Automaatne töötlemine

Soome
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Jah.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Automaatset töötlemist on võimalik kasutada, kui esitatakse hagiavaldus vaidlustamata nõuete kohta, õigusabiavaldus (ja kui esitatakse avaldus kaitsja või riikliku õigusnõustaja määramiseks ning kui advokaadid taotlevad riigilt oma tasude ja kulude hüvitamist) ja täitmisele pööramise avaldus (kui tegemist on selliste eraõiguslike avaldustega võlanõude täitmisele pööramiseks, mis põhinevad piirkonnakohtu (käräjäoikeus) määrusel või otsusel).

Soomes puuduvad menetlused, mida saaks toimetada ainult interneti vahendusel.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Seda võimalust saab kasutada kogu aeg.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Selliste äriühingute ja organisatsioonide jaoks, kes esitavad hagiavaldusi sageli, on olemas XML‑vormingus vorm. Äriühingute ja kodanike jaoks on olemas eraldi elektroonilised online-vormid.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Soome kohtute automaatse töötlemise süsteem on kaitstud krüpteeritud andmeedastusprotokolliga. Kohtute edastatud andmeid hoitakse turvalises serveris, kust huvitatud isikud võivad oma dokumendid alla laadida.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Kasutaja peab failide turvalisest serverist allalaadimiseks sisse logima.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Elektrooniliste menetluste eest tuleb tasuda samasugust tasu nagu mitteelektrooniliste menetluste eest. Piirkonnakohtud küsivad taotlejatelt ja hagejatelt tasu iga menetluse lõpus. Tasu suurus sõltub juhtumi laadist ja menetluse keerukusest.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Elektrooniliste menetluste suhtes kohaldatakse samu põhimõtteid nagu tavapärasel, s.t mitteelektroonilisel viisil esitatud hagiavalduste suhtes.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Kostjad võivad vastata interneti teel, kuid interneti kasutamine ei ole kohustuslik.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Tsiviilasjade korral puuduvad erisused elektrooniliste ja mitteelektrooniliste menetluste vahel.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Tsiviilasjade korral puuduvad erisused elektrooniliste ja mitteelektrooniliste menetluste vahel.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Jah. Hagiavaldused, vastused ja muud kohtudokumendid võib kohtule saata ka e-posti teel.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Dokumendid, millega seoses ei ole vaja saada kättesaamiskinnitust (näiteks vastused, kohtukutsed eelistungile ja põhiistungile ning kohtu koostatud kokkuvõtted), võib saata huvitatud isikutele e-kirja teel.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Kohtuotsused võib saata huvitatud isikutele taotluse korral elektrooniliselt. Dokumendi saaja või tema esindaja peab online-süsteemist kohtuotsuste allalaadimiseks sisse logima.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Praegu ei ole võimalik esitada apellatsioone elektrooniliselt.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Sundtäitmise avalduse võib esitada elektrooniliselt. Automaatne töötlemine on võimalik võlanõude täitmisele pööramiseks esitatud eraõiguslike avalduste puhul, mis põhinevad piirkonnakohtu määrusel või otsusel.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Jah. Kui menetlus algatati interneti teel, saavad hagejad jälgida oma kohtuasjaga seotud arenguid, logides sisse veebipõhisesse süsteemi.

Viimati uuendatud: 19/04/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.