Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, ο κώδικας πολιτικής δικονομίας (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στις αστικές διαδικασίες σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και τη δυνατότητα κίνησης δικαστικής διαδικασίας μέσω του Διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 105b ορίζει ότι οι αιτήσεις στο πλαίσιο των αστικών διαδικασιών υποβάλλονται εγγράφως, όπου ως γραπτή αίτηση λογίζεται η αίτηση που συμπληρώνεται χειρόγραφα ή εκτυπώνεται και υπογράφεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα (αίτηση σε φυσική μορφή) ή ενυπόγραφη αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία έχει την ισχύ της ιδιόχειρης υπογραφής. Η αίτηση σε φυσική μορφή υποβάλλεται ταχυδρομικά, με τη χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών, παραδίδεται απευθείας στο δικαστήριο ή παραδίδεται από πρόσωπο που αναλαμβάνει επαγγελματικά την υποβολή αιτήσεων (poslovni ponudnik). Η αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται με κατάθεσή της στο σύστημα δικαστικών πληροφοριών, το οποίο επιβεβαιώνει εν συνεχεία αυτομάτως την παραλαβή της αίτησης.

Παρά τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου (πράξεις και εκτελεστικοί κανονισμοί) που αφορούν όλες τις αστικές και εμπορικές διαδικασίες, επί του παρόντος μόνο οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Sodstvo) μπορούν να κινηθούν μέσω του διαδικτύου ή με ηλεκτρονικά μέσα: στις διαδικασίες εκτέλεσης είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων εκτέλεσης, καθώς και άλλων αιτήσεων, σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η έκδοση και η κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων, όταν η ηλεκτρονική κοινοποίηση είναι υποχρεωτική για ορισμένους αποδέκτες (συμβολαιογράφους, δικηγόρους) είναι επίσης δυνατή η υποβολή αιτήσεων και η έκδοση αποφάσεων στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας, η υποβολή εγγράφων που αφορούν το κτηματολόγιο, καθώς και η έκδοση αποφάσεων σε διαδικασίες κτηματολογίου.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό υπάρχει στη Σλοβενία ο δικτυακός τόπος e-Sodstvo, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής έγγραφου υλικού σε ηλεκτρονική μορφή: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και η ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων είναι δυνατή κατά την άσκηση αστικών διαδικασιών και άλλων διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο της πολιτικής δικονομίας, στο πλαίσιο των οποίων εφαρμόζονται οι κανόνες που περιλαμβάνονται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Οι διαδικασίες κτηματολογίου μπορούν να κινηθούν αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου, δεδομένου ότι το άρθρο 125a του νόμου περί κτηματολογίου (Zakon o zemljiški knjigi) προβλέπει την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων ωστόσο, ο αιτών μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση καταχώρισης δικαιώματος κυριότητας, που καταχωρίζεται με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της αίτησης, στο πρωτόκολλο του δικαστηρίου, αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του κτηματολογικού δικαστηρίου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο που αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης, εφόσον υποβάλει στο αρμόδιο κτηματολογικό δικαστήριο όλα τα έγγραφα που αποτελούν τη βάση για το αίτημα καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 142 παράγραφος 1 του εν λόγω νόμου και εφόσον καταβάλει ταυτόχρονα στο δικαστήριο τα δικαστικά τέλη για την αίτηση. Ο αιτών που υποβάλλει αυτοπροσώπως ηλεκτρονική αίτηση κτηματολογίου, καθώς και ο συμβολαιογράφος, ο δικηγόρος, η κτηματομεσιτική εταιρεία ή η υπηρεσία της γενικής εισαγγελίας που εκπροσωπεί έναν διάδικο σε διαδικασία κτηματολογίου, οφείλει να υποβάλει όλες τις αιτήσεις του εν λόγω διαδίκου ηλεκτρονικά (άρθρο 125a παράγραφος 4 του νόμου περί κτηματολογίου).

