Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje itaalia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Automaatne töötlemine

Itaalia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Jah, seda on võimalik teha tsiviilkohtumenetlustes kõikides kohtutes ja apellatsioonikohtutes. Menetluseelse kohtumääruse taotlemiseks mis tahes kohtus on see kohustuslik.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Kohtutes ja apellatsioonikohtutes toimuvates hagi- ja hagita menetlustes ning täitemenetlustes võib eelnevalt kindlaksmääratud poolte nõustaja esitada elektrooniliste vahendite kaudu üksnes menetlustoimikuid ja dokumente. Sama kehtib, kui toimikuid või dokumente esitab kohtuasutuste poolt nimetatud või delegeeritud isik. Kõiki muid dokumente võib alati esitada elektrooniliselt.

Menetluseelseid kohtumäärusi tehakse eranditult elektrooniliselt.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Dokumente on elektrooniliselt võimalik esitada ööpäev läbi.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Jah, tehnilised spetsifikatsioonid, mida tuleb järgida, on sätestatud 16. aprilli 2014. aasta meetmes. Need on kättesaadavad järgmise lingi kaudu:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Elektrooniline toimik (busta telematica), mis sisaldab kohtudokumente ja mis tahes lisasid, on krüpteeritud eesmärgiga tagada, et selle sisu saaks lugeda vaid see kohus, kellele dokumendid soovitakse edastada.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Digiallkiri on nõutav; ajatempel ei ole vajalik.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Seaduse kohaselt nõutava ühekordse tasu (contributo unificato) võib maksta elektrooniliselt spetsiaalselt selleks ette nähtud veebipõhise menetluse korras, mille käigus on vaja oma isik autentida Itaalia kiipkaardi abil. Tasu on sama suur nagu mitteelektrooniliste menetluste korral.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Jah, seda on võimalik teha elektroonilise dokumendiga, mis on samaväärne paberdokumendiga.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Kostja võib vastuse esitada talle sobival viisil. Kohtus ja apellatsioonikohtus toimuva menetluse käigus peab ta aga dokumendid esitama elektrooniliselt.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Kohaldatakse samu reegleid nagu paberdokumentide põhistes menetlustes. Kostja võib hagile vastata elektrooniliselt ainult juhul, kui kohtul on lubatud võtta vastu just sellist liiki elektroonilisi dokumente seoses sellist liiki menetlustega.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Kohaldatakse samu eeskirju, nagu paberdokumentide alusel toimuvate menetluste korral.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Vt vastused küsimustele nr 1 ja 2.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Teated menetlusosaliste advokaatidele edastatakse ainult interneti vahendusel (Itaalias kohaldatavate eeskirjade kohase sertifitseeritud e-kirja (PEC) teel).

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Jah. Menetluseelseid kohtumääruseid tehakse ainult elektroonilises vormis (alates 30. juunist 2014).

Tsiviilkohtud teevad iga kuu umbes 300 000 elektroonilises vormis otsust.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Jah, apellatsioonkaebuse võib esitada interneti teel. Apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsusest teavitatakse ainult interneti teel (Itaalias kohaldatavate õigusnormide kohase sertifitseeritud e-kirja (PEC) teel).

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Jah.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Jah. Selleks tuleb enda isik autentida (kasutades selleks Itaalia kiipkaarti) volitatud pääsupunktis või justiitsministeeriumi online-teenuste portaalis.

Lingid

https://pst.giustizia.it/PST/

Viimati uuendatud: 21/07/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.