Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, είναι δυνατή η κίνηση διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας μικροδιαφορών [Small Claims Online (SCOL)], για την οποία παρέχονται πληροφορίες στη διεύθυνση https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Η ηλεκτρονική διαδικασία μικροδιαφορών (SCOL) παρέχεται για αγωγές με αντικείμενο χρηματικές απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τις 3,000 λίρες στερλίνες, μη συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και δεν αφορούν σωματικές βλάβες, τροχαία ατυχήματα, δυσφήμιση δια του Τύπου ή συκοφαντική δυσφήμηση, τίτλους κτήσης ακινήτων, κληρονομία ή πρόσοδο ή αποκτήματα γάμου.

Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ενάγεται/-ονται (εναγόμενος/-οι) μπορεί/-ούν να έχει/-ουν τη διαμονή του/τους στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό τον όρο ότι παρέχεται αναγνωρισμένος ταχυδρομικός κώδικας προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση του σωστού τόπου επιδόσεων. Αν ο εναγόμενος διαθέτει διεύθυνση στην Αγγλία, στη Σκωτία ή στην Ουαλία, ο ενάγων πρέπει να επιβεβαιώσει ότι το αντικείμενο της αγωγής του δεν έχει εισαχθεί προς εκδίκαση σε κανένα άλλο δικαστήριο. Ωστόσο, αν ο εναγόμενος διαθέτει διεύθυνση εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η SCOL.

Όσον αφορά τη SCOL, ο ενάγων πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, να είναι διανοητικά ικανός, να μην του έχει παρασχεθεί νομική συνδρομή κατά την έννοια του νόμου περί νομικής συνδρομής του 1988 (Legal Aid Act 1988) και να μην είναι κακόβουλος διάδικος [πρόσωπο στο οποίο έχει απαγορευτεί από δικαστή του ανώτερου δικαστηρίου (High Court) να κινήσει διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε περιφερειακού δικαστηρίου (counter court) στη Βόρεια Ιρλανδία χωρίς άδεια]. Δεν μπορούν να ασκηθούν αγωγές κατά της Κυβέρνησης ή της Μοναρχίας.

Οι αγωγές που αφορούν μικροδιαφορές μπορούν να ασκηθούν στη γραμματεία του δικαστηρίου ή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας SCOL.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Επί του παρόντος, η SCOL είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Προκειμένου να κάνει χρήση της SCOL, ο ενάγων θα κληθεί να συμπληρώσει μια σειρά από οθόνες. Κάθε οθόνη περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες που απαιτούνται —για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ενάγοντος, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εναγομένου ή των εναγομένων, το αιτούμενο χρηματικό ποσό, καθώς και λεπτομέρειες της αγωγής.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Η ασφάλεια είναι ύψιστης σημασίας. Ορισμένες από τις πληροφορίες που παρέχει ο ενάγων μπορεί να είναι ευαίσθητου χαρακτήρα και, για τον λόγο αυτό, παρέχεται ασφάλεια με τη χρήση μοναδικού ονόματος και κωδικού πρόσβασης χρήστη. Επίσης, ο ιστότοπος προστατεύεται και κρυπτογραφεί τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου.

Οι ενάγοντες πρέπει να εγγραφούν στον ιστότοπο προτού καταθέσουν ηλεκτρονικά αγωγή μικροδιαφορών. Κατά την εγγραφή ζητείται από αυτούς να επιλέξουν αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης χρήστη. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 χαρακτήρες και να αποτελείται από κεφαλαία και πεζά γράμματα και από αριθμούς.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Δεν απαιτούνται ηλεκτρονικές υπογραφές. Ο ενάγων πρέπει να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των δικαστικών εξόδων που καταβάλλονται για αγωγές που κατατίθενται μέσω του διαδικτύου και αυτών που αφορούν μη ηλεκτρονικές διαδικασίες. Τα δικαστικά έξοδα μπορούν να καταβληθούν με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή μέσω προπληρωμένου λογαριασμού. Όσοι δικαιούνται να ζητήσουν απαλλαγή από τα έξοδα δεν μπορούν να κάνουν χρήση της SCOL.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ο ενάγων μπορεί να υποβάλει δήλωση ανάκλησης της αγωγής η εν λόγω δήλωση μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά ή στη γραμματεία, ενώ η κατάσταση της υπόθεσης θα τεθεί σε «περαιωθείσα».

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Αν η αγωγή κατατέθηκε μέσω της SCOL, ο εναγόμενος μπορεί να απαντήσει ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της αγωγής που υπάρχουν στην εμπρόσθια όψη του εντύπου της αγωγής ή, εναλλακτικά, μπορεί να απαντήσει μέσω της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου. Δεν είναι υποχρεωτικό να απαντήσει μέσω του διαδικτύου.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Ο εναγόμενος μπορεί να απαντήσει ηλεκτρονικά στην αγωγή χρησιμοποιώντας τη SCOL με 3 τρόπους. Μπορεί να συμπληρώσει τα εξής έγγραφα:

Αποδοχή ευθύνης (Acceptance of Liability) —αν αποδέχεται την αγωγή και επιθυμεί να συμβιβαστεί.

