Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Πορτογαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, στην Πορτογαλία είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου και υπάρχουν εφαρμογές πληροφορικής που αποσκοπούν ειδικά στη διασφάλιση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης της εκάστοτε διαδικασίας, ιδίως η δικτυακή πύλη Citius και η πλατφόρμα διαχείρισης διαδικασιών απογραφής (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πλατφόρμες διατίθενται στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx

https://www.inventarios.pt/

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Citius

Κατά γενικό κανόνα, όλες οι δικαστικές διαδικασίες, ιδίως η κύρια δίκη, οι διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων, οι παρεμπίπτουσες διαδικασίες, οι διάφορες δικαστικές κοινοποιήσεις και όλες οι άλλες παρεπόμενες ή αυτόνομες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών, είναι πλέον ηλεκτρονικές και διεκπεραιώνονται στο πλαίσιο της δικτυακής πύλης Citius (άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης αριθ. 280/2013).

Σε ό,τι αφορά την προσφυγή στο δικαστήριο, η δικτυακή πύλη Citius επιτρέπει την κατάθεση και τη διεκπεραίωση των κάτωθι:

α) αναγνωριστικών αγωγών, ασφαλιστικών μέτρων και διάφορων δικαστικών κοινοποιήσεων, με εξαίρεση των διαδικασιών προάσπισης των δικαιωμάτων και προστασίας των παιδιών και νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο και των αγωγών αποζημίωσης ή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης σε αστικές υποθέσεις που απορρέουν από ποινική διαδικασία

β) αγωγών αναγκαστικής εκτέλεσης και κάθε παρεπόμενης διαδικασίας στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης (σ’ αυτήν την περίπτωση η διαδικασία εκτέλεσης κινείται με την εκτύπωση των εγγράφων που θεωρούνται ουσιώδη αφού το δικαστήριο λάβει αίτηση ή πληροφορίες με βάση τις οποίες πρέπει να επιληφθεί αυτής).

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων. Δείτε σχετικά την αντίστοιχη ενότητα.

Πλατφόρμα διαχείρισης διαδικασιών απογραφής

Η υποβολή στον συμβολαιογράφο της αίτησης απογραφής, η προβολή τυχόν αντιρρήσεων, καθώς και όλες οι επόμενες πράξεις πραγματοποιούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης διαδικασιών απογραφής (άρθρο 2 παράγραφος 2 του Καθεστώτος Κτηματολογικής Απογραφής που δημοσιεύεται στο παράρτημα του νόμου αριθ. 117/2019, της 13ης Σεπτεμβρίου).

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Κατά κανόνα, οι προαναφερθείσες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες καθημερινά όλο το εικοσιτετράωρο (εκτός εάν δεν είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες ΤΠ).

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Citius

Τα δικόγραφα κατατίθενται μέσω της συμπλήρωσης των εντύπων που είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ερώτησης 1, στα οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

α) αρχεία με τις υπόλοιπες πληροφορίες που απαιτούνται εκ του νόμου, στοιχεία ουσιώδους σημασίας για το δικόγραφο και άλλα στοιχεία τα οποία ο εκπρόσωπος θεωρεί συναφή και για τα οποία δεν υπάρχει ειδικό πεδίο στα έντυπα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο a) της υπουργικής απόφασης αριθ. 280/2013, της 26ης Αυγούστου].

β) κατά τρόπο εξατομικευμένο, τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν το δικόγραφο [άρθρο 6 παράγραφος στοιχείο b) της υπουργικής απόφασης αριθ. 280/2013, της 26ης Αυγούστου].

Τα δικόγραφα και τα λοιπά έγγραφα που υποβάλλονται μ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά μέσω πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής που βεβαιώνει με μόνιμο τρόπο την επαγγελματική ιδιότητα του υπογράφοντος∙ η υπογραφή τίθενται μέσω της δικτυακής πύλης Citius κατά την υποβολή του δικογράφου (άρθρο 6 παράγραφος 3 της υπουργικής απόφασης 280/2013, της 26ης Αυγούστου).

Τα προαναφερθέντα αρχεία και έγγραφα πρέπει να έχουν μορφότυπο φορητού εγγράφου (.pdf), κατά προτίμηση της έκδοσης PDF/A, και να παρέχουν δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενό τους στην περίπτωση εγγράφων [άρθρο 8 στοιχείο a) της υπουργικής απόφασης 280/2013, της 26ης Αυγούστου].

