Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Λιθουανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Από την 1η Ιουλίου 2013, είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αξιώσεων μέσω του συστήματος πληροφοριών των λιθουανικών δικαστηρίων (LITEKO), το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του υποσυστήματος δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (PES) στις διευθύνσεις https://www.teismai.lt/en και http://www.epaslaugos.lt/, με την επιλογή του συνδέσμου προς τη διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών των λιθουανικών δικαστηρίων.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή διαφόρων αξιώσεων στο πλαίσιο πολιτικής δίκης, καταγγελιών κατά μεμονωμένων πράξεων, καθώς και αιτήσεων στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Ηλεκτρονικά έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται στο δικαστήριο σε σχέση με νέους αλλά και υφιστάμενους φακέλους που τηρούνται σε έντυπη μορφή. Όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά έγγραφα σε σχέση με υφιστάμενο φάκελο που τηρείται σε έντυπη μορφή, ο αιτών πρέπει επίσης να υποβάλλει τον απαιτούμενο αριθμό έντυπων αντιγράφων (ένα αντίγραφο προστίθεται στον φάκελο που τηρείται σε έντυπη μορφή και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται από το δικαστήριο σε καθένα από τα μέρη της διαδικασίας).

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, η ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιείται αποκλειστικά: στις αστικές υποθέσεις που εκδικάζονται από τοπικά δικαστήρια (apylinkės teismai) όσον αφορά την έκδοση δικαστικών διαταγών, εφόσον το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης υποβλήθηκε μετά την 1η Ιουλίου 2013 με τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1.2. στις αστικές υποθέσεις που εκδικάζονται από τα τοπικά δικαστήρια, εφόσον το διαδικαστικό έγγραφο επί του οποίου στηρίζεται η δικαστική διαδικασία υποβλήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014 και έπειτα, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1.3. στις αστικές υποθέσεις που εκδικάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια (apygardos teismai) σε πρώτο βαθμό και στις διοικητικές υποθέσεις που εκδικάζονται από τα διοικητικά δικαστήρια σε πρώτο βαθμό, εφόσον το διαδικαστικό έγγραφο επί του οποίου στηρίζεται η δικαστική διαδικασία υποβλήθηκε από την 1η Ιουλίου 2013 και έπειτα, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1.4. σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων γενικής δικαιοδοσίας καθώς και ειδικών δικαστηρίων ενώπιον των οποίων συζητούνται κατ’ έφεση ή αναίρεση υποθέσεις, με βάση ένδικων μέσων που ασκήθηκαν από την 1 Ιανουαρίου 2014 και έπειτα κατά αποφάσεων σε υποθέσεις που είχαν διεκπεραιωθεί αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Τα διαδικαστικά έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται με τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων που διατίθενται στο υποσύστημα PES του LITEKO ή μέσω μεταφόρτωσης των υφιστάμενων εγγράφων στους μορφότυπους που υποστηρίζονται από το σύστημα. Οι υποστηριζόμενοι μορφότυποι είναι οι εξής: μορφότυποι κειμένου: doc, docx, odt, rtf, txt.· μορφότυποι λογιστικού φύλλου: xls, xlsx, ods· μορφότυποι παρουσίασης: ppt, pptx, ppsx, odp· εικόνες ανυσματικών γραφικών και μορφότυποι κειμένου: pdf, application/pdf, ADOC· μορφότυποι εικόνας μήτρας κουκκίδων: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp· μορφότυποι βίντεο: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.· μορφότυποι ήχου: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Τα ηλεκτρονικά δεδομένα που σχετίζονται με δικαστικές διαδικασίες υποβάλλονται σε επεξεργασία, καταχωρίζονται και αποθηκεύονται με χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Δικαστικό Συμβούλιο (Teisėjų taryba) και συμφωνείται με τον επικεφαλής αρχειοφύλακα της Λιθουανίας (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι δυνατή με χρήση των εργαλείων που διατίθενται στην πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: χρησιμοποιώντας υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, δελτίο ταυτότητας ή ηλεκτρονική υπογραφή. Το σύστημα διαθέτει επίσης λειτουργία χρονοσφραγίδας.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Στους κατοίκους που υποβάλλουν ηλεκτρονικά έγγραφα παρέχεται έκπτωση 25 % επί των δικαστικών εξόδων. Δεν απαιτείται η εκτύπωση των διαδικαστικών εγγράφων, η αποστολή τους στο δικαστήριο μέσω ταχυδρομείου, η μετάβαση στην τράπεζα για την καταβολή των εξόδων ή η υποβολή απόδειξης πληρωμής.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Οι αγωγές που υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου υπόκεινται στους ίδιους κανόνες πολιτικής δικονομίας όπως και οι υπόλοιπες αγωγές. Σύμφωνα με το άρθρο 139 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Civilinio proceso kodeksas), ο ενάγων έχει το δικαίωμα να αποσύρει την αγωγή του εφόσον το δικαστήριο δεν έχει αποστείλει αντίγραφό της στον εναγόμενο. Η αγωγή μπορεί να αποσυρθεί και σε μεταγενέστερο στάδιο, μόνο αν ο ενάγων συμφωνήσει και η αγωγή αποσυρθεί προτού το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εκδώσει την απόφασή του. Μέχρι την καταχώρισή της, η αγωγή μπορεί να αποσυρθεί με απλή διαγραφή. Μετά την καταχώρισή της, η αγωγή μπορεί να αποσυρθεί από το σύστημα μόνο με την υποβολή αίτησης απόσυρσης.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Στο δικαστήριο υποβάλλονται έγγραφα τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Η χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της δίκης δεν επηρεάζει τους κανόνες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Η χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της δίκης δεν επηρεάζει τους κανόνες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται σε σχέση με υφιστάμενους φακέλους που τηρούνται σε έντυπη μορφή αλλά και σε σχέση με ηλεκτρονικούς φακέλους.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Ναι.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Υποθέσεις που αφορούν την έκδοση δικαστικών διαταγών, άλλες υποθέσεις που προσδιορίζονται από το Δικαστικό Συμβούλιο και πληροφορίες σχετικά με τις δικαστικές διαδικασίες μπορούν να διεκπεραιώνονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα. Όταν δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό αρχείο, τυχόν πληροφορίες σε έντυπη μορφή που παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται από το δικαστήριο ψηφιοποιούνται, ενώ τα έγγραφα σε έντυπη μορφή υποβάλλονται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται ή καταστρέφονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από το Δικαστικό Συμβούλιο και έχουν συμφωνηθεί με τον επικεφαλής αρχειοφύλακα της Λιθουανίας.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, είναι δυνατό να ασκηθεί ένδικο μέσο μέσω του διαδικτύου τόσο σε αστικές όσο και διοικητικές διαδικασίες. Οι δικαστικές αποφάσεις μπορούν να εκδίδονται τόσο ηλεκτρονικά όσο και με άλλα μέσα που προβλέπονται από ειδικούς νόμους.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Την 1η Ιουλίου 2013 τέθηκε σε ισχύ τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που διέπει τη χρήση των πληροφοριών και των τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις δραστηριότητες των δικαστικών επιμελητών, αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί η δυνατότητα κίνησης διαδικασίας εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τους δικαστικούς επιμελητές θα πρέπει να λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2015.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Από την 1η Ιουλίου 2013, οι δικηγόροι και οι βοηθοί τους μπορούν να λαμβάνουν έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία χρησιμοποιώντας μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.