Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Automaatne töötlemine

Inglismaa ja Wales
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Jah, kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel kas Money Claim Online’i (MCOL) või Possession Claim Online’i (PCOL) veebiteenuse kaudu. Mõlemat süsteemi toetab kasutajatugi, mis võib pakkuda abi (aga mitte õigusnõu). Kasutajatoega saab ühendust võtta numbritel 0845 601 5935 (Ühendkuningriigist helistajad) ja +44 1604 619 402 (väljastpoolt Ühendkuningriiki helistajad).

Lisaks sellele võib Londonis asuva Rollsi kohtukompleksi (kõrge kohtu (High Court) varaliste vaidluste osakond (Chancery Division), kaubanduskolleegium (Commercial Court), tehnoloogia- ja ehituskolleegium (Technology and Construction Court), kommertskolleegium (Mercantile Court) ja merekolleegium (Admiralty Court)) eri pädevusvaldkondadesse kuuluvaid nõudeid esitada ja kohtuasju elektrooniliselt hallata dokumentide elektroonilise esitamise süsteemi CE Filing abil.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Money Claim Online’i teenuse kaudu saab esitada krahvkonnakohtutele (County Court) nõudeid kindlaksmääratud summa kohta, mis on väiksem kui 100 000 Inglise naela (ligikaudu 125 000 eurot) ning mis hõlmab ka riigilõive ja võimalikke advokaadikulusid. Nõue ei tohiks olla esitatud rohkem kui kahe inimese vastu ning selle isiku või nende isikute aadress, kelle vastu nõue esitatakse, peab olema Inglismaal ja Walesis. Ka hagejal peab olema kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Inglismaal ja Walesis.

Possession Claim Online’i teenust saab kasutada maa (sh hoonete või hooneosade) valduse väljanõudmiseks. See hõlmab elamukinnisvara valdusega seotud nõuet, mille üürileandja esitab üürniku vastu üksnes üürivõlgnevuste tõttu (mitte üürilepingu tühistamise nõuet) või hüpoteegipidaja hüpoteeklaenu võtja vastu üksnes hüpoteeklaenu maksete tasumata jätmise tõttu. See ei hõlma mis tahes muu õiguskaitsevahendi kohaldamise nõuet, välja arvatud nõuet üürivõlgnevuste või võlgnetavate hüpoteeklaenu ja intressimaksete ning kulude tasumiseks. Nagu Money Claim Online’i teenuse puhul, peab kõigil kostjatel olema kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Inglismaal ja Walesis ning hagejal peab olema Inglismaal või Walesis aadress, kuhu saab dokumente edastada. Hageja peab suutma esitada ka väljanõutava vara sihtnumbri ja tal peaks olema e-posti aadress.

Nii Money Claim Online’i teenuse kui ka Possession Claim Online’i teenuse kasutamiseks peavad hagejad olema vähemalt 18aastased, nad ei tohi olla piiratud vaimse võimekusega, saada tasuta õigusabi 1988. aasta tasuta õigusabi seaduse tähenduses ega olla pahatahtlikult kohtusse pöördunud (st isikud, kellel kõrge kohtu kohtunik on keelanud algatada ilma loata menetlust mis tahes Inglismaa ja Walesi krahvkonnakohtus). Nõudeid ei saa esitada valitsuse või monarhi vastu.

Selliseid nõudeid ei pea esitama interneti teel.

Süsteemi CE Filing saab kasutada kõigi nõuete puhul (välja arvatud need, mille esitavad isikud, kes taotlevad ka lõivude vähendamist), mis muidu esitataks Rollsi kohtukompleksis. Kohtuasjade puhul, mida ei algatata CE Filing’u kaudu, võib kasutada mõlemat süsteemi.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Nii Money Claim Online’i teenust kui ka Possession Claim Online’i teenust saab kasutada igal ajal. Kui nõue saadakse enne kella 09.00 päeval, mil kohus on avatud, menetletakse asjaomast avaldust samal päeval. Kui see saadakse pärast kella 09.00, menetletakse seda järgmisel päeval, mil kohus on avatud. Nõue prinditakse ja postitatakse kostjale tavaliselt selle menetlemise päeval.

Süsteemi CE Filing saab samuti kasutada 24 tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas, välja arvatud korralise hoolduse ajal.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Nii Money Claim Online’i teenuse kui ka Possession Claim Online’i teenuse kasutamisel palutakse hagejal täita mitu andmeakent. Igas andmeaknas käsitletakse konkreetset nõutavat teavet (nt hageja täisnimi ja aadress, kostja(te) nimi ja aadress ning nõutav rahasumma ja nõude üksikasjad).