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διαταγής πληρωμής, το ηλεκτρονικό αρχείο έχει τη μορφή επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (extensive markup language - .xml), και οι σχετικές προδιαγραφές δημοσιεύονται στη διεύθυνση https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Πλατφόρμα διαχείρισης διαδικασιών απογραφής

Η αίτησης απογραφής μπορεί να υποβληθεί:
α) Από τον ενδιαφερόμενο ή τον εκπρόσωπό του, συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο που παρέχεται από το ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της διαδικασίας. Στο έντυπο αυτό επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις οδηγίες που παρέχονται εκεί [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο a) της υπουργικής απόφασης 278/2013, της 26ης Αυγούστου]·
β) Από τον ενδιαφερόμενο, στο συμβολαιογραφείο, σε έντυπη μορφή, με την υποβολή του υποδείγματος αίτησης απογραφής που προβλέπεται στο άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013, μαζί με τα σχετικά έγγραφα [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο b) της υπουργικής απόφασης 280/2013, της 26ης Αυγούστου].

Η πρόσβαση στον προαναφερθέντα ιστότοπο παρέχεται με ηλεκτρονική πιστοποίηση ως εξής:
α) για τους πολίτες, με χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού που περιλαμβάνεται στην κάρτα του πολίτη [άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο a) της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013 της 26ης Αυγούστου]·
β) για τους δικηγόρους, με χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού που αποδεικνύει την επαγγελματική ιδιότητα [άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β) της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013 της 26ης Αυγούστου]·

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τα δικαστήρια κατά την άσκηση της δικαστικής εξουσίας πραγματοποιείται στην πλατφόρμα ΤΠ Citius, την οποία ίδρυσε και διαχειρίζεται το ινστιτούτο οικονομικής διαχείρισης και εξοπλισμού της δικαιοσύνης (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του ανώτατου σώματος του δικαστικού σώματος (σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 8 και το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ), το οποίο είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Το ινστιτούτο οικονομικής διαχείρισης και εξοπλισμού της δικαιοσύνης πρέπει να εγγυάται την υλοποίηση όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό και ότι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προστατεύονται, όπως υποδεικνύεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο έχει διορίσει έναν/μία δικαστή ως υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Από την άλλη, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΓΚΠΔ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ορίσει έναν και μόνο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για τους οργανισμούς που υπάγονται σ’ αυτό, συμπεριλαμβανομένου του ινστιτούτου οικονομικής διαχείρισης και εξοπλισμού της δικαιοσύνης (βλ. διαταγή αριθ. 5643/2018, της 7ης Ιουνίου)

Η απόφαση σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τη διαβίβασή τους στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας λαμβάνεται από τον δικαστή που έχει επιληφθεί της υπόθεσης, που αποφασίζει σύμφωνα με τους εφαρμοστέους στη συγκεκριμένη περίπτωση δικονομικούς κανόνες, και σε συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, ως εξής: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα δικαστήρια επιτρέπει τον περιορισμό της εφαρμογής του κανονισμού σε ορισμένες πράξεις και ακολουθητέες διαδικασίες [άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και στ) του ΓΚΠΔ]· η εποπτική αρχή δεν μπορεί να ελέγχει τις πράξεις επεξεργασίας οι οποίες διενεργούνται από δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας (περιορισμός του άρθρου 55 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ). Επομένως, το σύστημα προσφυγών που προβλέπεται από το εθνικό δικονομικό δίκαιο εφαρμόζεται στις οικείες δικαστικές αποφάσεις.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Citius

Τα δικόγραφα και τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους δικαστικούς εκπροσώπους πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά με πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής που βεβαιώνει με μόνιμο τρόπο την ταυτότητα και την επαγγελματική ιδιότητα του υπογράφοντος (άρθρο 6 παράγραφος 3 της υπουργικής απόφασης αριθ. 280/2013, της 26ης Αυγούστου).

Το σύστημα της δικτυακής πύλης Citius διασφαλίζει τα ακόλουθα:

α) πιστοποίηση της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής [άρθρο 13 στοιχείο a) της υπουργικής απόφασης αριθ. 280/2013 της 26ης Αυγούστου].

β) τη θέση στη διάθεση του υποβάλλοντος αντίγραφο του δικογράφου και των υπόλοιπων εγγράφων που αποστέλλονται, επί των οποίων βεβαιώνεται η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής [άρθρο 13 στοιχείο b) της υπουργικής απόφασης αριθ. 280/2013 της 26ης Αυγούστου].