Για άλλες διαδικασίες που μπορούν να κινηθούν με ηλεκτρονικά μέσα, η νομοθεσία εξακολουθεί να παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε φυσική (έγχαρτη) μορφή.

Εκτέλεση: το άρθρο 29 παράγραφος 2 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) προβλέπει ότι ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης ορίζει τις διαδικασίες εκτέλεσης στο πλαίσιο των οποίων είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και αυτόματη επεξεργασία των αιτήσεων εκτέλεσης και άλλων αιτήσεων μέσω του συστήματος πληροφοριών, καθώς και τη διεκπεραίωση των εν λόγω διαδικασιών. Δυνάμει του εν λόγω άρθρου, το παράρτημα 5 του κανονισμού περί εντύπων, τύπων διαδικασίας εκτέλεσης και αυτοματοποιημένης διαδικασίας προσδιορίζει ποιες ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι αιτούντες μέσω του δικτυακού τόπου e-Sodstvo (ιστότοπος ηλεκτρονικής εκτέλεσης / e-Izvršba). Οι διάδικοι δύνανται να υποβάλουν όλες τις αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστοτόπου ηλεκτρονικής εκτέλεσης (e-Izvršba) του δικτυακού τόπου e-Sodstvo.

Διαδικασίες αφερεγγυότητας: ο σύνδικος της πτώχευσης υποχρεούται να υποβάλει στο δικαστήριο τις εκθέσεις, τους καταλόγους των επαληθευμένων απαιτήσεων και άλλα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία φέρουν ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή που επαληθεύεται μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού (άρθρο 98 του νόμου περί χρηματοπιστωτικών πράξεων, διαδικασιών αφερεγγυότητας και αναγκαστικής λύσης/Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί διάδικο σε διαδικασία αφερεγγυότητας είναι υποχρεωμένος να υποβάλει κοινοποίηση των απαιτήσεων και άλλες αιτήσεις του διαδίκου σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία φέρει ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή, που επαληθεύεται μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού (άρθρο 123a του νόμου περί χρηματοπιστωτικών πράξεων, διαδικασιών αφερεγγυότητας και αναγκαστικής λύσης) σε αντίθετη περίπτωση, το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση. Όλα τα έγγραφα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στον δικηγόρο που εκπροσωπεί τον διάδικο στη διαδικασία αφερεγγυότητας, καθώς και στον σύνδικο της πτώχευσης, σε ασφαλή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ομοίως, το δικαστήριο εκδίδει, στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας, το πρωτότυπο της απόφασης ή διαταγής σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο φέρει την ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή του δικαστή που επαληθεύεται μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού (άρθρο 124 του νόμου περί χρηματοπιστωτικών πράξεων, διαδικασιών αφερεγγυότητας και αναγκαστικής λύσης).

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Το σύστημα πληροφοριών e-Sodstvo παρέχει υποχρεωτικά τη δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών όλες τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 8 π.μ. και 8 μ.μ. Καταρχήν, οι χρήστες του συστήματος πληροφοριών e-Sodstvo μπορούν να πραγματοποιούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας, δεδομένου ότι οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ισχύουν στις περιπτώσεις στις οποίες το σύστημα υποβάλλεται σε τεχνική αναβάθμιση.

Το άρθρο 112 του κώδικα πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι, όταν η αίτηση υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, ως χρόνος παράδοσής της στο δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται λογίζεται ο χρόνος παραλαβής της αίτησης από το σύστημα πληροφοριών. Ως εκτελεστικός κανονισμός, ο κανονισμός περί ηλεκτρονικών συναλλαγών στις αστικές διαδικασίες ορίζει ότι, σε περίπτωση που η ηλεκτρονική συναλλαγή υπόκειται σε προθεσμία, ως χρόνος υποβολής της σχετικής αίτησης λογίζεται ο χρόνος παραλαβής της από τον διακομιστή στον οποίο λειτουργεί η μονάδα ηλεκτρονικής καταχώρισης για το είδος της αστικής διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται η αίτηση μέσω του συστήματος πληροφοριών e-Sodstvo (άρθρο 18 του κανονισμού).

