Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Επί του παρόντος δεν είναι δυνατή η υποβολή εισαγωγικού αστικής δίκης εγγράφου μέσω του διαδικτύου. Το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως και να υπογράφεται ιδιοχείρως από τον ενάγοντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Η απαίτηση υπογραφής αποτελεί εμπόδιο για την ηλεκτρονική υποβολή εισαγωγικού δίκης εγγράφου.

Στη συνοπτική αστική διαδικασία, η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής μπορεί να υποβληθεί στη Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Kronofogdemyndigheten) μέσω διαδικτύου.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Όπως προκύπτει από την απάντηση στην ερώτηση 1, αυτό επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο της συνοπτικής αστικής διαδικασίας.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Δεν υφίστανται διαδικτυακές υπηρεσίες για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Δεν υφίστανται διαδικτυακές υπηρεσίες για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Δεν υφίστανται διαδικτυακές υπηρεσίες για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Δεν υφίστανται διαδικτυακές υπηρεσίες για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Δεν υφίστανται διαδικτυακές υπηρεσίες για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας.

Ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής στη Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης πρέπει να υπογράφεται με την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. Η Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης μπορεί να απαλλάσσει από την απαίτηση υπογραφής κάποιον ο οποίος αναμένεται να υποβάλει μεγάλο αριθμό αιτήσεων με ασφαλή και τεχνικά κατάλληλο τρόπο. Εάν η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής υποβάλλεται σε δικαστήριο για να αντιμετωπιστεί ως κανονική αστική δίκη, η ηλεκτρονική αίτηση δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από υπογραφή με στυλό σε χαρτί.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν υφίστανται διαδικτυακές υπηρεσίες για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Δεν υφίστανται διαδικτυακές υπηρεσίες για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την απάντηση στην ερώτηση 12, η υποβολή υπομνήματος αντικρούσεως και άλλων δικονομικών εγγράφων είναι κατά κανόνα δυνατή μέσω διαδικτύου, εφόσον δεν απαιτείται ιδιόχειρη υπογραφή.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Δεν υφίστανται διαδικτυακές υπηρεσίες για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Δεν υφίστανται διαδικτυακές υπηρεσίες για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Έγγραφα τα οποία δεν χρειάζεται να υπογράφονται ιδιοχείρως μπορούν να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν, καταρχήν, να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα όλα τα έγγραφα, με εξαίρεση τα εισαγωγικά δίκης έγγραφα. Εντούτοις, το δικαστήριο δύναται να αποφανθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις ότι ένα έγγραφο που έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον αποστολέα με την προσκόμιση του πρωτότυπου υπογεγραμμένου εγγράφου.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Τα δικαστήρια μπορούν κάλλιστα να διαβιβάζουν έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα και η παραλαβή του εγγράφου να επιβεβαιώνεται μέσω, για παράδειγμα, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν αυτό κρίνεται ότι συνάδει με τις κείμενες διατάξεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Η δικαστική απόφαση διαβιβάζεται ταχυδρομικά, εκτός εάν ο διάδικος έχει ζητήσει να διαβιβαστεί με άλλον τρόπο. Κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έγγραφα μπορούν να διαβιβαστούν μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που καθιστά το έγγραφο διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατόν να ασκηθεί ένδικο μέσο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν χρειαστεί, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από τον αποστολέα να επαληθεύσει το ένδικο μέσο υποβάλλοντας υπογεγραμμένο πρωτότυπο έγγραφο.

Όσον αφορά την επίδοση ή κοινοποίηση, βλ. απάντηση στην ερώτηση 13.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Η αίτηση εκτέλεσης μπορεί να υποβληθεί από τον επισπεύδοντα προσωπικά ή μέσω εκπροσώπου και υποβάλλεται προφορικώς ή εγγράφως. Για να υποβληθεί προφορικώς η αίτηση, ο αιτών (το πρόσωπο που ζητεί την εκτέλεση) πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως στα γραφεία της Σουηδικής Αρχής Αναγκαστικής Εκτέλεσης. Η έγγραφη αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπό του. Ωστόσο, η Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης δύναται να επιτρέψει σε διάδικο που υποβάλλει μεγάλο αριθμό αιτήσεων να χρησιμοποιήσει προς τον σκοπό αυτόν ηλεκτρονικά μέσα.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.