Automaatne töötlemine

Tšehhi
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Jah, Tšehhi Vabariigis saab nõude esitada elektrooniliselt.

Nõude võib esitada a) sertifitseeritud elektroonilise allkirjaga varustatult e-posti teel või b) elektroonilise andmevahetussüsteemi postkasti (datovou schránku), st elektroonilise erihoidla kaudu, mis on mõeldud dokumentide edastamiseks ja kättetoimetamiseks suhetes riigiasutustega. Need menetlused on paberil esitamisega samaväärsed. Nõude võib esitada ka tavalise e-kirja teel ilma sertifitseeritud elektroonilise allkirjata, kuid sel juhul tuleb kolme päeva jooksul esitada identne tekst kas paberil või eespool punktides a ja b kirjeldatud viisil. Kõigi nende menetluste üksikasjad on esitatud vastuses 6. küsimusele.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Nõude võib esitada elektrooniliselt igas asjas. Elektroonilise maksekäsu avalduse saab esitada üksnes elektrooniliselt.

Elektroonilise maksekäsu menetlus on kiirendatud erimenetlus. Nõuet saab esitada elektroonilisel vormil, mis täidetakse ePodatelna veebisaidil http://epodatelna.justice.cz/ ja allkirjastatakse sertifitseeritud elektroonilise allkirjaga. Nõue ei tohi ületada 1 miljonit Tšehhi krooni. Elektroonilist maksekäsku ei saa väljastada enne, kui vorm on nõuetekohaselt täidetud ja kohtulõiv tasutud. Kui kõik tingimused on täidetud, võib kohus väljastada elektroonilise maksekäsu. Selles kohustab kohus võlgnikku tasuma avaldajale võlgnetava summa ja menetluskulud 15 päeva jooksul pärast maksekäsu kättesaamist või esitama maksekäsu väljastanud kohtule sama tähtaja jooksul vastuväite. Elektroonilisel maksekäsul, millele ei ole vastuväidet esitatud, on jõustunud kohtuotsuse õigusjõud. Kui üks võlgnikest esitab ettenähtud tähtaja jooksul vastuväite, tühistatakse elektrooniline maksekäsk täielikult ja kohus määrab kohtuistungi.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Elektroonilise nõude võib esitada igal ajal.

Nõude esitamiseks sertifitseeritud elektroonilise allkirjaga varustatuna e-posti teel võib kasutada ePodatelna veebisaiti http://epodatelna.justice.cz/ (kättesaadav vaid tšehhi keeles). Nõude võib esitada ka sobiva kohturegistri e-posti aadressil. Registri e-posti aadressi leiab veebisaidilt https://justice.cz/soudy.

Kui nõude esitamiseks kasutatakse kohtu elektroonilise andmevahetussüsteemi postkasti, leiab konkreetse kohtu elektroonilise postkasti tunnuskoodi avaliku halduse portaalist elektrooniliste postkastidega üksuste nimekirjast (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) keskvalitsusasutuste (orgány státní správy) jaotisest või justiitsministeeriumi veebisaidilt https://www.justice.cz/ kohtute kontaktandmete alt.

Nõude võib esitada ka täites elektroonilise vormi otse veebirakenduses https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage – vt jaotist „Kohtule nõuete esitamine“.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Üldjuhul võib kõiki dokumente esitada mis tahes failivormingus, välja arvatud juhul, kui teatavate dokumentide puhul on seadusega ette nähtud kindel vorming. Eelkõige peavad esitatavad dokumendid olema arusaadavad ja konkreetsed.

