Automaatne töötlemine

Iirimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Jah. Teatud menetlusi, näiteks väiksemate nõuete menetlusi on võimalik algatada interneti teel.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Väiksemate nõuete (st teatavad nõuded, mille väärtus on kuni 2 000 eurot) täitmist taotlevad nõude esitajad saavad valida oma nõude elektroonilise töötlemise. Teine võimalus, kuidas väiksema nõude puhul tsiviilmenetlust algatada ja teostada, on väiksemate nõuete menetlus. Seda teenust osutavad piirkonnakohtu kantseleid ning selle eesmärk on käsitleda tarbijakaebusi odavalt ja õigusnõustajat kaasamata.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

See võimalus on kättesaadav igal ajal.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Ei. Ainus tingimus on, et nõude üksikasjade kirjeldus ei ületaks 1 500 sõna.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Teavet hoitakse turvaliselt tänu tulemüüridele, teabevahetuse puhul SSL-tehnoloogia (Secure Socket Layer) kasutamisele, majutaval saidil sissetungi tuvastamise süsteemi kasutamisele ning kasutajakonto turvafunktsioonidele jne.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Ei.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Väiksemate nõuete kohtulõivud tasutakse krediit- või deebetkaardiga ning lõiv (2012. aastal 25 eurot) on nii elektroonilise kui ka mitteelektroonilise väiksemate nõuete menetluse puhul ühesugune.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Jah. Kui nõue ei ole veel kohtunõuete nimekirja kantud, saab nõude tagasi võtta; selleks tuleb väiksemate nõuete registri pidajale saata e-kiri, milles palutakse nõue tagasi võtta.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Jah, kostjal on võimalik vastata interneti teel.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Väiksemate nõuete registri pidaja peab tegema kõik endast oleneva, et lahendada nõue, enne kui see kantakse kohtuniku arutatavate asjade nimekirja.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Nõuet käsitatakse vaidlustamata nõudena ning nõude esitaja võib taotleda tagaseljaotsust.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Ei. Dokumente ei saa kohtule elektrooniliselt esitada.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Ei.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Ei.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Ei.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Ei.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Nõude pooled saavad oma nõude staatust jälgida internetis.

Seotud lingid

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Viimati uuendatud: 26/04/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.