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Εάν το μη τυποποιημένο τμήμα του κειμένου της ηλεκτρονικής αίτησης καταρτίζεται αρχικά υπό τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου, πρέπει να επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση υπό τη μορφή αρχείου PDF/A. Ο χρήστης οφείλει να μετατρέψει το μη τυποποιημένο τμήμα του κειμένου της ηλεκτρονικής αίτησης που καταρτίζεται αρχικά σε έντυπη μορφή, καθώς και οποιοδήποτε παράρτημα που συνιστά έντυπο έγγραφο, σε ηλεκτρονική μορφή με τη χρήση σαρωτή, προκειμένου να το επισυνάψει στο πλαίσιο ηλεκτρονικής συναλλαγής. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που λαμβάνονται με αυτό τον τρόπο πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

  • να είναι σε μορφή αρχείου PDF/A και ασπρόμαυρα
  • η ανάλυση πρέπει να είναι μεταξύ 240dpi και 300dpi
  • εάν η έντυπη μορφή του εγγράφου περιλαμβάνει περισσότερες σελίδες, όλες οι εν λόγω σελίδες πρέπει να περιέχονται σε ενιαίο αρχείο PDF χωρίς να παρεμβάλλονται λευκές σελίδες
  • εάν επισυνάπτονται δύο ή περισσότερα έγγραφα, κάθε έγγραφο πρέπει να περιέχεται σε χωριστό αρχείο PDF.

Σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο επισυνάπτεται στο πλαίσιο ηλεκτρονικής συναλλαγής δεν πληροί τις προαναφερόμενες απαιτήσεις, η ηλεκτρονική αίτηση θεωρείται ελλιπής (άρθρο 19 του κανονισμού περί ηλεκτρονικών συναλλαγών στις αστικές διαδικασίες).

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Το σύστημα πληροφοριών e-Sodstvo βρίσκεται στο ασφαλές κυβερνητικό δίκτυο (HKOM) και τα δεδομένα αποθηκεύονται στον κεντρικό διακομιστή του δικτύου HKOM.

Τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα αντιμετωπίζονται ως μέρος του συστήματος δικαιωμάτων που ρυθμίζονται από το κέντρο τεχνολογιών των πληροφοριών στο Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) σύμφωνα με τον κανονισμό περί ηλεκτρονικών συναλλαγών στις αστικές διαδικασίες. Πριν από την εκτέλεση ηλεκτρονικής συναλλαγής, κάθε χρήστης του συστήματος πληροφοριών e-Sodstvo και των υπολοίπων τριών επιμέρους ιστοτόπων πρέπει να εγγραφεί στο αντίστοιχο σύστημα ασφαλείας. Οι ομάδες χρηστών διακρίνονται μεταξύ τους βάσει του επιπέδου παρουσίας τους στο σύστημα πληροφοριών (απλοί χρήστες, εγγεγραμμένοι χρήστες και πιστοποιημένοι χρήστες). Ο αριθμός των δικαιωμάτων χρήσης (ηλεκτρονικές συναλλαγές) που μπορούν να ασκούνται στον δικτυακό τόπο και στους ιστοτόπους του εξαρτάται από τον τύπο της ομάδας χρηστών στην οποία ανήκει ο εκάστοτε χρήστης.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Κάθε ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να φέρει την ηλεκτρονική υπογραφή του αιτούντος (αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό). Το σύστημα πληροφοριών e-Sodstvo θέτει χρονοσφραγίδα σε κάθε ηλεκτρονική αίτηση που παραλαμβάνεται, ενώ ο αιτών λαμβάνει αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική βεβαίωση, στην οποία δηλώνεται ο χρόνος καταχώρισης της αίτησης στο σύστημα πληροφοριών e-Sodstvo.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Ο γενικός κανόνας που διέπει την καταβολή των δικαστικών τελών είναι ο νόμος περί δικαστικών τελών (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), ο οποίος ορίζει ότι στη Σλοβενία τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται στα δικαστήρια βάσει των διατάξεων του εν λόγω νόμου. Μολονότι ο νόμος δεν κάνει, καταρχήν, διάκριση μεταξύ των ηλεκτρονικών και των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών, ενθαρρύνει την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών εκτέλεσης, καθώς το τέλος ηλεκτρονικής υποβολής είναι χαμηλότερο κατά 20 % από το τέλος αίτησης που υποβάλλεται σε φυσική (έγχαρτη) μορφή.