Teatavate elektrooniliste menetluste kasutamisel võivad kehtida eri sidevahendite tehnilistest parameetritest tulenevad piirangud. Näiteks kui kasutada ePodatelna portaali http://epodatelna.justice.cz/ (vt vastused 2., 3. ja 6. küsimusele), on kõigi manuste suurima mahu piiranguks 10 MB ning aktsepteeritavad dokumendivormingud on pdf, rtf, xls, doc ja txt. Elektroonilise andmevahetussüsteemi postkastidesse saadetavate sõnumite mahupiiriks on samuti 10 MB ning andmesõnumite aktsepteeritavad vormingud on pdf, PDF/A, xml (kui see vastab avalikult saadaolevale XSD-skeemile, mille on avaldanud andmesõnumi saaja), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn ja gml/gfs/xsd. E-posti aadressile saadetavad sõnumid peaksid olema HTML-vormingus, kodeeritud tekstiga LIHTTEKST – ISO-8559-2, ISO-8559-1(LATIN-1), Unicode või UTF-8. E-kirja suurus (koos manustega) on piiratud 5 MB-ga. Toetatavad operatsioonisüsteemid on Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP ja Windows Vista (Windows Vista puhul on tuvastatud probleem elektrooniliste kvalifitseeritud sertifikaatide teatavate HW-hoidlatega (nt kiipkaardilugeja SCR3320) ning seetõttu ei saa elektrooniliselt esitatavaid dokumente praegu selle lugejaga allkirjastada ega saata. Esitatava dokumendi saab allkirjastada ja saata, kui määrata Java Appletis pfx-fail (p12) ja sisestada privaatvõtme salasõna). Nõude esitajad, kes kavatsevad kasutada ePodatelna portaali või elektroonilise andmevahetussüsteemi postkaste, leiavad juhtnöörid ja kasutusjuhendi asjaomaselt veebisaidilt.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Kohtud ja kohtutäiturid järgivad menetluses andmekaitset käsitlevaid õigusakte (eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) ja muid asjakohaseid õigusakte.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Tavalises tsiviilkohtumenetluses saab nõude esitamiseks kasutada nelja elektroonilist menetlust.

Esiteks saab nõude esitada e-posti teel sertifitseeritud elektroonilise allkirjaga varustatult. Sertifitseeritud elektrooniline allkiri on määratletud elektroonilisi allkirju käsitleva seaduse nr 227/2000 §-s 11. See on a) garanteeritud allkiri, mille aluseks on sertifitseerimisteenuseid osutava akrediteeritud Tšehhi teenuseosutaja väljastatud kvalifitseeritud sertifikaat ja mis sisaldab allkirjastaja selget identimist võimaldavat teavet (akrediteeritud Tšehhi teenuseosutajate nimekiri on kättesaadav Tšehhi siseministeeriumi veebisaidil http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx), või b) garanteeritud elektrooniline allkiri, mille aluseks on väljaspool Tšehhi Vabariiki asuva sertifitseerimisteenuseid osutava teenuseosutaja väljastatud kvalifitseeritud sertifikaat, kui kvalifitseeritud sertifikaat on väljastatud usaldusväärsete sertifitseerimisteenuste loetelusse kantud teenuse osana teenusena, mida sertifitseerimisteenuste osutaja on akrediteeritud osutama, või teenusena, mille osutamise üle tehakse järelevalvet kooskõlas asjakohaste ELi õigusaktidega. Sel viisil nõude esitamine on paberil esitamisega samaväärne. Nõude esitaja, kes soovib nõuet sel viisil esitada, peaks tutvuma ePodatelna veebisaidiga http://epodatelna.justice.cz/. Nõude võib saata ka sobiva kohturegistri e-posti aadressil. Registrite e-posti aadressid leiab veebisaidilt https://justice.cz/soudy kohtute kontaktandmete jaotisest.