γ) την αποστολή μηνύματος στον υποβάλλοντα σε περιπτώσεις που η αποδοχή των εγγράφων δεν είναι δυνατή, με το οποίο ο υποβάλλων ενημερώνεται ότι δεν ήταν δυνατή η υποβολή του δικογράφου και των υπολοίπων εγγράφων στο σύστημα πληροφορικής [άρθρο 13 στοιχείο c) της υπουργικής απόφασης αριθ. 280/2013 της 26 Αυγούστου].

Οι πράξεις των δικαστών και των εισαγγελέων διενεργούνται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του πληροφορικού συστήματος Citius και φέρουν πιστοποιημένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (άρθρο 19 της υπουργικής απόφασης αριθ. 280/2013 της 26ης Αυγούστου).

Σε υποθέσεις όπου δεν απαιτείται εκπροσώπηση και επομένως ο διάδικος δεν επικουρείται από δικαστικό εκπρόσωπο, τα δικόγραφα μπορούν επίσης να υποβάλλονται στο δικαστήριο με έναν από τους ακόλουθους τρόπους (άρθρο 144 παράγραφος 7 του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας):

α) κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου, η οποία λογίζεται ως ημερομηνία διενέργειας της διαδικαστικής πράξης [άρθρο 144 παράγραφος στοιχείο a) του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας]·

β) με συστημένη επιστολή, οπότε ως ημερομηνία διενέργειας της διαδικαστικής πράξης λογίζεται η ημερομηνία της κατάθεσης στο ταχυδρομείο [άρθρο 144 παράγραφος 7 στοιχείο b) του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας]·

γ) αποστολή με φαξ, οπότε ως διενέργειας της διαδικαστικής πράξης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής [άρθρο 144 παράγραφος στοιχείο c) του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας].

Όταν ο διάδικος επικουρείται από δικαστικό εκπρόσωπο, αν υπάρχει εύλογο κώλυμα για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων με ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων, οι εν λόγω πράξεις μπορούν να διενεργούνται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (άρθρο 144 παράγραφος 8 του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Πλατφόρμα διαχείρισης διαδικασιών απογραφής

Μετά την κατάθεση της αίτησης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το πληροφοριακό σύστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας απογραφής ή το συμβολαιογραφείο θέτουν στη διάθεση του αιτούντος αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης, στο οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα:
α) η ημερομηνία και η ώρα κατάθεσης της αίτησης [άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο a) της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013 της 26ης Αυγούστου]·
β) ο κωδικός και οι οδηγίες πρόσβασης στην ιστοσελίδα https://www.inventarios.pt/, για τους σκοπούς της πρόσβασης των πολιτών στον φάκελο [άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο b) της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013, της 26ης Αυγούστου]·

γ) ο αριθμός αναφοράς Multibanco για την καταβολή της πρώτης δόσης της συμβολαιογραφικής αμοιβής, καθώς και το ύψος της [άρθρο 5 παράγραφος στοιχείο c) της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013, της 26ης Αυγούστου)·
δ) ο αριθμός που θα αποδοθεί στην υπόθεση μετά την καταβολή της πρώτης δόσης της συμβολαιογραφικής αμοιβής [άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο d) της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013 της 26ης Αυγούστου].

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Citius

Ναι, καταβάλλονται δικαστικά έξοδα.

Πριν από την καταβολή εκδίδεται ενιαίο έγγραφο καταβολής (Documento Único de Cobrança – DUC), το οποίο είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου Οικονομικής και Περιουσιακής Διαχείρισης της Δικαιοσύνης (IGFEJ): https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

Η εξόφληση του DUC διενεργείται με τους ακόλουθους τρόπους:

  • μέσω του συστήματος Multibanco και της δυνατότητας διενέργειας συναλλαγών από το σπίτι (Homebanking ) (μέσω της επιλογής «Πληρωμές δημοσίου»)·
  • στη γραμματεία του δικαστηρίου με την κάρτα του συστήματος Multibanco
  • στο γκισέ της τράπεζάς σας.

(άρθρο 17 της υπουργικής απόφασης αριθ. 419-A/2009, της 17ης Απριλίου).

