Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Automaatne töötlemine

Austria
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Jah, kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel Austria e-õiguskeskkonna (ERV) platvormi kaudu. Selleks on siiski vaja registreerida end mitmest võimalikust edastavast asutusest ühe juures, kes edastab andmed kohtusüsteemi. Registreerimine on tasuline. Baastasu on ligikaudu 20 eurot kuus, millele lisandub ligikaudu 0,30 eurot iga üleslaadimise eest. Tähitud kirja saatmine maksab Austrias umbes 3 eurot.

Kodanikukaardiga (Bürgerkarte – õiguslik vahend elektroonilise allkirja andmiseks) on samuti võimalik kasutada tasuta üleslaadimisteenust. Erinevalt Austria e-õiguskeskkonna platvormist on see teenus siiski ainult ühesuunaline.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Austria e-õiguskeskkonna platvorm võimaldab internetipõhist suhtlust ühelt poolt kohtute ja prokuratuuride vahel ning teiselt poolt kohtute ja menetlusosaliste vahel nii, nagu see toimuks paberil. Seda saab kasutada igat liiki menetluste korral. Puuduvad sellised menetlused, mida tuleb alati algatada interneti teel.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Teenus on kättesaadav ööpäev läbi ja seitse päeva nädalas.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Hagi alused ja kõik hagi esitamiseks nõutavad menetlusega seotud andmed tuleb üles laadida kindlaksmääratud XML-vormingus (või sellele vormingule lisatud PDF-failina).

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Andmete edastamine Austria e-õiguskeskkonna platvormi kaudu on turvatud HTTPS-protokolliga. Kõigi asjaomaste poolte autentimiseks kasutatakse sertifikaate. Ka serveritevaheline side põhineb sertifikaatidel. Kasutajate kohustus registreerida end pääsupunktis (vt eespool punkt 1) tagab täiendava turvalisuse.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Vt eespool punkt 5 (sertifikaadid). Digiallkirja kasutamist ei nõuta. Tsentraalne ajatempli teenus on kättesaadav ainult kinnistusraamatu kannete puhul ja sellega kinnitatakse andmete nõuetekohast esitamist.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Üleslaadimisega seotud kohtukulud makstakse otsekorraldusega. Reeglina on interneti teel menetluse algatamise tasud samad, mis paberil algatatud menetluste puhul. Teatavatel juhtudel on dokumentide elektrooniline esitamine odavam.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Interneti teel ja tavapärasel teel tehtud toimingud on võrdväärsed. Tsiviilkohtumenetluse norme kohaldatakse samamoodi ka Austria e-õiguskeskkonna platvormi kaudu läbiviidavate menetluste suhtes. Isegi kui hagiavaldust ei olnud esitatud interneti teel, saab selle interneti teel tagasi võtta.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Jah, internetti võib kasutada hagiavaldusele vastamiseks, apellatsioonide esitamiseks jms. Austria e-õiguskeskkonna platvormi kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik, kuid advokaadid, notarid, pangad, kindlustusseltsid, sotsiaalkindlustusfondid, föderaalset rahandusministeeriumi esindav prokuratuur (Finanzprokuratur) ja advokatuurid peavad kasutama Austria e-õiguskeskkonna platvormi.

Ekspertidele ja tõlkidele on Austria e-õiguskeskkonna platvormi kasutamine teatavatel tingimustel kohustuslik.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Tsiviilkohtumenetluse norme kohaldatakse samamoodi ka interneti teel läbiviidavate menetluste suhtes.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Tsiviilkohtumenetluse norme kohaldatakse samamoodi ka interneti teel läbiviidavate menetluste suhtes.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Jah, Austria e-õiguskeskkonna platvormi kaudu on kohtutele võimalik esitada igat liiki dokumente. Originaallepingud võib elektrooniliselt esitada ka kinnistusregistri ja äriregistri menetluste raames.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Jah, Austria e-õiguskeskkonna platvormi kaudu.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Jah, Austria e-õiguskeskkonna platvormi kaudu.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Jah, Austria e-õiguskeskkonna platvormi kaudu.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Jah, Austria e-õiguskeskkonna platvormi kaudu.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Jah, pooled ja nende õigusesindajad saavad edastava asutuse kaudu tutvuda interneti teel kohtu registriga kõigi tsiviil- ja täitemenetluste raames, kuid seda ainult seoses neid endid käsitlevate juhtumitega. Tutvumisõigusi kontrollitakse igale asjaomase õiguse saanud isikule antud kordumatu aadressikoodi abil.

Viimati uuendatud: 11/03/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.