Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Πολωνία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Μέσω του διαδικτύου είναι δυνατή η κίνηση της διαδικασίας που είναι γνωστή ως ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αυτής διεξάγεται χωρίς τη συμμετοχή του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί να αμυνθεί μόνο μετά την έκδοση και την επίδοση της διαταγής πληρωμής.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής μπορεί να κινηθεί σε υποθέσεις που αφορούν χρηματικές απαιτήσεις, ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η αίτηση κίνησης ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής μπορεί να υποβληθεί ενώπιον του επιγραμμικού δικαστηρίου (e-sąd) ανά πάσα στιγμή.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Εξειδικευμένο λογισμικό που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του επιγραμμικού δικαστηρίου μετατρέπει αυτόματα το αρχείο κειμένου που περιέχει την αίτηση στη μορφή και στη δομή δεδομένων που απαιτούνται από το επιγραμμικό δικαστήριο.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Τα δεδομένα προστατεύονται από προηγμένες λύσεις ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Η τεχνολογία CAPTCHA αποτελεί στοιχείο ασφαλείας δικτυακών τόπων, που επιτρέπει τη διαβίβαση μόνο δεδομένων που εισάγονται από ανθρώπους. Στην περίπτωση αυτή, η CAPTCHA προστατεύει τη δικτυακή πύλη από τη δημιουργία λογαριασμών από ρομπότ. Το σύστημα επαληθεύει την ιδιότητα του χρήστη ζητώντας την εισαγωγή του κειμένου που εμφανίζεται σε εικόνα. Το κείμενο είναι σκοπίμως στρεβλωμένο, ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωσή του με τη χρήση τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), δηλαδή τεχνολογίας ή λογισμικού που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση χαρακτήρων και κειμένου σε αρχείο υπολογιστή σε μορφή γραφικών ή ψηφιδοπλέγματος (raster), παραμένει ωστόσο επαρκώς ευανάγνωστο για τους ανθρώπους. Ο κωδικός που παρέχεται στην εικόνα πληκτρολογείται στο σχετικό πεδίο με πεζά ή κεφαλαία γράμματα.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική υπογραφή για την υπογραφή των αιτήσεων και των δικογράφων στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα είδη υπογραφής:

α) συνήθης ηλεκτρονική υπογραφή που παρέχεται δωρεάν από τον δικτυακό τόπο της ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής (EPU).
Για να γίνει αυτό, απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού. Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού, ο αιτών υποβάλλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού από το κέντρο πιστοποίησης EPU και αναμένει την επιβεβαίωση έκδοσης του πιστοποιητικού (περίπου 2 ώρες). Στη συνέχεια, μεταφορτώνει το πιστοποιητικό. Για τη σωστή εγκατάσταση του πιστοποιητικού στο λειτουργικό σύστημα, απαιτείται κωδικός πρόσβασης πιστοποιητικού. Ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν ο αιτών χάσει το πιστοποιητικό μετά τη μεταφόρτωσή του, πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού. Η συνήθης ηλεκτρονική υπογραφή χρησιμοποιείται μόνο στις ηλεκτρονικές διαδικασίες. Το πιστοποιητικό συνήθους ηλεκτρονικής υπογραφής ισχύει για περίοδο ενός έτους.

β) εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, ο χρήστης μπορεί αυτομάτως να χρησιμοποιήσει την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να λάβει μόνος του την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Τα δικαστικά έξοδα που οφείλονται σε ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής καταβάλλονται μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Ανέρχονται στο ¼ των εξόδων που καταβάλλονται στην παραδοσιακή διαδικασία διαταγής πληρωμής.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Σε ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής, ο αιτών μπορεί να ανακαλέσει την αίτησή του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία με οριστική απόφαση. Για τον σκοπό αυτό, υποβάλλεται σχετικό δικόγραφο.
Το δικόγραφο περιέχει δήλωση του αιτούντος σχετικά με την ανάκληση της αίτησής του και αναφέρει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Ο αιτών μπορεί να ανακαλέσει την αίτησή του στο σύνολό της — σʼ αυτή την περίπτωση, ο αιτών παραιτείται από τη νομική προστασία για όλες τις αξιώσεις τις οποίες προέβαλε (και για το σύνολο της αξίας τους). Η αίτηση μπορεί να ανακληθεί μόνο εν μέρει, περίπτωση που είναι γνωστή ως μερική παραίτηση από αξίωση. Κατά την ανάκληση της αίτησης, ο αιτών μπορεί ταυτόχρονα να παραιτηθεί από (να αποσύρει) την αξίωσή του. Στο δικόγραφο με το οποίο ανακαλείται η αίτηση πρέπει να παρέχεται τραπεζικός λογαριασμός για την επιστροφή των δικαστικών εξόδων Τα δικαστικά έξοδα επιστρέφονται μόνο αν η αίτηση ανακληθεί πριν από την ημέρα έκδοσης της διαταγής πληρωμής.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Στις ηλεκτρονικές διαδικασίες διαταγής πληρωμής ο καθού δεν μπορεί να απαντήσει μέσω διαδικτύου. Το πρώτο έγγραφο που επιδίδεται στον καθού σε ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής είναι η διαταγή πληρωμής. Ο καθού μπορεί να προσβάλει τη διαταγή με ανακοπή (σε παραδοσιακή ή σε ηλεκτρονική μορφή).

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Στις ηλεκτρονικές διαδικασίες διαταγής πληρωμής ο καθού δεν μπορεί να απαντήσει στην αίτηση. Το μόνο ένδικο μέσο κατά της διαταγής πληρωμής είναι η άσκηση ανακοπής ενώπιον του δικαστηρίου (σε παραδοσιακή ή σε ηλεκτρονική μορφή). Στην περίπτωση αυτή, η διαταγή πληρωμής παύει να ισχύει και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Η υπόθεση παραπέμπεται από το επιγραμμικό δικαστήριο στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του καθού και εξετάζεται στο πλαίσιο διαφορετικής διαδικασίας.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Διαταγή πληρωμής που εκδίδεται στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής καθίσταται εκτελεστή δύο εβδομάδες μετά την επίδοσή της στον καθού. Εκτελεστή διαταγή πληρωμής που εκδίδεται στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής και καταχωρίζεται στο σύστημα ΤΠ αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής, η διαταγή περιβάλλεται τον εκτελεστήριο τύπο ηλεκτρονικά.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής, δεν είναι δυνατή η επισύναψη εγγράφων σε δικόγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής, η επίδοση ή η κοινοποίηση στον καθού γίνεται ηλεκτρονικά. Μετά την κίνηση της διαδικασίας με την κατάθεση αίτησης μέσω του δικτυακού τόπου του επιγραμμικού δικαστηρίου, οι αιτούντες αποκτούν πρόσβαση σε ειδικό τμήμα του δικτυακού τόπου του επιγραμμικού δικαστήριο, μέσω του οποίου μπορούν να λαμβάνουν αλληλογραφία από το δικαστήριο. Η επίδοση ή η κοινοποίηση προς τον καθού διενεργείται μέσω συστήματος διαβίβασης δεδομένων το οποίο υποστηρίζει την ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής (ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση). Η επίδοση ή η κοινοποίηση διενεργείται ηλεκτρονικά μόνο αν ο καθού έχει συμφωνήσει ως προς αυτή τη μορφή επίδοσης ή κοινοποίησης.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Στην ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής, οι αποφάσεις του δικαστηρίου εκδίδονται ηλεκτρονικά.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, μόνο στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Αν εκτελεστός τίτλος συνδέεται με δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής, η αίτηση για κίνηση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά.
Πρέπει να κατατεθεί μέσω συστήματος διαβίβασης δεδομένων το οποίο υποστηρίζει την ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής, τα μέρη έχουν πλήρη πρόσβαση στα αρχεία της διαδικασίας που αφορά την υπόθεσή τους. Η πρόσβαση αυτή παρέχεται μέσω συστήματος διαβίβασης δεδομένων το οποίο υποστηρίζει τη διαδικασία. Είναι επίσης δυνατή η εκτύπωση των εγγράφων. Αυτό δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο διαδικασίας άλλης από την ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.