Teiseks võib kasutada elektroonilise andmevahetussüsteemi postkaste. Tegemist on elektrooniliste erihoidlatega, mis on mõeldud Tšehhi Vabariigis dokumentide edastamiseks ja kättetoimetamiseks suhetes riigiasutustega. Elektroonilise andmevahetussüsteemi postkaste reguleerib eeskätt e-toiminguid ja dokumentide volitatud konverteerimist käsitlev seadus nr 300/2008. Sel viisil nõude esitamine on paberil esitamisega samaväärne. Elektroonilise andmevahetussüsteemi üksikasju on kirjeldatud veebisaidil http://www.datoveschranky.info/ ning kasutaja pääseb kontole ligi veebisaidi https://www.mojedatovaschranka.cz/ kaudu. Kõikidel kohtutel on elektroonilise andmevahetussüsteemi postkastid. Iga kohtu elektroonilise postkasti tunnuskoodi leiab avaliku halduse portaalist elektrooniliste postkastidega üksuste nimekirjast (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) keskvalitsusasutuste (orgány státní správy) jaotisest või justiitsministeeriumi veebisaidilt https://www.justice.cz/ kohtute kontaktandmete alt.

Kolmandaks võib nõude esitada ka tavalise e-kirja teel ilma sertifitseeritud allkirjata. Sellisel juhul tuleb aga kolme päeva jooksul esitada identne tekst kas paberil või ühel eespool kirjeldatud viisidest, muidu ei võta kohus nõuet arvesse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 42).

Neljandaks võib nõuded ja nende lisad esitada kohtule elektrooniliselt, täites elektroonilise vormi otse veebirakenduses https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage. Koostatud on nõuete esitamise veebijuhend – vt „Kohtule nõuete esitamine“. Veebi teel nõuete esitamise juhend võimaldab nõuete esitajatel täita valitud e-vormid ja koostada nõuded PDF-vormingus. Nõude nõuetekohaseks kohtule esitamiseks peab nõude esitajatel olema installeeritud Adobe Acrobat Readeri programm ja nad peavad omama sertifitseeritud elektroonilist allkirja.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Jah, kohtumenetlusega kaasneb lõiv. Nõude esitaja saab tariifipõhise lõivu tasuda kas asjakohase kohtu arvelduskontole Tšehhi Pangas või maksumärgiga (kuni 5000 Tšehhi krooni puhul). Kui nõude esitamisel lõivu ei tasuta, määrab kohus tähtaja, mille jooksul nõude esitaja peab selle tasuma, ja teavitab teda mittetasumise tagajärgedest. Kui lõivu tähtajaks ei tasuta, menetlus peatatakse.

Elektrooniliselt algatatud menetluste lõivud ja nende tasumisviisid ei erine tavapärasel viisil algatatud menetluste lõivudest ja tasumisviisidest. Erandiks on elektroonilise maksekäsu menetlus, mille kohtulõiv on veidi väiksem kui tavalise tsiviilkohtumenetluse puhul.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Jah. Interneti teel esitatud nõude saab tagasi võtta samamoodi kui tavapärasel moel esitatud nõude. Nõude võib tagasi võtta elektrooniliselt või tavapärasel viisil.

Nõude esitaja võib nõude täielikult või osaliselt tagasi võtta seni, kuni kohtuotsus muutub lõplikuks. Kui nõue võetakse tagasi, peatab kohus menetluse kas täielikult või nõude tagasivõtmise ulatuses. Kui menetluse algatamise avaldus võetakse tagasi pärast seda, kui kohus on asjas otsuse teinud, aga kohtuotsus ei ole veel jõustunud, otsustab kohus, kas võtta otsus avalduse tagasivõtmise ulatuses tagasi. Kui teistel pooltel on mõjuv põhjus nõude tagasivõtmisega mitte nõustuda, teeb kohus otsuse, et nõude tagasivõtmine on kehtetu, välja arvatud teatavate erimenetluste puhul (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 96).

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Kostja võib saada ja esitada teavet interneti teel, aga ta ei ole kohustatud seda tegema.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Kui võlgnik esitab elektroonilise maksekäsu menetluses vastuväite seadusega ettenähtud tähtaja jooksul, tühistatakse see täielikult, kohus määrab kohtuistungi ja kohtumenetlus jätkub tavapärasel viisil, st tavapärase esimese astme tsiviilkohtumenetlusena.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Kui võlgnik ei esita elektroonilise maksekäsu menetluses vastuväidet seadusega ettenähtud tähtaja jooksul, omandab maksekäsk jõustunud kohtuotsuse õigusjõu.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Dokumente võib kohtule elektrooniliselt esitada kõigis menetlustes. Tehnilised üksikasjad on esitatud vastuses 4. küsimusele.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Kohus toimetab dokumendid kätte elektroonilise andmevahetussüsteemi postkasti, kui vastuvõtjal on see olemas. Lisateavet elektroonilise andmevahetussüsteemi postkastide kohta saab vastusest 6. küsimusele.

