Automaatne töötlemine

Kreeka
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Õigusdokumentide elektrooniliseks edastamiseks Kreeka riiginõukogule ja Ateena esimese astme kohtule on loodud ja kasutusele võetud rakendus. Ühtlasi on ette nähtud järgmine: a) Ateena esimese astme kohtule elektrooniliselt ja tavalisel viisil esitatud õigusdokumentide seireteave, b) võimalus õigusdokumendi edenemist elektrooniliselt jälgida Piraeuse ja Thessaloniki esimese astme kohtute veebisaitidel, ka juhul, kui see esitati tavalisel viisil. Lisaks on loodud rakendus õigusdokumentide elektrooniliseks esitamiseks halduskohtutele (dioikitika dikastiria) ning loomisel on samalaadne rakendus kontrollikoja (Elenktiko Synedrio) jaoks.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Õigusdokumente saab elektrooniliselt esitada kõigis tsiviilkohtumenetlustega seotud asjades; interneti kaudu esitamise võimalused lisanduvad järk-järgult. Dokumentide edenemist saab kõigi menetluste puhul jälgida elektrooniliselt. Praegu ei ole selliseid menetlusi, mida saaks algatada üksnes interneti kaudu.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Õigusdokumentide edenemist on võimalik elektrooniliselt jälgida ööpäev läbi. Praegu saab õigusdokumente Ateena esimese astme kohtule elektrooniliselt esitada tööpäevadel ja -ajal, peagi on see võimalus aga kättesaadav 7 päeva nädalas ööpäev läbi.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Õigusdokumendi elektrooniliseks esitamiseks täidab süsteemi kasutaja (jurist) elektroonilise vormi ja esitab selle kohtule koos nõude täistekstiga Wordi failis. Esitamistoimingu lõpuleviimisel saadetakse see saatjale tagasi samas, aga „lukustatud“ vormingus, märkega „esitatud“.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Süsteemile juurdepääsemiseks kasutatakse eriomaseid salasõnu ja elektroonilisi allkirju, seda nii praegu kui ka süsteemi täielikul kasutuselevõtul.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Süsteem hõlmab ka elektrooniliste allkirjade kasutamist.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Tavajuhul tasutakse kohtulõivud elektrooniliselt; selline etapp on lisatud ka õigusdokumentide elektroonilise esitamise rakendusse. Tasuda tuleb samad lõivud, mis tavapärasel esitamisel.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Ei. Õigusdokumendi saab tagasi võtta ainult vastavalt tavalisel viisil esitatud õigusdokumentide suhtes kohaldatavatele, tsiviilkohtumenetluse seadustikul põhinevatele sätetele.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Presidendi dekreediga 142/2013 on nähtud ette ettepanekute ja seonduvate dokumentide elektrooniline esitamine tsiviilkohtutele. See võimalus ei ole veel tehniliselt kättesaadav. Praegu tegeleb töörühm sobiva tehnilise raamistiku loomisega. Kostjatel ei ole kohustust vastata üksnes interneti kaudu.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Kõik kohtuasja õigus- ja muud dokumendid tehakse kohtule istungi ajal kättesaadavaks.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Kui kostja ei tee mitte mingeid ettepanekuid mis tahes viisil, mõistetakse tema üle õigust in absentia.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Presidendi dekreediga 142/2013 on nähtud (lisaks ettepanekute elektroonilisele esitamisele) ette seonduvate dokumentide elektrooniline esitamine tsiviilkohtutele.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Veel mitte. Seda veel uuritakse.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Veel mitte. Seda veel uuritakse.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Veel mitte. Seda veel uuritakse.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Ei.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Vt vastus küsimusele 1.

Viimati uuendatud: 02/05/2018

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.