Automaatne töötlemine

Teave selle kohta, kuidas liikmesriikide kohtutega elektroonilisel teel suhelda.

Viimastel aastatel on üha rohkem liikmesriike muutnud oma õigusnorme nii, et need võimaldaksid kasutada tsiviilkohtumenetluses moodsat info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat. Kõnealused muudatused võimaldavad kohtuasutuste ja menetluse poolte vahelist suhtlust uute kanalite, näiteks interneti teel.

Mõnel juhul võib hageja menetluse algatamiseks saata elektroonilise avalduse kohtule interneti kaudu, mõningatel juhtudel on kohtul õigus dokumente pooltele elektrooniliselt kätte toimetada ning mõnikord toimub kogu teabevahetus elektrooniliselt. Mõnes liikmesriigis on lubatud suhtluses internetti kasutada peaaegu iga liiki menetlustes, kuid osas liikmesriikides on see võimalus vaid teatavate menetluste korral.

Moodsa kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine tsiviilmenetluses ei tohi kahjustada poolte põhiõigusi. Õiguskaitse kättesaadavust ei tohi takistada asjaolu, et poolel ei ole võimalik kasutada teatavat kommunikatsioonivahendit. Lisaks sellele tuleks riiklike õigusaktidega tagada, et suhtlus interneti teel ei ohusta menetluses kasutatavate tundlike andmete nõuetekohast kaitset.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Viimati uuendatud: 30/05/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.