Money Claim Online’i ja Possession Claim Online’i süsteem salvestavad täidetud andmeaknad automaatselt. Kui täidetud on ainult osa andmeaknast, võib hageja selle teabe salvestada, valides iga andmeakna ülemises ja alumises servas kuvatava salvestamisvõimaluse. Money Claim Online’i süsteemis säilitatakse neid andmeid 28 päeva, et anda hagejale piisavalt aega nõutava lisateabe kogumiseks. Possession Claim Online’i süsteem salvestab nõude mustandi määramata ajaks, kuni kasutaja nõude esitab ja/või selle kustutab.

Esialgne teave poolte ja nende advokaatide kohta esitatakse veebivormis. Süsteem CE Filing võimaldab poolel üles laadida dokumente, mille ta peaks muidu esitama kohtukantseleis. Ainus piirang on dokumendi maht – kui dokument on liiga suur, tuleb see esitada osade kaupa.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Turvalisus on esmatähtis nii Money Claim Online’i kui ka Possession Claim Online’i süsteemis. Kuna osa hageja esitatavast teabest võib olla delikaatne, tagatakse turvalisus kordumatu kasutajatunnuse ja salasõnade abil. Veebisaidil on ka turvakaitse ja see krüpteerib interneti teel edastatavad andmed. Pooled peaksid siiski arvestama, et saadetud või saadud e-kirju turvaliseks pidada ei saa.

Hagejad peavad end Money Claim Online’i ja Possession Claim Online’i süsteemis registreerima, enne kui nad saavad interneti teel nõudeid esitada. Pärast registreerumist palutakse neil määrata kasutajatunnus ja salasõna. Nii kasutajatunnistus kui ka salasõna peavad olema vähemalt 8–12 märki pikad ning sisaldama nii tähti kui ka numbreid.

Money Claim Online’i ja Possession Claim Online’i kasutajaks registreerumisel palutakse hagejal valida ka turvaküsimus ja sellele vastata. See on vajalik juhuks, kui hageja oma salasõna unustab. Kui turvaküsimusele on õigesti vastatud, saadab süsteem salasõna e-postiga. Unustatud kasutajatunnust taastada ei saa.

Süsteem CE Filing on turvaline viis teabe edastamiseks kohtute ning menetluse poolte ja nende pankade vahel.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

E-allkirju ei ole vaja, kuid kohaldatakse 5. küsimuse vastuses kirjeldatud sisselogimiskorda. Nagu on selgitatud 3. küsimuse vastuses, määrab avalduse esitamise aeg kindlaks nõude menetlemise päeva.

Kuna süsteem CE Filing on üks dokumentide esitamise meetod, ei ole e-allkirja vaja. Esitamisaeg on kas asjakohase lõivu tasumise aeg või asjakohastes õigusnormides sätestatud kuupäev ja kellaaeg.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Interneti teel esitatud nõuete eest tuleb tasuda väiksemat lõivu kui mitteelektrooniliselt esitatud nõuete eest, sest need on kohtutöötajate jaoks vähem ressursimahukad. Nii Money Claim Online’i teenuse kui ka Possession Claim Online’i teenuse eest küsitavad riigilõivud tuleks tasuda krediit- või deebetkaardiga ning Possession Claim Online’i teenus võimaldab organisatsioonidel ja advokaatidel maksta ka otsekorraldusega. Isikud, kellel on õigus taotleda lõivu vähendamist, ei saa Money Claim Online’i ja Possession Claim Online’i teenust kasutada. Lõivu vähendamise taotlemine eeldab tõendeid, mida kohtutöötaja peab kontrollima. Seetõttu ei saa lõivu vähendamist interneti teel taotleda. Hagejad, kes leiavad, et neil on õigus lõivu vähendamisele, peavad võtma ühendust oma elukoha järgse kohtuga ja esitama koos vähendustaotlusega mitteelektroonilise nõude.

Tasumisele kuuluvad lõivud on samad nagu juhul, kui nõue esitatakse kohtukantseleis, ning lõivud tasutakse kas krediitkaardiga või ettemaksena.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Money Claim Online’i ja Possession Claim Online’i süsteemi kaudu esitatavaid nõudeid ja taotlusi on võimalik enne esitamist kustutada, aga juba esitatud nõudeid kustutada ei saa. Money Claim Online’i ja Possession Claim Online’i süsteemi kaudu taotletud menetlusi on võimalik pärast algatamist tühistada samamoodi nagu mitteelektroonilisi menetlusi. Kui pärast menetluse algatamist esitatakse selle tühistamise taotlus, siis riigilõivu tagasi nõuda ei saa.

