Automaatne töötlemine

Bulgaaria
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Bulgaaria õigusega sellist võimalust ette ei nähta. Kohtumenetluse algatamise avaldused esitatakse kirjalikult kohtukantseleisse ja peaksid olema bulgaaria keeles. Avalduse võib saata postiga, kuid mitte faksi või e-postiga.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Vt vastus 1. küsimusele.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Vt vastus 1. küsimusele.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Vt vastus 1. küsimusele.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Vt vastus 1. küsimusele.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Vt vastus 1. küsimusele.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Vt vastus 1. küsimusele.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Vt vastus 1. küsimusele.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Vt vastus 1. küsimusele.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Vt vastus 1. küsimusele.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Vt vastus 1. küsimusele.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Bulgaaria õiguse kohaselt ei peeta tsiviil- ja kaubandusasjade poolte menetlustoiminguid kehtivaks, kui need tehakse elektrooniliselt ja allkirjastatakse e-allkirjaga. Pooled algatavad kohtumenetluse bulgaariakeelse ja nende allkirja kandva avaldusega. Avalduse võib anda üle asjaomase kohtu kantseleisse või adresseerida ja saata kohtule posti teel.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (GPK) artikli 184 kohaselt võib tsiviil- ja kaubandusasjades tõenditena esitada nii elektroonilisi kui ka paberdokumente. Elektroonilise dokumendi võib esitada kohtule paberil. Kui vastaspool sellega ei nõustu, tuleb dokument esitada elektroonilisel andmekandjal. Kui puuduvad vajalikud seadmed ja töötajad elektroonilise dokumendi reprodutseerimiseks kohtuistungil, võib kohus nõuda, et elektroonilise dokumendi esitanud menetluspool esitaks teisele menetluspoolele elektroonilise koopia.

Elektroonilise dokumendi ja eelkõige elektroonilise dokumendi kohustuslikuks osaks oleva e-allkirja vaidlustamise menetlus on sätestatud elektrooniliste dokumentide ja e-allkirja seaduses.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ainus säte, mis käsitleb elektroonilist menetlustoimingut, puudutab võlausaldaja nõuete rahuldamiseks võlgniku vara arestimist täitemenetluses. See õigusraamistik on täitemenetluse osa ja toimingu teeb kohtutäitur.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 42 lõike 4 kohaselt on tsiviil- või kaubandusasja poolele lubatud teateid kätte toimetada e-posti teel. Teade arvatakse kättetoimetatuks ajast, mil see jõuab määratud infosüsteemi, ja seadustiku artikli 44 lõike 3 kohaselt on kättetoimetamise kinnituseks asjakohaste elektrooniliste andmete ärakiri.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Vt vastus 13. küsimusele.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Vt vastus 13. küsimusele.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Bulgaaria õigusega seda ette ei nähta. Vt 12. küsimusele antud vastuse viimane lõik.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Kohtulahendid on (ilma registreerimisnõudeta) üldsusele kättesaadavad Bulgaaria Vabariigi kõrgema justiitsnõukogu veebisaidi http://legalacts.justice.bg/ kaudu. Kohtulahendeid saab otsida mitmesuguste kriteeriumide, täpsemalt „kohtu“, „kohtuasja liigi“, „aasta“, „kohtuasja numbri“ ja „märksõnade“ järgi. Võimalik on ka täpsem otsing konkreetsemate kriteeriumidega. Otsingu tulemusel saab kohtumenetluse pool või tema esindaja kohtulahendi Wordi vormingus alla laadida. Lahendid avaldatakse kohe pärast nende tegemist vastavalt isikuandmete kaitse seaduse ja salastatud teabe kaitse seaduse nõuetele. Lahendid avaldatakse nii, et neis nimetatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ei ole võimalik tuvastada. Üksikisikute perekonnaseisu või terviseseisundit puudutavate kohtuasjade lahendid avaldatakse ilma neis esitatud põhjendusteta.

Peale selle võimaldab iga kohtu veebisait jälgida kohtumenetluste kulgu ja nendega seotud kohtulahendeid. Kohtulahendeid ja teavet kohtumenetluste käigu kohta võib leida eespool loetletud otsingukriteeriumide abil ning kohtulahendid avaldatakse kirjeldatud viisil. Otsingu tulemusel saab kohtumenetluse pool või tema esindaja tehtud kohtulahendi Wordi vormingus alla laadida.

Viimati uuendatud: 25/06/2018

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.