Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω διαδικτύου ή, ακριβέστερα, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και άλλων δικογράφων, υπό τον όρο ότι φέρουν πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Η ηλεκτρονική υποβολή είναι δυνατή για όλες τις κατηγορίες αγωγών και για όλα τα δικόγραφα. Σε περίπτωση υποβολής δικογράφου σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς έγκριση (πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή), το έγγραφο πρέπει να υποβληθεί στη συνέχεια σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή εντός 10 ημερών, διαφορετικά το δικαστήριο δεν το λαμβάνει υπόψη. Το δικαστήριο δεν καλεί ρητά τον υποβάλλοντα να προβεί στη μετέπειτα υποβολή.

Σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, η υποβολή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε δικαστήριο, το οποίο υποχρεούται να δεχθεί την υποβολή στο μητρώο του και να τη διαβιβάσει αμελλητί στο αρμόδιο δικαστήριο. Αυτή η υποβολή έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως και αν είχε διενεργηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Ανά πάσα στιγμή.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Δεν απαιτείται ειδικός μορφότυπος· τα δικόγραφα που υποβάλλονται εξετάζονται με βάση το περιεχόμενό τους. Αν ένα δικόγραφο παρουσιάζει ελλείψεις, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή προς τον οικείο διάδικο να το διορθώσει ή να το συμπληρώσει εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 ημέρες.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Οι προϋποθέσεις για την αποθήκευση και τη διαβίβαση των δεδομένων ορίζονται στον νόμο αριθ. 543/2005, σχετικά με τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας και τους κανόνες της γραμματείας των τοπικών και των περιφερειακών δικαστηρίων, του ειδικού δικαστηρίου και των στρατιωτικών δικαστηρίων, όπως έχει τροποποιηθεί (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (εφεξής, «ο νόμος για τη λειτουργία των δικαστηρίων»).

α) Η διαδικασία αποδοχής δικογράφων που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή διέπεται από τον νόμο αριθ. 215/2002 σχετικά με την ηλεκτρονική υπογραφή και την τροποποίηση ορισμένων νόμων, όπως έχει τροποποιηθεί από τον νόμο αριθ. 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) και από το διάταγμα αριθ. 542/2002 της εθνικής υπηρεσίας ασφαλείας σχετικά με τη μέθοδο και τη διαδικασία χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε επιχειρηματικές και διοικητικές σχέσεις (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Δικόγραφα που υποβάλλονται μʼ αυτόν τον τρόπο διαβιβάζονται στη γραμματεία, η οποία στη συνέχεια ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 129 του νόμου για τη λειτουργία των δικαστηρίων. Η γραμματεία του δικαστηρίου χρησιμοποιεί μια εφαρμογή λογισμικού για την τήρηση αρχείου σχετικά με τα υποβαλλόμενα δικόγραφα·

β) Δικόγραφα που υποβάλλονται χωρίς πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία ώστε να προβεί στις σχετικές ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 129 του νόμου για τη λειτουργία των δικαστηρίων.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Σε περίπτωση υποβολής δικογράφου μέσω διαδικτύου χωρίς πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, το έγγραφο πρέπει να υποβληθεί στη συνέχεια σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή εντός 10 ημερών, διαφορετικά το δικαστήριο δεν το λαμβάνει υπόψη. Αν ένα δικόγραφο φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί. Σημειώνεται και καταγράφεται ο ακριβής χρόνος της υποβολής των δικογράφων.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Ναι, καταβάλλονται δικαστικά έξοδα, για την έκδοση αντιγράφου του δικογράφου και των παραρτημάτων αυτού που αποτελούν τη δικογραφία και αντιγράφου του δικογράφου και των παραρτημάτων αυτού που παραδίδονται στους διαδίκους, αν η υποβολή έχει γίνει με ηλεκτρονικά μέσα και το δικόγραφο φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 215/2002 σχετικά με την ηλεκτρονική υπογραφή και την τροποποίηση ορισμένων νόμων, όπως έχει τροποποιηθεί από τον νόμο αριθ. 679/2004 και από το διάταγμα αριθ. 542/2002 σχετικά με τη μέθοδο και τη διαδικασία χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε επιχειρηματικές και διοικητικές σχέσεις· τα έξοδα ανέρχονται σε 0,1 EUR ανά σελίδα, αλλά σε τουλάχιστον 10 EUR ανά δικόγραφο που συνιστά αγωγή ή εισαγωγικό έγγραφο δίκης, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων, και τουλάχιστον 3 EUR για κάθε άλλο δικόγραφο και τα παραρτήματά τους (σημείο 20α του παραρτήματος του νόμου αριθ. 71/1992 σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, όπως έχει τροποποιηθεί (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení).