Περαιτέρω διευκρινίσεις διατίθενται στη διεύθυνση:

Υπηρεσίες – Διαδικαστικές δαπάνες (Serviços - Custas Processuais): https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

Στις διαδικασίες για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, το δικαστικό τέλος μειώνεται στο 90 % της αξίας του όταν ο διάδικος υποβάλλει όλα τα δικόγραφα μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού για τα διαδικαστικά έξοδα που δημοσιεύεται ως παράρτημα στο νομοθετικό διάταγμα αριθ. 34/2008, της 26ης Φεβρουαρίου).

Σε ό,τι αφορά τη διαταγή πληρωμής, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα.

Η Πορτογαλία δέχεται επίσης την καταβολή δικαστικών εξόδων από το εξωτερικό με τραπεζικό έμβασμα.

Στην ακόλουθη διεύθυνση θα βρείτε προσομοιωτή των δικαστικών τελών:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Πλατφόρμα διαχείρισης διαδικασιών απογραφής

Τα έξοδα για τη διαδικασία απογραφής περιλαμβάνουν τη συμβολαιογραφική αμοιβή και τα συμβολαιογραφικά έξοδα (άρθρο 15 της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013, της 26ης Αυγούστου). Η πληρωμή πραγματοποιείται με τη χρήση του αριθμού αναφοράς Multibanco που παράγεται κατά την υποβολή της αίτησης (άρθρο 20 της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013, της 26ης Αυγούστου).

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατή η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής ή από την αίτηση όπως προβλέπεται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους εθνικούς δικονομικούς κανόνες.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Κατά κανόνα, στις δικαστικές διαδικασίες, ο εναγόμενος προβαίνει στις οικείες διαδικαστικές πράξεις με ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων και η ημερομηνία από την οποία η πράξη παράγει αποτελέσματα είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της (άρθρο 144 παράγραφος 1 του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Σε υποθέσεις όπου δεν απαιτείται εκπροσώπηση και επομένως ο διάδικος δεν επικουρείται από δικαστικό εκπρόσωπο, τα δικόγραφα μπορούν επίσης να υποβάλλονται στο δικαστήριο με κατάθεσή τους στη γραμματεία του δικαστηρίου, μέσω συστημένης επιστολής ή με φαξ (άρθρο 144 παράγραφος 7 του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες απογραφής, δείτε την απάντηση στις ερωτήσεις 4 και 6.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Citius

Αν ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή, εξακολουθεί η ηλεκτρονική διεκπεραίωση αυτής, παρόλο που ορισμένα δικόγραφα εκτυπώνονται.

Η υλική υποστήριξη της διαδικασίας πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα διαδικαστικά έγγραφα και πράξεις που σχετίζονται με την λήψη απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης, υποδεικνύονται από τον δικαστή με αιτιολογημένη απόφαση σε κάθε υπόθεση. Στο πλαίσιο αυτό, τεκμαίρεται ότι δεν είναι ουσιώδη, ιδίως, τα ακόλουθα (άρθρο 28 παράγραφος 1 της υπουργικής απόφασης αριθ. 280/2013, της 26ης Αυγούστου):

α) αιτήσεις μεταβολής της ημερομηνίας συζήτησης·

β) δικαστικές παραγγελίες και σχετικές πράξεις εκτέλεσής τους που αφορούν πράξεις απλής διαδικαστικής διαχείρισης και τις απαντήσεις σ’ αυτές, όπως:

i) παραγγελίες επίδοσης ή κοινοποίησης προς τους διαδίκους·

ii) παραγγελίες ορισμού της ημερομηνίας συζήτησης·

iii) παραγγελίες παραπομπής υπόθεσης στην Εισαγγελία·

iv) παραγγελίες διεκπεραίωσης ενεργειών μεταξύ υπηρεσιών, όπως τα όργανα της αστυνομίας, τα δημόσια μητρώα, το Εθνικό Ιατροδικαστικό και Εγκληματολογικό Ινστιτούτο (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P.), η Γενική Διεύθυνση Επανένταξης και Σωφρονιστικών Υπηρεσιών (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) και η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης (Direcção-Geral da Segurança Social)·

v) θεωρήσεις ως προς την παρακολούθηση και τον σωφρονισμό·

γ) αποδοχή του διορισμού δικαστικού επιμελητή για την πραγματοποίηση της επίδοσης·

δ) εσωτερικές επικοινωνίες·

ε) αρνητικές πιστοποιήσεις που προκύπτουν από την αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων της δημόσιας διοίκησης με ηλεκτρονικά μέσα·

στ) πράξεις, γνωστοποιήσεις ή κοινοποιήσεις του δικαστικού επιμελητή.

