Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Automaatne töötlemine

Tšehhi
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Jah, Tšehhi Vabariigis saab nõude esitada elektrooniliselt.

Nõuded võib saata a) sertifitseeritud elektroonilise allkirjaga varustatult e-posti teel või b) e-andmevahetussüsteemi, st elektroonilise erihoidla kaudu, mis on ette nähtud riigiasutusega suhtlemisel dokumentide kättetoimetamiseks ja rakendamiseks. Need menetlused on kirjaliku standardblanketi täitmisega samaväärsed. Samuti võidakse nõue esitada tavalise e-posti teel, sertifitseeritud elektroonilise allkirjata, aga sel juhul tuleb kolme päeva jooksul esitada identne tekst kas kirjalikult standardblanketil või eespool punktides a ja b kirjeldatud viisil. Kõigi nende menetluste üksikasjad on esitatud küsimuse 6 vastuses.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Iga asja puhul võib nõude esitada elektrooniliselt. Elektroonilise maksekäsu saab teha üksnes elektrooniliselt.

Elektroonilise maksekäsu menetlus on lühendatud erimenetlus. Nõude esitaja esitab nõude elektroonilisel vormil, mis täidetakse ePodatelna veebisaidil http://epodatelna.justice.cz/, ja allkirjastab selle sertifitseeritud elektroonilise allkirjaga. Nõude esitaja saab nõuda summat kuni 1 miljon Tšehhi krooni ning elektroonilise maksekäsu väljastamise tingimused hõlmavad vormi korrektset täitmist ja kohtulõivu tasumist. Kui kõik tingimused on täidetud, võib kohus väljastada elektroonilise maksekäsu. Selles annab ta kostjale korralduse tasuda nõue ja menetluskulud 15 päeva jooksul alates maksekäsu kättesaamisest või esitada korralduse väljastanud kohtule edasikaebus. Elektroonilisel maksekäsul, mille kohta ei ole esitatud edasikaebust, on lõpliku kohtuotsuse mõju. Kui üks kostjatest esitab ettenähtud tähtajaks edasikaebuse, tühistatakse elektrooniline maksekäsk täielikult ja kohus korraldab arutelu.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Elektrooniline nõue võidakse väljastada igal ajal.

Kui nõue esitatakse sertifitseeritud elektroonilise allkirjaga varustatuna e-posti teel, saab kasutada veebisaiti ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (kuigi see on saadaval vaid tšehhi keeles). Samuti saab nõude esitada vastava kohturegistri e-posti aadressil. Registrite e-posti aadresse saate vaadata siit: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Kui nõue väljastatakse kohtu andmevahetussüsteemi, saate andmevahetussüsteemide identifikaatoreid vaadata avaliku halduse portaalist, andmevahetussüsteemide pidajate nimekirjast (http://seznam.gov.cz/) – jaotises „Riigi haldusasutused“, või justiitsministeeriumi veebisaidilt https://www.justice.cz/ kohtute kontaktandmete alt.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Üldreeglina võib tehinguid teostada mis tahes vormingus, välja arvatud juhul, kui teatud toimingute puhul on seadusega ette nähtud kindel vorming. Olulisem on, et esitatud dokumendid oleksid arusaadavad ja selged.

Teatavate elektrooniliste menetluste puhul võivad nõude esitajad puutuda kokku erinevate suhtlusvahendite suhtes kohaldatavatest parameetritest tulenevate piirangutega. Näiteks kui kasutada portaali ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (vt küsimused 2, 3 ja 6), on kõigi manuste suurima mahu piiranguks 10 MB ning aktsepteeritud dokumendivormingud on pdf, rtf, xls, doc ja txt. Samuti on andmevahetussüsteemidesse edastatavate sõnumite mahupiiriks 10 MB ning andmesõnumite aktsepteeritavad vormingud on pdf, PDF/A, xml (kui see vastab avalikult saadaolevale XSD-skeemile, mille on avaldanud andmesõnumi saaja), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn ja gml/gfs/xsd. E-posti aadressile saadetud taotlused peaksid olema HTML-vormingus, kodeeritud tekstiga LIHTTEKST – ISO-8559-2, ISO– 8559 –1(LATIN-1),Unicode või UTF-8. E-kirja suurus on koos manustega piiratud 5 MB-ga. Toetatavad operatsioonisüsteemid on järgmised: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (Windows Vista puhul on tuvastatud probleem elektrooniliste kvalifitseeritud sertifikaatide, nt ID-kaardi lugeja SCR3320 teatava HW-talletamisega, ning seetõttu ei saa elektrooniliselt esitatud dokumente praegu selle lugejaga allkirjastada ega saata – saate esitatavad dokumendid allkirjastada ja saata, kui määrate Java Appletis pfx-faili (p 12) ja sisestate privaatvõtme salasõna). Kui nõude esitaja otsustab kasutada portaali ePodatelna või andmevahetussüsteemi, saab ta vaadata nende veebilehtede juhistes ja kasutusjuhendites olevat teavet.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Kohtud ja kohtutäiturid järgivad menetluses isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte (eelkõige seadust nr 101/2000 Coll. isikuandmete kaitse kohta) ja muid asjaomaseid õigusakte.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Tavalise tsiviilkohtumenetluse puhul saab nõuet esitada kolme erineva elektroonilise menetluse kaudu:

