Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Πληροφορίες σχετικά με το τρέχον καθεστώς της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα εθνικά δικαστήρια.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει αλλαγές στη νομοθεσία τους που επιτρέπουν τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στις δικαστικές διαδικασίες σε αστικές υποθέσεις. Οι αλλαγές αυτές επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των δικαστικών αρχών και των διαδίκων μέσω νέων διαύλων, όπως το διαδίκτυο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία μπορεί να κινηθεί με ηλεκτρονική αίτηση που αποστέλλεται από τον ενάγοντα μέσω του διαδικτύου στο δικαστήριο. Σε άλλες περιπτώσεις τα δικαστήρια μπορούν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τα δικαστικά έγγραφα στους διαδίκους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις όλη η επικοινωνία διενεργείται ηλεκτρονικά. Υπάρχουν μερικά κράτη μέλη, στα οποία η χρήση του διαδικτύου για τον σκοπό της επικοινωνίας γίνεται δεκτή για όλα σχεδόν τα είδη αστικών διαδικασιών, ενώ σε άλλα κράτη μέλη η χρήση αυτή περιορίζεται σε ορισμένες ειδικές διαδικασίες.

Η χρήση των συγχρόνων τεχνολογιών επικοινωνιών στις αστικές διαδικασίες δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα των διαδίκων. Το γεγονός ότι ένας διάδικος δεν έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένο τεχνολογικό μέσο επικοινωνίας δεν μπορεί να παρεμποδίζει την πρόσβασή του στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου δεν απειλεί τη δέουσα προστασία των ευαίσθητων δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.