Automaatne töötlemine

Belgia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Küsimust reguleerivad „Phenixi seadused“ ehk täpsemini

  • 10. juuli 2006. aasta seadus, mis käsitleb kohtumenetluse elektroonilist toimetamist (loi relative à la procédure par voie électronique) (Belgia ametlik väljaanne, 7. september 2006);
  • 5. augusti 2006. aasta seadus, millega muudetakse kohtumenetluse seadustiku teatavaid sätteid, mis käsitlevad kohtumenetluse elektroonilist toimetamist (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (Belgia ametlik väljaanne, 7. september 2006).

Phenixi seadused on saanud oma nime samanimelise IT-projekti järgi, mille eesmärk on arvutiseerida Belgias kõik kohtud, et kogu kohtumenetlust oleks võimalik toimetada elektrooniliselt ja õigel ajal.

Alates 31. detsembrist 2012 on lisaks eespool osutatud Phenixi seadustele järk-järgult jõustunud kaks seadust. Need on:

  • 31. detsembri 2012. aasta seadus, millega kehtestatakse mitu sätet, eelkõige õigusemõistmise valdkonnas (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice);
  • 31. detsembri 2012. aasta seadus, millega kehtestatakse mitu sätet õigusemõistmise valdkonnas (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice).

Ent nende seaduste järkjärguline jõustumine ei tähenda veel seda, et kohtumenetlused oleks muutunud elektrooniliseks, sest tegemist on peamiselt sätetega, mida saab kohaldada ka kirjalikele kohtumenetlustele. Seetõttu kehtib praegu siiski reegel, et kohtumenetlused toimuvad mitteelektrooniliselt.

Vahepeal on kohturegistrite ja prokuratuuride kantseleide käsutusse antud kohtuasjade haldamise IT-rakendus, mis võimaldab neil töödelda kõiki dokumente ja teavet elektrooniliselt. Samal ajal uuritakse mitmeid võimalusi, kuidas menetlusdokumente ja tõendeid saaks esitada kohturegistritele elektrooniliselt.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Ei kohaldata.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Ei kohaldata.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Ei kohaldata.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Ei kohaldata.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Ei kohaldata.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Ei kohaldata.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Ei kohaldata.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Ei kohaldata.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Ei kohaldata.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Ei kohaldata.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Kohtumenetluse seadustiku (Code judiciaire) artiklis 32 on sätestatud, et kohtute, prokuratuuride või kohtuasutuste, sealhulgas kohturegistrite ja prokuratuuri kantseleide teavitamiseks, neile teadete või avalduste esitamiseks või advokaadi, kohtuametniku või notari teavitamiseks või neile teadete edastamiseks kohtute, prokuratuuri või kohtuasutuste, sealhulgas kohturegistrite ja prokuratuuri kantseleide poolt või advokaadi, kohtuametniku või notari poolt saab kasutada kohtute IT-süsteemi.

Selle sätte alusel on teavitamiseks, teadete edastamiseks ja avalduste esitamiseks loodud e-Boxi võrk ning järelduste, dokumentide ja tõendite esitamiseks tsiviil- ja kriminaalasjades e-Depositi süsteem.

Neid vahendeid saab kasutada ainult ministri käskkirjas loetletud kohtutes.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Ei kohaldata.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Ei kohaldata.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Ei kohaldata.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Ei kohaldata.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 04/09/2019

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.