Διαδικασίες εκτέλεσης:

κατά την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης εκδίδεται διαταγή πληρωμής, με την οποία ο αιτών διατάσσεται να καταβάλει το δικαστικό τέλος εντός οκτώ ημερών από την κοινοποίηση της διαταγής, με κατάθεση του εν λόγω ποσού στον οικείο λογαριασμό και δηλώνοντας τον αριθμό αναφοράς που εμφαίνεται στη διαταγή πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής του δικαστικού τέλους θεωρείται ότι κοινοποιείται κατά τη χρονική στιγμή που ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση.

Εάν ο αιτών δεν καταβάλει το δικαστικό τέλος της διαταγής πληρωμής εντός οκτώ ημερών από την κοινοποίηση της διαταγής, και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τα δικαστικά τέλη, αναστολής της καταβολής τους ή σταδιακής εξόφλησης, η αίτηση θεωρείται ότι έχει ανακληθεί. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η ηλεκτρονική αίτηση εκτέλεσης βάσει επίσημου εγγράφου, οπότε στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση καταβολής του τέλους δημιουργείται κατά την καταχώριση της αίτησης στο σύστημα πληροφοριών. Δεν εκδίδεται διαταγή πληρωμής προς τον αιτούντα, αλλά του διαβιβάζονται τα αναλυτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταβολή του δικαστικού τέλους. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν καταβάλει το προκαθορισμένο ποσό του δικαστικού τέλους επί της ηλεκτρονικής αίτησης εκτέλεσης βάσει επίσημου εγγράφου για το οποίο είναι αρμόδια η κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης της αυθεντικότητας εγγράφων (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL), και εντός οκτώ ημερών από την παράδοση της αίτησης, η αίτηση θεωρείται μη υποβληθείσα.

Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ της καταβολής των δικαστικών τελών εν γένει και της καταβολής των δικαστικών τελών επί ηλεκτρονικών αιτήσεων που δεν αποτελούν αιτήσεις εκτέλεσης βάσει επίσημου εγγράφου. Εάν η αίτηση εκτέλεσης βάσει επίσημου εγγράφου υποβάλλεται σε φυσική (έγχαρτη) μορφή και εφόσον ο αιτών δεν καταβάλει τα δικαστικά τέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έντυπο της αίτησης, το δικαστήριο αποστέλλει στον αιτούντα διαταγή πληρωμής.

Διαδικασία κτηματολογίου: στην περίπτωση της υποχρεωτικής καταβολής δικαστικού τέλους για την υποβολή πρότασης κτηματολογίου ή άλλης ηλεκτρονικής αίτησης, εκδίδεται διαταγή πληρωμής κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, με την οποία ο αιτών διατάσσεται να καταβάλει το δικαστικό τέλος εντός οκτώ ημερών από την παράδοση της διαταγής προβαίνοντας σε κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον σχετικό λογαριασμό και δηλώνοντας τον αριθμό αναφοράς που εμφαίνεται στη διαταγή πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής του δικαστικού τέλους θεωρείται ότι κοινοποιείται κατά τη χρονική στιγμή που ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση. Εάν ο αιτών δεν καταβάλει το δικαστικό τέλος σύμφωνα με τη διαταγή πληρωμής εντός οκτώ ημερών από την παράδοση της διαταγής, η αίτηση θεωρείται ότι έχει ανακληθεί.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Οι ίδιοι κανόνες που διέπουν την ανάκληση γραπτής αίτησης ισχύουν και για την ανάκληση αιτήματος ή αίτησης που υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, είναι δυνατή και η ηλεκτρονική ανάκληση αίτησης που υποβάλλεται σε μηχανογραφημένες διαδικασίες εκτέλεσης, αφερεγγυότητας και κτηματολογίου.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Όπως αναφέρεται στην απάντηση στο ερώτημα 1 ανωτέρω, παρότι προβλέπονται νομοθετικές διατάξεις για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η χρήση της σε όλες τις αστικές διαδικασίες.