Kohus võib sertifitseeritud allkirjaga dokumente ja kohtuotsuseid kätte toimetada ka e-kirja teel e-posti aadressil, mille adressaat on kohtule andnud, tingimusel, et adressaat on palunud kohtul dokumente endale sel viisil kätte toimetada, või ta on sellega nõustunud, ja tingimusel, et ta on nimetanud akrediteeritud sertifitseerimisteenuste osutaja, kes on väljastanud tema kvalifitseeritud sertifikaadi ja kellel on selle kohta dokumendid, või on esitanud omaenda kehtiva kvalifitseeritud sertifikaadi. Teavet kvalifitseeritud sertifikaatide kohta saab vastusest 6. küsimusele. Selleks et kättetoimetamine oleks kehtiv, peab adressaat kättesaamist kinnitama garanteeritud elektroonilise allkirjaga andmesõnumiga (nt asjaomase kohtu e-posti aadressil) kolme päeva jooksul pärast dokumendi saatmist.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Kohtuotsused toimetatakse kätte elektroonilise andmevahetussüsteemi postkasti, kui vastuvõtjal on see olemas. Teavet elektroonilise andmevahetussüsteemi postkastide kohta saab vastusest 6. küsimusele.

Kohtuotsused võidakse kätte toimetada ka sertifitseeritud allkirjaga e-kirjaga e-posti aadressil, mille adressaat on kohtule andnud, tingimusel, et adressaat on palunud kohtul dokumente endale sel viisil kätte toimetada, või ta on sellega nõustunud, ja tingimusel, et ta on nimetanud akrediteeritud sertifitseerimisteenuste osutaja, kes on väljastanud tema kvalifitseeritud sertifikaadi ja kellel on selle kohta dokumendid, või on esitanud omaenda kehtiva kvalifitseeritud sertifikaadi. Teavet kvalifitseeritud sertifikaatide kohta saab vastusest 6. küsimusele. Selleks et kättetoimetamine oleks kehtiv, peab adressaat kättesaamist kinnitama garanteeritud elektroonilise allkirjaga andmesõnumiga (nt asjaomase kohtu e-posti aadressil) kolme päeva jooksul pärast dokumendi saatmist.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Jah, apellatsioonikaebust saab esitada elektrooniliselt, samal viisil kui nõudegi. Vt vastus 6. küsimusele.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Jah, täitemenetluse saab algatada elektrooniliselt, samal viisil kui kohtumenetluse.

Kui nõude esitaja otsustab, et maksmisotsuse täitmine toimub kohtutäituri kaudu, kehtib mutatis mutandis vastus 6. küsimusele. Kohtutäiturite ning nende e-posti aadresside ja elektroonilise andmevahetussüsteemi postkastide tunnuskoodide loetelu leiab veebisaidilt http://www.ekcr.cz/.

Kohtuotsuse täitmisele pööramise korral vt vastus 6. küsimusele.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Tšehhi kohtuasutused vastavad poolte ja nende seaduslike esindajate päringutele nende kohtuasja seisu kohta üldiselt e-posti või telefoni teel.

Põhiteave menetluse käigus ilmnenud asjaolude kohta (ilma isikuandmeteta) on kättesaadav ka internetis veebisaidil InfoSoud: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (kättesaadav vaid tšehhi keeles). Teave tulevaste kohtumenetluste kohta on kättesaadav veebisaidil InfoJednání: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Süsteemi sisenemiseks tuleb sisestada kohtu nimi ja kohtuasja toimiku number.

Viimati uuendatud: 19/11/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.