Süsteemis CE Filing võib nõude tagasi võtta samamoodi nagu siis, kui see oleks esitatud kohtukantseleis.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Kui nõue on esitatud Money Claim Online’i või Possession Claim Online’i süsteemi kaudu, võib kostja vastata sellele elektrooniliselt, kasutades sisselogimiseks nõudevormi esilehel olevat salasõna. Interneti teel vastamine ei ole kohustuslik.

Normide puudumisel jätkub süsteemi CE Filing kaudu algatatud kohtuasi CE Filing’us menetletava kohtuasjana.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Kostja saab nõudele, mis on esitatud Money Claim Online’i teenuse abil, vastata internetis mitmel viisil. Ta võib:

 • nõude täielikult rahuldada,
 • nõude täielikult omaks võtta,
 • nõude osaliselt omaks võtta,
 • esitada kättetoimetamise kinnituse,
 • esitada sellele oma vastuse,
 • esitada hageja vastu vastunõude.

Kui kostja nõudele vastab, antakse asi üle kostja elukoha järgsele kohtule. Vastunõude korral antakse asi üle asjaomasele pädevale kohtule. Mõlemal juhul menetletakse asja nii, nagu see oleks algatatud mitteelektrooniliselt.

Kui kostja nõude osaliselt omaks võtab, küsitakse hagejalt, kas ta on valmis sellega leppima. Kui on, võib hageja taotleda, et kohus teeks kostja suhtes otsuse ja annaks välja maksekäsu. Kui ei ole, menetletakse nõuet hagiasjana.

Kui kostja vastab valdusega seotud nõudele, toimetatakse tema vastuse ärakiri hagejale kätte ja lisatakse see kohtutoimikusse esimeseks kohtuistungiks, kus valdusega seotud nõuet arutatakse. Possession Claim Online’i süsteemis saavad kostjad täita vastuse vormi, milles nad avaldavad oma majandusliku seisundi ja mis tuleb esitada enne valdusega seotud nõuet käsitlevat kohtuistungit.

Süsteemi CE Filing kaudu algatatud kohtuasjas on kostjal samad võimalused nagu kohtuasjas, mis ei ole algatatud CE Filing’u kaudu.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Kui kostja nõudele ei vasta, saab hageja taotleda Money Claim Online’i süsteemi kaudu tagaseljaotsust. Asjaomase avalduse esitamiseks tuleb valida võimalus „Judgement Start“ („taotle tagaseljaotsust“). Hagejal palutakse otsustada, kas ta soovib, et kostja rahuldaks nõude osade kaupa või ühekordse maksena. Kui hageja algne nõue hõlmab viivist, on tal õigus seda nõuda nõude esitamise kuupäevast kuni kohtuotsuse taotlemise kuupäevani. Tagaseljaotsuse tegemise avaldust, mis saadakse Money Claim Online’i süsteemi kaudu kätte enne kella 09.00 päeval, mil kohus on avatud, menetletakse samamoodi kui nõudeid päeva lõpuks. Kui see saadakse kätte pärast kella 09.00, menetletakse seda järgmisel päeval, mil kohus on avatud, ja see ei või Money Claim Online’i süsteemi ilmuda enne järgmist päeva.

Possession Claim Online’i teenust saab kasutada selleks, et taotleda kohtult valduse ülevõtmise kuupäeva kindlaksmääramist, kui kostja ei ole üleandmismääruse tingimusi täitnud. Nõutavad tõendid tuleb aga esitada otse kohtule – neid ei saa elektroonilisele taotlusele lisada.

Kui kostja ei osale süsteemi CE Filing kaudu algatatud protsessis, on sellel samasugused tagajärjed nagu siis, kui ta ei osale kohtuprotsessis, mis ei ole algatatud süsteemi CE Filing kaudu.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Possession Claim Online’i teenus võimaldab hagejatel esitada elektrooniliselt järgmised dokumendid:

 • üldine kirjavahetus,
 • üldine avaldus,
 • kohtuistungi edasilükkamise taotlus,
 • nõude tagasivõtmise avaldus.

Money Claim Online’i teenust kasutades võivad hagejad teha elektrooniliselt ka järgmisi toiminguid:

 • taotleda nõude omaksvõtul või osalisel omaksvõtul põhineva kohtuotsuse või tagaseljaotsuse tegemist,
 • taotleda täitemääruse tegemist.

