Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Automaatne töötlemine

Läti
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Lätis ei ole eraldi korda menetluste algatamiseks ja tsiviilhagide esitamiseks interneti teel. Puudub spetsiaalne automatiseeritud menetlus või veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas.

Elektroonilisi dokumente võib saata interneti vahendusel.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Puudub spetsiaalne automatiseeritud menetlus või veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Puudub spetsiaalne automatiseeritud menetlus või veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Puudub spetsiaalne automatiseeritud menetlus või veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Puudub spetsiaalne automatiseeritud menetlus või veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Puudub spetsiaalne automatiseeritud menetlus või veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Puudub spetsiaalne automatiseeritud menetlus või veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Puudub spetsiaalne automatiseeritud menetlus või veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Puudub spetsiaalne automatiseeritud menetlus või veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Puudub spetsiaalne automatiseeritud menetlus või veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Puudub spetsiaalne automatiseeritud menetlus või veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Lätis on võimalik edastada dokumente elektrooniliselt.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiivi 1999/93/EÜ (elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta) kohaselt on kohtud kohustatud vastu võtma elektrooniliselt allkirjastatud dokumente.

Elektroonilisi dokumente käsitlevas Läti siseriiklikus õigusaktis – nimelt elektrooniliste dokumentide seaduses – on sätestatud, et autentimise eesmärgil peavad elektroonilised dokumendid sisaldama autentimisandmeid ja andmeid allkirjastaja isiku kohta. Selleks et dokumenti saaks käsitada asjaomase isiku poolt allkirjastatud dokumendina, peab see lisaks olema varustatud turvalise elektroonilise allkirjaga. Elektrooniliste dokumentide kasutamise korral tagavad turvalise elektroonilise allkirja teenuse osutajad andmeturbe vastavalt elektrooniliste dokumentide seadusele ja Lätis isikuandmete kaitset käsitlevatele eeskirjadele. Isik peab andma eraldi nõusoleku, et kohtuga toimub kirjavahetus elektroonilist allkirja kasutades. See tähendab, et kohus edastab kohtu koostatud dokumendid elektroonilisel kujul.

Tuleb lisada, et mis tahes hagiavalduse esitamisel võib kasutada turvalise elektroonilise allkirjaga kinnitatud dokumente, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud menetluse algatamiseks erimenetlus. Elektrooniliste dokumentide vahetamise menetlust ei kohaldata teatavat liiki lepingute puhul, mis on seotud asja-, perekonna- ja pärimisõigusega, ning teatavat liiki tagatislepingute puhul.

Õigusaktides on mõnikord täpsustatud, et lisaks muudele rekvisiitidele peavad teatavad dokumendid olema õigusjõu saamiseks varustatud ka templiga. Elektroonilise dokumendi puhul on see tingimus täidetud, kui elektroonilisel dokumendil on turvaline elektrooniline allkiri ja ajatempel või siis ainult elektrooniline allkiri, kui pooled on kirjalikult kokku leppinud, et elektroonilisi dokumente võib allkirjastada elektrooniliselt vastavalt elektrooniliste dokumentide seaduses sätestatud menetlustele.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Puudub spetsiaalne veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas ühtset protsessi kasutades.

Kohtudokumendid võib kätte toimetada elektrooniliselt, kui hageja on avalduses teada andnud, et ta on valmis kasutama kohtuga suhtlemiseks e-posti ja ka muid postiliike.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Kohtudokumendid, sealhulgas kohtuotsused võib kätte toimetada elektrooniliselt, kui hageja on avalduses teada andnud, et ta on valmis kasutama kohtuga suhtlemiseks e-posti ja ka muid postiliike.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Puudub spetsiaalne veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas ühtset protsessi kasutades.

Isik peab andma eraldi nõusoleku, et kohtuga toimub kirjavahetus elektroonilist allkirja kasutades. See tähendab, et kohus edastab kohtu koostatud dokumendid elektroonilisel kujul.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Puudub spetsiaalne veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas ühtset protsessi kasutades.

Isik võib kasutada kohtutäituriga suhtlemisel elektrooniliselt allkirjastatud dokumente.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Puudub spetsiaalne veebisait, mis oleks ette nähtud seda laadi menetluste läbiviimiseks elektroonilises keskkonnas ühtset protsessi kasutades. Kohtuasja edenemist on võimalik jälgida internetis asuva kohtute portaali vahendusel, mis sisaldab avalikult kättesaadavat teavet.

Menetlusosalised võivad kuulata kohtuistungi audiosalvestist kohtute portaalis https://tiesas.lv asuva veebisaidi Manas lietas („Minu kohtuasjad”) vahendusel, tingimusel et kohus on sisestanud audiofaili kohtu infosüsteemi. Kui failid on lisatud kohtu infosüsteemi ja andmed on sünkroniseeritud, edastatakse need kord 24 tunni jooksul portaali https://tiesas.lv andmejagamismehhanismi. Kui isik on end portaalis kasutajaks registreerinud, on tal võimalik pääseda ligi teabele, mis on seotud vaid nende kohtuasjadega, mille menetlusosaliseks ta registreeritud on. Sel juhul on tal võimalik avada ja kuulata audiofaile, mis on lisatud kohtuasja dokumentidele. Menetlusosaline võib siseneda portaalis https://tiesas.lv asuvale veebisaidile Manas lietas („Minu kohtuasjad”), kasutades selleks elektroonilist allkirja või elektroonilist ID-kaarti või saates kohtute ametile (Tiesu administrācija) avalduse juurdepääsuõiguse saamiseks.

Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.