esiteks saab nõude esitada e-posti teel, sertifitseeritud elektroonilise allkirjaga. Sertifitseeritud elektrooniline allkiri on määratletud elektroonilisi allkirju käsitleva seaduse nr 227/2000 Coll. paragrahvis 11; see on a) garanteeritud allkiri, mille aluseks on sertifitseerimisteenuseid osutava heakskiidetud Tšehhi teenuseosutaja väljastatud kvalifitseeritud sertifikaat ja mis sisaldab allkirjastaja ühemõttelist tuvastamist võimaldavat teavet (heakskiidetud Tšehhi teenuseosutajate nimekiri on kättesaadav Tšehhi siseministeeriumi veebisaidil http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx), või b) garanteeritud elektrooniline allkiri, mille aluseks on väljaspool Tšehhi Vabariiki asuva sertifitseerimisteenuseid osutava teenuseosutaja väljastatud kvalifitseeritud sertifikaat ning mille puhul sertifikaat väljastatakse usaldusväärsete sertifitseerimisteenuste nimekirja sisestatud teenuste osana või teenusena, mille osutamise järele valvatakse vastavalt ELi asjaomasele määrusele. Sel viisil esitamine on standardse kirjaliku vormiga samaväärne. Kes soovib nõuet sel viisil esitada, peab tutvuma veebisaidiga ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/. Samuti võib nõude saata vastava kohturegistri e-posti aadressil. Registrite e-posti aadresse saate vaadata aadressil http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx kohtute kontaktandmete jaotisest.

Teiseks saab kasutada andmevahetussüsteemi, elektroonilist erihoidlat, mis on ette nähtud Tšehhi Vabariigi asutusega suhtlemisel dokumentide kättetoimetamiseks ja rakendamiseks. Andmevahetussüsteemidega seonduvat reguleeritakse elektroonilisi dokumente ja autoriseeritud dokumendivahetust käsitleva seadusega nr 300/2008 Coll. Sel viisil esitamine on standardse kirjaliku vorminguga samaväärne. Andmevahetussüsteemi üksikasju on kirjeldatud veebisaidil http://www.datoveschranky.info/ ning kasutaja pääseb kontole juurde veebisaidi https://www.mojedatovaschranka.cz/ kaudu. Kõigil kohtutel on andmevahetussüsteemid. Kohtute andmevahetussüsteemide identifikaatoreid saate vaadata avaliku halduse portaalist, andmevahetussüsteemide pidajate nimekirjast (http://seznam.gov.cz/) – jaotises „Riigi haldusasutused“, või justiitsministeeriumi veebisaidilt https://www.justice.cz/ kohtute kontaktandmete alt.

Kolmandaks saab nõude esitada ka lihtsalt e-posti teel, ilma kinnitatud allkirjata. Sellise esitamise puhul tuleb aga kolme päeva jooksul esitada identne tekst kas standardses kirjalikus vormingus või ühel eespool kirjeldatud viisidest, muidu ei võta kohus seda arvesse (tsiviilkohtumenetluse paragrahv 42).

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Jah, kohtumenetlusega kaasneb lõiv. Nõude esitaja saab lõivude skaalal põhineva lõivu tasuda kas kõnealuse kohtu kontole, mis asub Tšehhi Pangas, või kuni 5 000 Tšehhi krooni puhul maksumärgiga. Kui nõude esitamisel ei tasuta lõivu, palub kohus nõude esitajal selle tasuda, määrab konkreetse tähtaja ning teavitab teda mittetasumise tagajärgedest. Selle tähtaja möödumisel menetlus peatatakse.

Elektroonilise esitamisega algatatud menetluste lõivud ja nende tasumisviis ei erine tavalisel viisil algatatud menetluste makseviisidest. Erandiks on elektroonilise maksekäsu menetlus, mille kohtulõiv on veidi väiksem kui tavalise tsiviilkohtumenetluse puhul.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Jah. Interneti kaudu esitatud nõude saab tagasi võtta samamoodi kui tavalisel moel esitatud nõude. Tagasivõtmine võib toimuda elektroonilisel või tavalisel viisil.