Πλατφόρμα διαχείρισης διαδικασιών απογραφής

Ο συμβολαιογράφος πρέπει να καταχωρίζει τη διενέργεια όλων των διαδικαστικών πράξεων στο πληροφοριακό σύστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας απογραφής, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της πράξης, η λήψη αντιγράφου των εγγράφων που αφορούν τη διενέργεια της πράξης και, ενδεχομένως, αντιγράφου των συνοδευτικών εγγράφων (άρθρο 12 παράγραφος 1 της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013, της 26ης Αυγούστου).

Όλες οι πράξεις οποιουδήποτε παρεμβαίνοντος που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά σαρώνονται από τον συμβολαιογράφο και καταχωρίζονται στον σχετικό φάκελο της απογραφής (άρθρο 12 παράγραφος 2 της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013, της 26ης Αυγούστου).

Όταν η ως άνω ψηφιοποίηση δεν είναι δυνατή λόγω των χαρακτηριστικών του δικογράφου ή οποιουδήποτε εγγράφου που έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, ο συμβολαιογράφος πρέπει να καταγράψει τη διενέργεια της πράξης στο πληροφοριακό σύστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας απογραφής, αναφέροντας ότι το σχετικό δικόγραφο ή έγγραφο είναι διαθέσιμο στο συμβολαιογραφείο (άρθρο 12 παράγραφος 3 της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013, της 26ης Αυγούστου).

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Εάν ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή, η σχετική διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες και διεκπεραιώνεται με ηλεκτρονικό τρόπο έως την ολοκλήρωσή της, ενώ τυπώνονται μόνο ορισμένα δικόγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Βλέπε απαντήσεις στις ερωτήσεις 2 και 4.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Citius

Για να μάθετε πότε επιτρέπεται η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω του διαδικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα «Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων – Πορτογαλία» και ιδίως στις απαντήσεις στις ερωτήσεις 5 και 6.

Η κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων, εφόσον επιτρέπεται, πραγματοποιείται με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος Citius, το οποίο διασφαλίζει ότι η κοινοποίηση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

(άρθρο 25 παράγραφος 1 της υπουργικής απόφασης αριθ. 280/2013, της 26ης Αυγούστου).

Πλατφόρμα διαχείρισης διαδικασιών απογραφής

Οι κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται από τον συμβολαιογράφο προς τους εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στη διαδικασία διεξάγονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος διεκπεραίωσης της διαδικασίας απογραφής, στον τομέα του εν λόγω συστήματος στον οποίο έχει αποκλειστική πρόσβαση ο εκπρόσωπος και ο τελευταίος θεωρείται ότι έχει λάβει την κοινοποίηση την τρίτη ημέρα αφότου αυτή καταστεί διαθέσιμη στον εν λόγω τομέα αποκλειστικής πρόσβασης ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά απ’ αυτήν, εφόσον η εν λόγω τρίτη ημέρα δεν είναι εργάσιμη (άρθρο 9 παράγραφος 1 της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013, της 26ης Αυγούστου).

Ταυτόχρονα με την ανάρτηση της κοινοποίησης στον τομέα αποκλειστικής πρόσβασης του εκπροσώπου, αποστέλλεται προς αυτόν, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία ο εκπρόσωπος έχει υποδείξει, ενημέρωση ως προς το ότι η κοινοποίηση είναι διαθέσιμη (άρθρο 9 παράγραφος 2 της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013, της 26ης Αυγούστου).

Όταν οι επιδόσεις και οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται απευθείας στους ενδιαφερόμενους γίνονται σε χαρτί, όπως προβλέπεται στον πορτογαλικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 9 παράγραφος 3 της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013, της 26ης Αυγούστου) και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας απογραφής, με τη θέση ηλεκτρονικής υπογραφής του αρμόδιου υπαλλήλου (άρθρο 9 παράγραφος 4 της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013, της 26ης Αυγούστου).

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Για να μάθετε πότε επιτρέπεται η κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων μέσω του διαδικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα «Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων – Πορτογαλία» και ιδίως στις απαντήσεις στις ερωτήσεις 5 και 6.

Οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος Citius–Magistrados Judiciais (Δικαστές) και καθίστανται διαθέσιμες στην πλατφόρμα Citius.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, η αίτηση άσκησης ένδικου μέσου, οι προτάσεις και η αντίκρουση, καθώς και οι προσφυγές κατά της απόρριψης ένδικου μέσου και κατά της παραπομπής του σε δικαστήριο ανώτερου βαθμού είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (άρθρο 15 της υπουργικής απόφασης αριθ. 280/2013, της 26ης Αυγούστου).