Ο κανονισμός περί εντύπων, τύπων διαδικασίας εκτέλεσης και αυτοματοποιημένης διαδικασίας περιλαμβάνει κατάλογο των αιτήσεων και των λοιπών εγγράφων που μπορούν να αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης. Εάν ο οφειλέτης στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης επιθυμεί να υποβάλει απάντηση ή ηλεκτρονική αίτηση μέσω του δικτυακού τόπου e-Sodstvo (ιστότοπος e-Izvršba), πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εξωτερικούς πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος πληροφοριών e-Sodstvo (ανοικτή ασφαλής ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα, αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό από σλοβενικό φορέα πιστοποίησης που συνδέεται με αριθμό φορολογικού μητρώου), καθώς και άλλες προϋποθέσεις, ανάλογα με την ομάδα χρηστών στην οποία ανήκει (άρθρο 12 του κανονισμού περί ηλεκτρονικών συναλλαγών στις αστικές διαδικασίες).

Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 2 σχετικά με τις υποχρεώσεις που ισχύουν για ορισμένους συμμετέχοντες όσον αφορά την υποβολή εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή και τις υποχρεώσεις των διαδίκων στις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Ένσταση ή άλλο ένδικο μέσο μπορεί επίσης να ασκηθεί ηλεκτρονικά στις διαδικασίες κτηματολογίου και σε ορισμένες διαδικασίες εκτέλεσης. Η ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγράφων στις διαδικασίες κτηματολογίου είναι υποχρεωτική για ορισμένους συμμετέχοντες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κρατικοί φορείς, κτηματομεσιτικές εταιρείες).

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Η ηλεκτρονική διαδικασία σε περίπτωση που δεν απαντήσει ο αντίδικος διεξάγεται κατά τον ίδιο τρόπο με την έγγραφη διαδικασία που ακολουθείται στις εν λόγω υποθέσεις. Το δικαστήριο εκδίδει απόφαση μετά την εκπνοή της προθεσμίας απάντησης που τάσσεται για τον εναγόμενο ή τον οφειλέτη.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 10.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Το άρθρο 16a του κώδικα πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι, αφενός, η ηλεκτρονική μορφή του εγγράφου είναι ισότιμη προς την έντυπη μορφή εφόσον τα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας στο δικαστήριο και είναι προσβάσιμα και κατάλληλα για μεταγενέστερη χρήση και, αφετέρου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή στερούνται αποδεικτικής αξίας επειδή παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή. Το ίδιο προβλέπεται και στις διατάξεις του νόμου περί ηλεκτρονικών συναλλαγών και ηλεκτρονικής υπογραφής (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, άρθρο 13 παράγραφος 1).

Η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων επιτρέπεται στις διαδικασίες εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων. Όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές απαιτήσεις, όταν δεν αφορούν την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης αλλά την υποβολή ηλεκτρονικού εγγράφου (συνημμένο), εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού περί ηλεκτρονικών εγγράφων. Βλέπε επίσης την απάντηση στο ερώτημα 4.

