται από τους παρόχους υπηρεσιών ασφαλούς ηλεκτρονικής υπογραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ηλεκτρονικών εγγράφων και τους κανόνες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Λετονία. Ένα πρόσωπο πρέπει να δώσει ειδική συγκατάθεση για αλληλογραφία με δικαστήριο όπου γίνεται χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. Τούτο σημαίνει ότι το δικαστήριο θα αποστέλλει έγγραφα που έχει συντάξει σε ηλεκτρονική μορφή.

Πρέπει να προστεθεί ότι οποιουδήποτε είδους αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται με τη χρήση εγγράφων επικυρωμένων με ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος προβλέπει ειδική διαδικασία για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας. Η διαδικασία ανταλλαγής ηλεκτρονικών εγγράφων δεν εφαρμόζεται σε ορισμένα είδη συμβάσεων που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο, και ορισμένα είδη συμβάσεων εγγύησης.

Η νομοθεσία διευκρινίζει μερικές φορές ότι επιπλέον των λοιπών προϋποθέσεων, ένα έγγραφο αποκτά νομική ισχύ μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί σφραγίδα: στην περίπτωση ηλεκτρονικού εγγράφου, η απαίτηση αυτή πληρούται εφόσον το ηλεκτρονικό έγγραφο φέρει ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή και χρονοσφραγίδα, ή μόνο ηλεκτρονική υπογραφή εφόσον οι διάδικοι έχουν συμφωνήσει εγγράφως ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα μπορούν να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος περί ηλεκτρονικών εγγράφων.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει ειδική ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον με ομοιόμορφο τρόπο.

Τα δικαστικά έγγραφα μπορούν να επιδίδονται ηλεκτρονικά εφόσον ο αιτών έχει αναφέρει στην αίτηση ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς και άλλα είδη ταχυδρομείου για την αλληλογραφία με το δικαστήριο.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Τα δικαστικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων, μπορούν να επιδίδονται ηλεκτρονικά εφόσον ο αιτών έχει αναφέρει στην αίτηση ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς και άλλα είδη ταχυδρομείου για την αλληλογραφία με το δικαστήριο.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει ειδική ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον με ομοιόμορφο τρόπο.

Ένα πρόσωπο πρέπει να δώσει ειδική συγκατάθεση για αλληλογραφία με δικαστήριο όπου θα γίνεται χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. Τούτο σημαίνει ότι το δικαστήριο θα αποστέλλει έγγραφα που έχει συντάξει σε ηλεκτρονική μορφή.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει ειδική ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον με ομοιόμορφο τρόπο.

Ένα πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιεί έγγραφα με ηλεκτρονική υπογραφή για αλληλογραφία με δικαστικό επιμελητή.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Δεν υπάρχει ειδική ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον με ομοιόμορφο τρόπο. Είναι δυνατή η παρακολούθηση της προόδου μιας υπόθεσης μέσω της δικτυακής πύλης των δικαστηρίων, όπου παρέχονται οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες.

Οι διάδικοι σε μια υπόθεση μπορούν να ακούσουν ηχογράφηση της επ’ ακροατηρίω συζήτησης μέσω της δικτυακής πύλης των δικαστηρίων https://tiesas.lv, ενότητα Manas lietas («Οι υποθέσεις μου»), υπό την προϋπόθεση ότι το δικαστήριο έχει καταχωρίσει το αρχείο ήχου στο ηλεκτρονικό σύστημα του δικαστηρίου: κατόπιν καταχώρισης των αρχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του δικαστηρίου και κατόπιν συγχρονισμού των δεδομένων, αυτά μεταφέρονται στον μηχανισμό διανομής δεδομένων στη δικτυακή πύλη https://tiesas.lv κάθε 24 ώρες. Κάθε χρήστης, αφού εγγραφεί στη δικτυακή πύλη, μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες μόνο για υποθέσεις στις οποίες είναι διάδικος, και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να ανοίγει και να ακούει τα αρχεία ήχου που προστίθενται στα έγγραφα της υπόθεσης. Ένας διάδικος μπορεί να εισέλθει στην ενότητα Manas lietas («Οι υποθέσεις μου») στη δικτυακή πύλη https://tiesas.lv χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική υπογραφή ή ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας, ή αποστέλλοντας αίτηση στη Διοίκηση των δικαστηρίων (Tiesu administrācija) ζητώντας να του χορηγηθούν δικαιώματα πρόσβασης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.