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, κάθε δικόγραφο μπορεί να ανακληθεί, ανεξάρτητα από τη μέθοδο με την οποία υποβλήθηκε —ανάκληση αγωγής— εν μέρει ή πλήρως.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ο εναγόμενος έχει το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούται να το ασκήσει.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Η διαδικασία που διέπει την ηλεκτρονική υποβολή ορίζεται στον νόμο αριθ. 543/2005, σχετικά με τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας και τους κανόνες της γραμματείας των τοπικών και των περιφερειακών δικαστηρίων, του ειδικού δικαστηρίου και των στρατιωτικών δικαστηρίων, όπως έχει τροποποιηθεί.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Η διαδικασία που διέπει την ηλεκτρονική υποβολή ορίζεται στον νόμο αριθ. 543/2005, σχετικά με τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας και τους κανόνες της γραμματείας των τοπικών και των περιφερειακών δικαστηρίων, του ειδικού δικαστηρίου και των στρατιωτικών δικαστηρίων, όπως έχει τροποποιηθεί.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Κάθε μέσο που επιτρέπει την εξακρίβωση μιας κατάστασης μπορεί να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό μέσο. Τα αποδεικτικά μέσα επιτρέπονται σε όλα τα είδη διαδικασιών. Έγγραφα μπορούν να υποβληθούν στο δικαστήριο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 125 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Civilný sporový poriadok).

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είναι δυνατή η κοινοποίηση εγγράφων μέσω του διαδικτύου. Έγγραφο που εκδίδεται από δικαστήριο θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την πέμπτη ημέρα μετά την αποστολή του, ακόμα και αν ο αποδέκτης δεν το έχει διαβάσει.

Ωστόσο, η κοινοποίηση μέσω του διαδικτύου δεν επιτρέπεται για τις δικαστικές αποφάσεις, τις κλήσεις σε διαδικασίες και άλλα έγγραφα για τα οποία ο νόμος προβλέπει άμεση επίδοση. Οι δικαστικές αποφάσεις μπορούν να επιδοθούν μόνο με άμεση επίδοση· η επίδοση μέσω του διαδικτύου δεν επιτρέπεται.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όχι. Οι αποφάσεις εκδίδονται με χρήση τεχνολογίας υπολογιστών και υποδείγματος στο οποίο έχει προεκτυπωθεί το κρατικό έμβλημα της Σλοβακικής Δημοκρατίας και το ακόλουθο κείμενο: «Απόφαση εξ ονόματος της Σλοβακικής Δημοκρατίας». Η γραπτή απόφαση υπογράφεται από τον πρόεδρο της (πολυμελούς) δικαστικής σύνθεσης ή από τον δικαστή σε περίπτωση μονομελούς σύνθεσης.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατή η άσκηση ένδικου μέσου μέσω του διαδικτύου. Σε περίπτωση άσκησης ένδικου μέσου σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, το ένδικο μέσο πρέπει να υποβληθεί στη συνέχεια σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή εντός 10 ημερών. Σε περίπτωση που ο εκκαλών δεν προβεί στη σχετική ενέργεια, η άσκηση του ένδικου μέσου δεν λαμβάνεται υπόψη. Η απόφαση επί ένδικου μέσου δεν μπορεί να εκδοθεί μέσω του διαδικτύου· εκδίδεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Αίτηση για την εκτέλεση απόφασης μπορεί να υποβληθεί μέσω του διαδικτύου. Αν υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, πρέπει να υποβληθεί στη συνέχεια σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή εντός 10 ημερών. Αν ο αιτών δεν προβεί στη σχετική ενέργεια, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Οι διάδικοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται τη δικογραφία αποκλειστικά αυτοπροσώπως και μόνο παρουσία δικαστικού υπαλλήλου.

Ο δικτυακός τόπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) διευκολύνει την αναζήτηση σε βάση δεδομένων που περιέχει τις δικαστικές αποφάσεις. Οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει και να συμβουλευτεί δικαστικές αποφάσεις· παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης αποφάσεων με βάση την ημερομηνία ή το δικαστήριο έκδοσης, τον αριθμό φακέλου της δικογραφίας, τη μορφή της απόφασης, τη φύση της απόφασης, τον οικείο νομοθετικό τομέα, τις νομοθετικές διατάξεις, και το ονοματεπώνυμο του δικαστή ή του δικαστικού υπαλλήλου που εξέδωσε την απόφαση, καθώς και αναζήτησης με βάση το λεκτικό της απόφασης (fulltext).

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.