Επιτρέπεται επίσης η υποβολή εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή. Ως ηλεκτρονική αίτηση νοείται το ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο περιέχει την αίτηση ενός διαδίκου σε αστική διαδικασία (κανονισμός περί ηλεκτρονικών συναλλαγών στις αστικές διαδικασίες). Οι ίδιες διατάξεις παρέχουν επίσης τον ορισμό του ηλεκτρονικού συνημμένου, δηλαδή του έντυπου εγγράφου που μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό αρχείο και επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση.

Ο χρήστης υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας την κατάλληλη ηλεκτρονική συναλλαγή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στον δικτυακό τόπο e-Sodstvo και εισάγοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες από το τυποποιημένο τμήμα του κειμένου της αίτησης στο αντίστοιχο πεδίο του προβαλλόμενου επί της οθόνης (επιγραμμικού) εντύπου. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική αίτηση περιέχει επίσης αιτιολογικό μέρος, το οποίο υποβάλλεται είτε εκ του νόμου είτε κατά τη διακριτική ευχέρεια του αιτούντος, ο χρήστη δημιουργεί χωριστό ηλεκτρονικό έγγραφο από το κείμενο του αιτιολογικού μέρους (το μη τυποποιημένο τμήμα του κειμένου της ηλεκτρονικής αίτησης), το οποίο πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 του κανονισμού περί ηλεκτρονικών συναλλαγών στις αστικές διαδικασίες, και επισυνάπτει το εν λόγω ηλεκτρονικό έγγραφο στη συναλλαγή του ιστοτόπου e-Izvršba. Ο χρήστης το υπογράφει θέτοντας τη δική του ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή. Το ίδιο ισχύει και για τα ηλεκτρονικά συνημμένα της ηλεκτρονικής αίτησης. Βλέπε επίσης τις απαντήσεις ανωτέρω.

Για τις διαδικασίες κτηματολογίου προβλέπεται ειδικός κανόνας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου και λόγω του γεγονότος ότι το έγγραφο που μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό αρχείο αποκτά την ιδιότητα (αποδεικτική αξία) πρωτοτύπου και, ως εκ τούτου, μόνο συμβολαιογράφος μπορεί, ως πρόσωπο δημόσιας εμπιστοσύνης, να μετατρέψει ιδιωτικά έγγραφα (συμβάσεις) σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, δυνάμει των κανόνων συμβολαιογραφικής φύλαξης, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να φυλάσσει το έγγραφο αυτό έως ότου οριστικοποιηθεί η καταχώριση. Ο διάδικος/αιτών μπορεί να μετατρέψει μόνος του και άλλα έγγραφα που πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης στο σύστημα (δικαστικές αποφάσεις και άλλες αποφάσεις κρατικών φορέων).

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού περί ηλεκτρονικών συναλλαγών στις αστικές διαδικασίες, η ηλεκτρονική απόφαση που εκδίδει το δικαστήριο θεωρείται πρωτότυπη δικαστική απόφαση. Κατά την ηλεκτρονική επίδοση της δικαστικής απόφασης, διαβιβάζεται αντίγραφο της ηλεκτρονικής δικαστικής απόφασης υπό τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου. Κατά την επίδοση δικαστικής απόφασης μέσω του ταχυδρομείου, διαβιβάζεται εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής δικαστικής απόφασης.

*Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι, στην πράξη, και παρά τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, προς το παρόν δεν είναι ακόμη δυνατή η αποστολή εγγράφων στο πλαίσιο αστικών και εμπορικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και τις διαδικασίες κτηματολογίου που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα. Από τις 10 Απριλίου 2014, διαβιβάζονται επίσης στους δικηγόρους και τους δικαστικούς επιμελητές δικόγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, δηλαδή με ηλεκτρονικά μέσα.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Ναι. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή υπογράφονται από τον πρόεδρο του δικαιοδοτικού τμήματος με τη χρήση της οικείας ασφαλούς ηλεκτρονικής υπογραφής και της ασφαλούς ηλεκτρονικής υπογραφής του δικαστηρίου, οι οποίες επαληθεύονται μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που η ασφαλής ηλεκτρονική υπογραφή του προέδρου του δικαιοδοτικού τμήματος έχει πιστοποιηθεί μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού το οποίο περιλαμβάνει επίσης μνεία του δικαστηρίου, δεν απαιτείται η ασφαλής ηλεκτρονική υπογραφή του δικαστηρίου. Στις δικαστικές αποφάσεις που υποβάλλονται αυτομάτως σε επεξεργασία μέσω του συστήματος πληροφοριών, η υπογραφή και η σφραγίδα μπορούν να αντικατασταθούν από πιστό αντίγραφο.