Ο εναγόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει το εν λόγω έγγραφο, αν αποδέχεται ότι οφείλει τα εν λόγω χρήματα και σκοπεύει να καταβάλει το ανεξόφλητο ποσό. Θα πρέπει να διευκρινίσει αν χρειάζεται επιπλέον προθεσμία αποπληρωμής είτε δηλώνοντας ότι μπορεί να καταβάλλει ένα ποσό εβδομαδιαίως/μηνιαίως είτε ότι μπορεί να καταβάλει το συνολικό ποσό εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Δήλωση αντίκρουσης (Notice of Dispute) —αν ο εναγόμενος επιθυμεί να αμφισβητήσει την εναντίον του αγωγή.

Αν δεν συμφωνεί με την αγωγή, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει δήλωση αντίκρουσης, εξηγώντας αιτιολογημένα γιατί θεωρεί ότι η εν λόγω υπόθεση θα πρέπει να εξεταστεί κατ’ αντιδικία. Μόλις ελεγχθεί το έγγραφο, η υπόθεση διαβιβάζεται στη γραμματεία του δικαστηρίου που έχει καταχωριστεί στο εισαγωγικό δικόγραφο (συνήθως στη γραμματεία τοπικού δικαστηρίου) για εγγραφή στο πινάκιο (βάσει προγράμματος) και προσδιορισμό δικασίμου. Ο εναγόμενος πρέπει να καταθέσει στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου αντίγραφα τυχόν εγγράφων που στηρίζουν τους ισχυρισμούς του τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.

Δήλωση αντίκρουσης και ανταγωγή (Notice of Dispute and Counterclaim) —αν ο εναγόμενος επιθυμεί να αμφισβητήσει την εναντίον του αγωγή και να ασκήσει ανταγωγή κατά του ενάγοντος. Για την κατάθεση του εν λόγω εγγράφου πρέπει να καταβληθούν τέλη, τα οποία υπολογίζονται με βάση το ποσό που επιθυμεί να αξιώσει ο εναγόμενος. Ο εναγόμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει ηλεκτρονική πληρωμή για την εν λόγω αίτηση με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Αν δεν διαθέτει πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, θα πρέπει να υποβάλει το εν λόγω έγγραφο στο Κέντρο Επεξεργασίας Πολιτικών Υποθέσεων (Civil Processing Centre) και να πραγματοποιήσει την πληρωμή με μετρητά, ταχυδρομική επιταγή ή επιταγή. Οι επιταγές θα πρέπει να εκδίδονται εις διαταγήν της Υπηρεσίας Δικαστηρίων και Δικαιοδοτικών Οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Μόλις το έγγραφο ελεγχθεί στο Κέντρο Επεξεργασίας Πολιτικών Υποθέσεων, διαβιβάζεται στη γραμματεία του δικαστηρίου που έχει καταχωριστεί στο εισαγωγικό δικόγραφο (συνήθως στη γραμματεία τοπικού δικαστηρίου) για εγγραφή στο πινάκιο και προσδιορισμό δικασίμου. Ο εναγόμενος πρέπει να καταθέσει στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου αντίγραφα τυχόν εγγράφων που στηρίζουν τους ισχυρισμούς του τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.

Αν ο εναγόμενος προβάλει αμυντικούς ισχυρισμούς, η υπόθεση διαβιβάζεται στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου. Αν ασκηθεί ανταγωγή, η υπόθεση διαβιβάζεται στο αρμόδιο δικαστήριο. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η αγωγή εκδικάζεται σαν να είχε κατατεθεί σε έντυπη μορφή.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Μόλις παρέλθει η προθεσμία απάντησης και εφόσον ο εναγόμενος δεν έχει απαντήσει στην αγωγή, ο ενάγων μπορεί να υποβάλει αίτηση για έκδοση ερήμην απόφασης επί αγωγής με αντικείμενο εκκαθαρισμένη ή μη εκκαθαρισμένη απαίτηση (Liquidated or Unliquidated Default Decree). Η εν λόγω αίτηση έκδοσης ερήμην απόφασης μπορεί να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Δεν παρέχεται γενική δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων στο δικαστήριο, ωστόσο, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις και κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου, το δικαστήριο μπορεί να δηλώσει ότι θα κάνει δεκτά ορισμένα αποδεικτικά έγγραφα ηλεκτρονικά. Τα έγγραφα γίνονται δεκτά αν διαβιβαστούν μεταξύ των λογαριασμών του συστήματος ασφαλείας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Criminal Justice Secure eMail (CJSM), π.χ. από μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου CJSM σε άλλη. Το πρωτόκολλο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Υπηρεσίας Δικαστηρίων και Δικαιοδοτικών Οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας και άλλων οργανισμών, στο πλαίσιο διαδικασίας που διέπεται από το διάταγμα περί τέκνων (Βόρεια Ιρλανδία) του 1995 [Children (Northern Ireland) Order 1995], παρουσιάζει λεπτομερώς τις παραμέτρους για την ανταλλαγή των συμφωνημένων αποδεικτικών εγγράφων.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όχι.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Όχι.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπηρεσία Δικαστηρίων και Δικαιοδοτικών Οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.