Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, γενικά είναι δυνατή, αλλά εξαρτάται από το δικαστήριο ενώπιον του οποίου θα κινηθεί η διαδικασία.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Οι ακόλουθες είναι διαδικασίες που μπορούν να κινηθούν με την υποβολή αίτησης μέσω του διαδικτύου:

  • οι διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών (Tribunal Ghal Talbiet Zghar – Small Claims Tribunal)
  • οι διαδικασίες ενώπιον του Διοικητικού Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva – Administrative Review Tribunal) και
  • οι διαδικασίες ενώπιον του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (Qorti tal-Maġistrati – Court of Magistrates) της Μάλτας και του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου του Γκόζο οι οποίες υπάγονται στο κατώτερο τμήμα των εν λόγω δικαστηρίων.

Δεν υπάρχουν διαδικασίες που να μπορούν να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, αλλά η επεξεργασία των αγωγών/αιτήσεων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων, δηλαδή από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ. από την 1η Οκτωβρίου έως τη 15η Ιουνίου και από τις 8 π.μ. έως τις 12 μ.μ. από τη 16η Ιουνίου έως την 30ή Σεπτεμβρίου. Αν η αγωγή/αίτηση κατατεθεί σε ώρα εκτός του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων, θεωρείται ότι έχει κατατεθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και εντός του προαναφερόμενου ωραρίου.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Όσον αφορά τις αγωγές ενώπιον του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών, αυτό πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και το οποίο περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την κατάθεση της αγωγής προς επεξεργασία.

Όσον αφορά τις αιτήσεις ενώπιον του Διοικητικού Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και των κατώτερων τμημάτων του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου της Μάλτας και του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου του Γκόζο, πρέπει πρώτα να συμπληρωθούν οι λεπτομέρειες όπως απαιτείται από το ηλεκτρονικό έντυπο και στη συνέχεια να επισυναφθεί σαρωμένο αντίγραφο της αίτησης, στον μορφότυπο που απαιτείται από τον νόμο, και των τυχόν σχετικών εγγράφων.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται με κρυπτογραφικό τρόπο, ενώ η διατήρησή τους ρυθμίζεται από την κυβερνητική πολιτική.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Για την άσκηση αγωγής ενώπιον του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών δεν είναι απαραίτητη η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής. Ωστόσο, οι αντικρούσεις, ο αντικρούσεις ανταγωγής και οι εφέσεις ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου υπογράφονται ηλεκτρονικά, δεδομένου ότι για την κατάθεσή τους απαιτείται σύνδεση στο σύστημα με κάρτα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Στην περίπτωση κίνησης ένδικης διαδικασίας ενώπιον του Διοικητικού Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή του κατώτερου τμήματος του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου της Μάλτας ή του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου του Γκόζο, το σχετικό δικόγραφο υπογράφεται αυτομάτως ηλεκτρονικά, καθώς η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται μόνο σε δικηγόρους και νομικούς πληρεξουσίους που έχουν εγγραφεί για την εν λόγω υπηρεσία μέσω της κάρτας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Όσον αφορά τον χρόνο, κατά την κατάθεση της αγωγής/αίτησης καταγράφονται αυτομάτως η ώρα και η ημερομηνία.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Ναι, τα έξοδα που σχετίζονται με το δικόγραφο που κατατίθεται ηλεκτρονικά καταβάλλονται, επίσης, ηλεκτρονικά. Τα έξοδα είναι τα ίδια με αυτά της κατάθεσης με συμβατικό τρόπο.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Η ανάκληση δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Όποιος επιθυμεί να παραιτηθεί από δικόγραφο πρέπει να επισκεφθεί αυτοπροσώπως τη γραμματεία του δικαστηρίου.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Στην περίπτωση των διαδικασιών ενώπιον του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών, του Διοικητικού Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και των κατώτερων τμημάτων του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου της Μάλτας και του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου του Γκόζο, η ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία αφορά μόνο την κίνηση διαδικασίας. Στις εν λόγω διαδικασίες δεν είναι ακόμη δυνατή η απάντηση μέσω του διαδικτύου.

Εντούτοις, στην περίπτωση των διαδικασιών ενώπιον του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών, πέραν της κίνησης διαδικασίας, είναι επίσης δυνατή η κατάθεση μέσω του διαδικτύου αντίκρουσης, αντίκρουσης ανταγωγής και έφεσης.

Ο εναγόμενος δεν υποχρεούται να απαντήσει μέσω του διαδικτύου.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Ανεξαρτήτως του αν υπάρχει ή όχι απάντηση στην αγωγή, η υπόθεση εγγράφεται προς συζήτηση.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Ανεξαρτήτως του αν υπάρχει ή όχι απάντηση στην αγωγή, μόλις παρέλθει η προθεσμία απάντησης, η υπόθεση εγγράφεται προς συζήτηση.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων είναι δυνατή όταν αυτά συνυποβάλλονται με το εισαγωγικό δικόγραφο, που επίσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Κατά το δίκαιο της Μάλτας δεν απαιτείται η επίδοση ή κοινοποίηση των δικαστικών αποφάσεων.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όλες οι οριστικές και μη οριστικές δικαστικές αποφάσεις αναγιγνώσκονται σε δημόσια συνεδρίαση, ενώ αντίγραφό τους δίνεται στους διαδίκους ή τους νομικούς εκπροσώπους διαδίκων που είναι παρόντες στη συνεδρίαση. Ωστόσο, είναι δυνατή η λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου απόφασης, όπως εξηγείται παρακάτω.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Το μοναδικό ένδικο μέσο που μπορεί να ασκηθεί μέσω του διαδικτύου είναι έφεση κατά απόφασης του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών, αλλά η απόφαση δεν μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι, δεν μπορεί.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Ο ιστότοπος των δικαστικών υπηρεσιών Justice Services παρέχει μια επιγραμμική υπηρεσία με την οποία παρέχεται στους νομικούς εκπροσώπους αλλά και στο ευρύ κοινό δωρεάν πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις.

Πέραν του εν λόγω ιστότοπου, οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα ηλεκτρονικής ταυτοποίησής τους για να εγγραφούν στην υπηρεσία των ηλεκτρονικών δικαστηρίων, όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υποθέσεις, δικαστικές πράξεις και εντάλματα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.