Hagejad ja kostjad võivad saata Money Claim Online’i või Possession Claim Online’i süsteemi kaudu e-kirju ja päringuid. Nad ei saa siiski elektrooniliselt esitada üldist kirjavahetust või üldisi avaldusi.

Süsteem CE Filing võimaldab esitada kõik dokumendid elektrooniliselt.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Kohtuotsuseid võib esitada nii Money Claim Online’i või Possession Claim Online’i süsteemis, kuid need tuleb kätte toimetada asjaomastes normides ettenähtud viisil.

Süsteemi CE Filing kaudu algatatud kohtuasjades vastutab dokumentide kättetoimetamise eest see pool, kellelt dokument pärineb.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Kohtunikel ei ole võimalust saata lahendeid pooltele elektrooniliselt.

Süsteem CE Filing kohtuotsuste tegemist ei mõjuta.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Possession Claim Online’i teenuse kaudu saab apellatsioonkaebuse esitada üldisel avalduse vormil, muul juhul apellatsioonkaebust Possession Claim Online’i või Money Claim Online’i teenuse kaudu elektrooniliselt esitada ei saa. Otsuseid ei saa interneti teel kätte toimetada.

Süsteemis CE Filing apellatsioonkaebusi esitada ei saa.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Kui hageja taotleb Money Claim Online’i süsteemi kaudu tagaseljaotsuse tegemist kohese tasumisega, võib ta taotleda täitemäärust niipea, kui Money Claim Online’i süsteemis on märgitud, et kohtuotsus on tehtud, ja kui kostja ei ole kohtuotsuse tingimusi täitnud (see kehtib olenemata sellest, kas kohtuotsus on tehtud tagaselja või omaksvõtmise alusel). Määruse tegemise eest on ette nähtud lõiv, mille hageja peab tasuma kas deebet- või krediitkaardiga. See riigilõiv lisatakse võlgnetavale summale. Määruse interneti teel taotlemiseks peab hageja oma kasutajatunnust ja salasõna kasutades süsteemi sisse logima, valima nõude ja võimaluse „warrant of execution“ („täitemäärus“).

Määrust tuleb taotleda järgmise kohta:

kohtuotsuse alusel tasumisele kuuluva summa jääk

või kui kohtuotsusega on ette nähtud tasumine osade kaupa, siis vähemalt 50 Inglise naela maksmine või ühe igakuise osamakse tegemine, olenevalt sellest, kumb summa on suurem.

Kui määrus on tehtud, saadetakse see elektrooniliselt kostja elukoha järgse kohtu kohtutäituritele. Kohtutäiturid püüavad hageja raha mitmel korral sisse nõuda.

Muud täitemeetodid, mille üksikasjad on esitatud Inglismaa ja Walesi täitemenetlust käsitleval teabelehel, ei ole Money Claim Online’i teenuse kaudu kättesaadavad.

Possession Claim Online’i teenust saab kasutada kohtule valduse üleandmise määruse tegemise avalduse esitamiseks. See annab võimaluse pöörata täitmisele maa üleandmist nõudev kohtuotsus või määrus (kus „maa“ tähendab nii hoonestatud kui ka hoonestamata maad). Kui üürnikud vabatahtlikult ei lahku, on kohtutäituril õigus nad määruse alusel välja tõsta. Tasuda tuleb lõiv.

Possession Claim Online’i teenust võib kasutada ka selleks, et esitada kohtule tagastamismääruse tegemise avaldus. Tagastamismäärusi kohaldatakse ainult juhul, kui kohtutäitur on valduse üleandmise määruse edukalt täitnud ja eelmine elanik on vara uuesti oma valdusesse saanud. Kui aga avalduses kavatsetakse tugineda eraldi tunnistaja ütlustele või dokumentidele, ei ole avaldust võimalik interneti teel esitada. Possession Claim Online’i teenuse kaudu ei saa taotleda muid täitemeetmeid.

Süsteemi CE Filing ei saa täitemeetmete jaoks kasutada.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Pooled saavad veebis vaadata oma kohtuasja staatust ning nende poolt või nende vastu algatatud varasemaid kohtuasju.

Tsiviilkohtumenetluse normide kohaselt võib süsteemi CE Filing sisestatud andmeid otsida selleks ettenähtud terminali kaudu.

Lingid

Money Claim Online

Possession Claim Online

Tsiviilkohtumenetluse normid

Justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 20/04/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.