Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Automaatne töötlemine

Horvaatia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

See ei ole võimalik.

Istungivälised taotlused, vastuväited, õiguskaitsevahendid ning muud avaldused, ettepanekud ja teadaanded (esildised) esitatakse kirjalikult. Esildised allkirjastab pool, st tema seaduslik esindaja.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Ei kohaldata.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Ei kohaldata.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Ei kohaldata.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Ei kohaldata.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Ei kohaldata.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Ei kohaldata.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Ei kohaldata.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Ei kohaldata.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Ei kohaldata.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Ei kohaldata.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Tsiviilkohtumenetluse seadusega (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (edaspidi „NN“; Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne) numbrid 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 ja 70/19) on ette nähtud võimalus esitada dokumente IT-süsteemi kaudu elektrooniliselt. Elektrooniliselt esitatavad dokumendid peavad erinormide kohaselt kandma kvalifitseeritud e-allkirja. Dokumente peavad alati elektrooniliselt esitama valitsusasutused, prokuratuur, advokaadid, notarid, kohtueksperdid, -hindajad ja -tõlgid, pankrotihaldurid, kohtuametnikud ja juriidilised isikud.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Välja on töötatud ja kasutusele on võetud elektroonilise teadetetahvli (e-Oglasna ploča) teenus, tänu millele on võimalik toimetada kohtudokumente IT-lahenduste abil kohtumenetluse osalistele kätte teadetetahvli kaudu.

E-teadetetahvlil avaldatakse kohtuotsuseid vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse (NN numbrid 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 ja 70/19) artiklile 335 ja kõiki dokumente vastavalt täitemenetluse seaduse (Ovršni zakon (NN numbrid 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 ja 73/17)) artiklile 8.

Lisaks avaldatakse e-teadetetahvlil kõik dokumendid, mis on vastavalt menetlusnormidele avaldatud kohtu teadetetahvlil.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

See ei ole võimalik.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Interneti kaudu ei ole võimalik edasikaebust esitada. Juhul kui seadusega nõutavad tingimused on täidetud, saab poolt otsusest teavitada e-teadetetahvli kaudu.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

See ei ole võimalik.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 21/12/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.