Αποφάσεις που εκδίδονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μπορούν να επιδίδονται στους διαδίκους είτε με τη μορφή επικυρωμένου ή ηλεκτρονικού (σαρωμένου) αντιγράφου είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Βλέπε επίσης τη σημείωση στην απάντηση 13.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, παρότι προβλέπονται σχετικές νομοθετικές διατάξεις, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ένδικων μέσων, εξακολουθεί να μην είναι δυνατή σε όλες τις διαδικασίες, αν και η ηλεκτρονική υποβολή είναι δυνατή στις διαδικασίες εκτέλεσης, αφερεγγυότητας και κτηματολογίου, εφόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους χρήστες του συστήματος πληροφοριών e-Sodstvo. Βλέπε επίσης τις απαντήσεις ανωτέρω.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι, η ηλεκτρονική εκτέλεση (e-Izvršba) είναι επίσης δυνατή μέσω του δικτυακού τόπου e-Sodstvo. Ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση εκτέλεσης βάσει γνήσιου εγγράφου μέσω του δικτυακού τόπου e-Sodstvo (ιστότοπος e-Izvršba) υπό την ιδιότητα του εγγεγραμμένου χρήστη και του εξωτερικού πιστοποιημένου χρήστη. Ο αιτών δύναται να υποβάλει αίτηση εκτέλεσης βάσει εκτελεστού τίτλου και αίτησης εξασφάλισης απαιτήσεων μέσω του ιστοτόπου e-Izvršba μόνο υπό την ιδιότητα του εξωτερικού πιστοποιημένου χρήστη. Πρέπει να επισημανθεί εν προκειμένω ότι πρόκειται για διαδικασία εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων που διεξάγεται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις (νόμος περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων).

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα ελέγχου και δημιουργίας αντιγράφου ενός φακέλου σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα πληροφοριών, κατόπιν ταυτοποίησης των στοιχείων τους μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής.

Στις διαδικασίες εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων ενώπιον των τοπικών δικαστηρίων (okrajna sodišča), οι χρήστες που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ιστοτόπου e-Izvršba μπορούν να ελέγχουν τα έγγραφά τους, καθώς και όλες τις δικονομικές πράξεις της υπόθεσης για την οποία υπέβαλαν την ηλεκτρονική αίτηση και στην οποία αναφέρονται ως συμμετέχοντες. Ο κανονισμός περί εντύπων, τύπων διαδικασίας εκτέλεσης και αυτοματοποιημένης διαδικασίας καθορίζει τα στοιχεία που δύναται να ελέγχει ο χρήστης συγκεκριμένης ομάδας χρηστών.

Ο έλεγχος του φακέλου επιτρέπεται επίσης στο πλαίσιο των διαδικασιών κτηματολογίου. Το μοναδικό στοιχείο που διαφοροποιεί τις διαδικασίες κτηματολογίου από τις διαδικασίες εκτέλεσης συνίσταται στο ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες (δηλαδή όχι μόνο οι αιτούντες και άλλοι συμμετέχοντες) μπορούν να ελέγχουν τον φάκελο έως ότου οριστικοποιηθεί η καταχώρισή του στο κτηματολόγιο. Διαθέσιμες σε όλους για έλεγχο είναι μόνο οι δικονομικές πράξεις (αιτήσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.) και όχι τα συνημμένα, δηλαδή έγγραφα, για λόγους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.