Mis puudutab nõuet, siis nõude esitaja võib selle täielikult või osaliselt tagasi võtta, enne kui kohtuotsus muutub lõplikuks. Kui taotlus võetakse tagasi, peatab kohus menetluse kas täielikult või tagasivõetud taotluse ulatuses. Kui menetluse algatamise taotlus võetakse tagasi pärast seda, kui kohus on asjas otsuse teinud, aga kohtuotsus ei ole veel lõplik, teeb kohus ka tagasivõetud taotluse ulatuses otsuse, kas võtta otsus tagasi. Kui teistel pooltel on hea põhjus taotluse tagasivõtmisega mitte nõustuda, teeb kohus otsuse, et taotluse tagasivõtmine on kehtetu, välja arvatud teatavate konkreetsete menetluste puhul. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv 96)

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Kostjal on võimalik saada ja esitada teavet interneti kaudu, aga ta ei ole kohustatud seda tegema.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Kui kostja reageerib elektroonilisele maksekäsule seadusega ettenähtud aja jooksul, tühistatakse elektrooniline maksekäsk täielikult, kohus korraldab arutelu ning kohtumenetlus jätkub tavalisel viisil, st tavalise esimese astme tsiviilkohtumenetlusena.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Kui kostja ei reageeri elektroonilisele maksekäsule seadusega ettenähtud aja jooksul, omandab elektrooniline maksekäsk lõpliku kohtuotsuse mõju.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Dokumendid võidakse mis tahes liiki menetluse puhul toimetada kohtule elektroonilises vormis. Tehnilised üksikasjad on esitatud küsimuse 4 vastuses.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Kohus toimetab dokumendid kätte nende asutuste andmevahetussüsteemidesse, kellel on need olemas. Lisateavet andmevahetussüsteemide kohta vaadake küsimuse 6 vastusest.

Samuti võib kohus toimetada sertifitseeritud allkirjaga dokumente ja otsuseid kätte e-posti teel e-posti aadressile, mille adressaat on kohtule andnud, eeldusel, et adressaat on soovinud või nõustunud, et kohus toimetaks talle sel viisil materjale kätte, ja eeldusel, et ta on määranud kindlaks akrediteeritud sertifitseerimisteenuste osutaja, kes on väljastanud oma kvalifitseeritud sertifikaadi, ja tal on selle kohta dokumendid või on ta esitanud omaenda kehtiva kvalifitseeritud sertifikaadi. Kvalifitseeritud sertifikaatide üksikasju vaadake küsimuse 6 vastusest. Selleks et kättetoimetamine oleks kehtiv, peab adressaat kättesaamist kinnitama garanteeritud elektroonilise allkirjaga andmesõnumiga 3 päeva jooksul alates dokumendi saatmisest (nt asjaomase kohtu e-posti aadressile).

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Kohtuotsused toimetatakse kätte nende asutuste andmevahetussüsteemidesse, kellel on need olemas. Lisateavet andmevahetussüsteemide kohta vaadake küsimuse 6 vastusest.

Kohtuotsused võidakse kätte toimetada e-posti teel e-posti aadressile, mille adressaat on kohtule andnud, eeldusel, et adressaat on soovinud, et kohus toimetaks talle sel viisil materjale kätte, või on sellega nõustunud, ja eeldusel, et ta on määranud kindlaks akrediteeritud sertifitseerimisteenuste osutaja, kes on väljastanud oma kvalifitseeritud sertifikaadi ja kellel on selle kohta dokumendid, või on esitanud omaenda kehtiva kvalifitseeritud sertifikaadi. Kvalifitseeritud sertifikaatide üksikasju vaadake küsimuse 6 vastusest. Selleks et kättetoimetamine oleks kehtiv, peab adressaat kättesaamist kinnitama garanteeritud elektroonilise allkirjaga andmesõnumiga 3 päeva jooksul alates dokumendi saatmisest (nt asjaomase kohtu e-posti aadressile).

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Jah, edasikaebuse saab esitada elektrooniliselt, samal viisil kui nõudegi. Vaadake küsimust nr 6.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Jah, täitemenetluse saab algatada elektrooniliselt, samal viisil kui nõudegi.

Kui nõude esitaja otsustab, et maksmisotsuse täitmine toimub kohtutäituri kaudu, kehtib mutatis mutandis vastus küsimusele nr 6. Kohtutäiturite ja nende e-posti aadresside ning andmevahetussüsteemide identifikaatorite loendit saate vaadata aadressil https://www.justice.cz/

Kohtuliku täitmise korral saate teavet küsimuse nr 6 vastusest.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Tšehhi kohtuasutused suhtlevad pooltega ja nende seaduslike esindajatega nende kohtuasja staatust käsitlevate päringutega seoses üldiselt e-posti või telefoni teel.

Põhiteave menetluse käigus tekkinud küsimuste kohta (ilma isiklike üksikasjadeta) on kättesaadav ka internetis veebisaidil InfoSoud: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (kättesaadav vaid tšehhi keeles). Teave eelolevate kohtuasjade kohta on kättesaadav veebisaidil InfoJednání: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Süsteemile juurdepääsemiseks tuleb sisestada kohtu nimi ja kohtuasja toimiku number.

Viimati uuendatud: 25/03/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.