Όσον αφορά την κοινοποίηση της απόφασης επί του ένδικου μέσου, βλ. την απάντηση στην ερώτηση 13.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι, είναι δυνατή η κίνηση της διαδικασίας εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Citius

Κάθε πολίτης που είναι διάδικος στη διαδικασία —ενάγων, εναγόμενος, επισπεύδων την εκτέλεση (πιστωτής που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής μέσω δικαστικής εκτέλεσης), καθ’ ου η εκτέλεση (οφειλέτης κατά του οποίου έχει διενεργείται η εκτέλεση), κατηγορούμενος, πολιτικώς ενάγων, έχων έννομο συμφέρον κ.λπ.— μπορεί να έχει πρόσβαση στη διαδικασία ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων και των διοικητικών και φορολογικών δικαστηρίων από την κατοικία του ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος από το οποίο έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω της επαλήθευσης της γνησιότητας μέσω της κάρτας πολίτη ή του ψηφιακού κινητού κλειδιού (άρθρο 27-A της υπουργικής απόφασης αριθ. 280/2013, της 26ης Αυγούστου).

Η εν λόγω διαβούλευση πραγματοποιείται εντός των ορίων που προβλέπονται από τον νόμο για τη δημοσιότητα της διαδικασίας (με σεβασμό, για παράδειγμα, του δικαστικού απορρήτου).

Η ηλεκτρονική διαβούλευση πραγματοποιείται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://processos.tribunais.org.pt/

Στην ακόλουθη διεύθυνση μπορείτε να βρείτε μια σειρά γενικών ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με τη χρήση των λειτουργικών δυνατοτήτων διαβούλευσης στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών:

https://processos.tribunais.org.pt/perguntas-frequentes

Πλατφόρμα διαχείρισης διαδικασιών απογραφής

Οι ενδιαφερόμενοι και οι εκπρόσωποί τους μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία απογραφής στο πληροφοριακό σύστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας απογραφής (άρθρο 13 παράγραφος 1 της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013, της 26ης Αυγούστου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσπελάσουν το πληροφοριακό σύστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας απογραφής αποκλειστικά για τον σκοπό εξέτασης της διαδικασίας, μέσω του κωδικού που διατίθεται γι’ αυτόν τον σκοπό από τον συμβολαιογράφο κατά την πρώτη επίδοση ή κοινοποίηση την οποία απευθύνει στον οικείο ενδιαφερόμενο (άρθρο 13 παράγραφος 2 της υπουργικής απόφασης αριθ. 278/2013, της 26ης Αυγούστου).

Εφαρμοστέα νομοθεσία

Νόμος αριθ. 41/2013 της 26ης Ιουνίου – Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Υπουργική απόφαση αριθ. 280/2013 της 26ης Αυγούστου – Ηλεκτρονική διεκπεραίωση των δικαστικών διαδικασιών

Νόμος αριθ. 117/2019, της 13ης Σεπτεμβρίου – Καθεστώς συμβολαιογραφικής απογραφής

Υπουργική απόφαση αριθ. 278/2013, της 26ης Αυγούστου – Ρύθμιση της επεξεργασίας πράξεων και εγγράφων στο πλαίσιο της διαδικασίας απογραφής

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016, της 27ης Απριλίου 2016 — Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ

Υπουργική απόφαση αριθ. 419-A/2009, της 17ης Απριλίου - Διαδικαστικά έξοδα, πρόστιμα και άλλες κυρώσεις

Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 34/2008, της 26ης Φεβρουαρίου – Κανονισμός για τα διαδικαστικά έξοδα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δικτυακή πύλη Citius

Δικτυακή πύλη της δικαιοσύνης

Γενική Διεύθυνση Απονομής Δικαιοσύνης

Γενική Διεύθυνση για την Πολιτική της Δικαιοσύνης

Ινστιτούτο Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών της Δικαιοσύνης

Σημείωση:

Οι πληροφορίες στο παρόν δελτίο δεν δεσμεύουν το σημείο επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ούτε τα δικαστήρια ή άλλες οντότητες και αρχές. Δεν υποκαθιστούν το ισχύον κείμενο του νόμου. Οι εν λόγω πληροφορίες υπόκεινται σε τακτική επικαιροποίηση και στην εξελισσόμενη ερμηνεία τους από τη νομολογία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/08/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.