Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Automaatne töötlemine

Gibraltar
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Praegu ei ole Gibraltaril võimalik kohtu- ega täitemenetlust interneti kaudu algatada. Samuti ei ole Gibraltaril võimalik elektrooniliselt kohtule dokumente esitada, kohtuotsuseid kätte toimetada, kohtuotsuseid teha ega kaebusi esitada.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Ei kohaldata.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Ei kohaldata.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Ei kohaldata.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Ei kohaldata.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Ei kohaldata.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Ei kohaldata.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Ei kohaldata.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Ei kohaldata.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Ei kohaldata.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Ei kohaldata.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Ei kohaldata.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Ei kohaldata.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Ei kohaldata.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Ei kohaldata.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Ei kohaldata.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 20/04/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.