Automaatne töötlemine

Leedu
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Alates 1. juulist 2013 on tsiviilnõudeid olnud võimalik esitada elektrooniliselt Leedu kohtute infosüsteemi (LITEKO) kaudu, mis on kättesaadav riiklike elektrooniliste teenuste (PES) allsüsteemi kaudu aadressidel https://www.teismai.lt/en ja http://www.epaslaugos.lt/, valides Leedu kohtute e-teenuste portaali lingi.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Elektrooniliselt on võimalik esitada mitmesuguseid nõudeid tsiviilmenetlustes või kaebusi üksikaktide kohta ning taotlusi haldusmenetlustes. Elektroonilisi dokumente võib kohtule esitada seoses nii uute kui ka olemasolevate pabertoimikutega. Kui elektroonilised dokumendid esitatakse seoses olemasoleva pabertoimikuga, peaks taotleja esitama ka vajalikul arvul paberkoopiaid (üks koopia lisatakse pabertoimikule ning ühe koopia saadab kohus igale poolele).

Alates 1. jaanuarist 2014 on üksnes elektroonilist vormi kasutatud ringkonnakohtutes arutatavate tsiviilasjade puhul seoses kohtuotsuste väljastamisega, kui kohtumenetlust algatav taotlus esitati pärast 1. juulit 2013 info- ja elektroonilise side tehnoloogiate abil;

1.2. ringkonnakohtutes arutatavate tsiviilasjade puhul, kui kohtumenetluse aluseks olev menetlusdokument esitati 1. jaanuaril 2014 või pärast seda info- ja elektroonilise side tehnoloogiate abil;

1.3. piirkonnakohtutes (kui esimese astme kohtutes) arutatavate tsiviilasjade puhul, halduskohtutes (kui esimese astme kohtutes) arutatavate haldusasjade puhul, kui kohtumenetluse aluseks olev menetlusdokument esitati 1. juulil 2013 või pärast seda info- ja elektroonilise side tehnoloogiate abil;

1.4. kõigis üld- ja erikohtutes toimuvate menetluste puhul, kus arutatakse 1. jaanuaril 2014 või pärast seda sellistes asjades tehtud kohtuotsuste kohta esitatud edasikaebustel põhinevaid apellatsioon- või kassatsioonkaebusi, mida töödeldi üksnes elektroonilises vormis.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

See teenus on kättesaadav igal ajal.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Menetlusdokumentide esitamiseks võib täita LITEKO allsüsteemis PES saadaolevaid malle või laadida olemasolevad dokumendid üles süsteemi toetatavates vormingutes: tekstidokumendi vormingud: doc, docx, odt, rtf, txt; arvutustabeli vormingud: xls, xlsx, ods; esitlusvormingud: ppt, pptx, ppsx, odp; vektorgraafika kujutise ja tekstivormingud: pdf, rakendus/pdf, ADOC; rastergraafika vormingud: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; videovormingud: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; audiovormingud: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Kohtumenetlusega seotud elektroonilisi andmeid töödeldakse, arvestatakse ja talletatakse info- ja elektroonilise side tehnoloogiate abil vastavalt kohtunõukogu (Teisėjų taryba) kehtestatud ja Leedu peaarhivaariga (Lietuvos vyriausiasis archyvaras) kokkulepitud korrale.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Elektrooniliste teenuste portaalile pääseb juurde e-valitsuse portaalis saadaolevate vahendite abil: e-panganduse, ID-kaardi või elektroonilise allkirja abil. Süsteemil on ka ajatempli funktsioon.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

E-dokumente esitavad residendid saavad kohtulõivult 25 % soodustust; nad ei pea menetlusdokumente printima ega neid kohtule e-postiga saatma, ei pea minema lõivu maksmiseks panka ega esitama maksetõendit.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Interneti kaudu esitatud nõuete suhtes kohaldatakse samu tsiviilkohtumenetluse eeskirju kui tavaliste nõuete suhtes. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Civilinio proceso kodeksas) artikli 139 lõikes 1 sätestatakse, et nõude esitajal on õigus võtta oma nõue tagasi, kuni kohus ei ole selle koopiat kostjale saatnud. Hilisemas etapis võib nõude võtta tagasi vaid juhul, kui kostja on sellega nõus ning kui nõue võetakse tagasi, enne kui esimese astme kohus teeb oma otsuse. Kuni nõude registreerimiseni saab nõude selle tagasivõtmiseks lihtsalt kustutada. Pärast registreerimist saab nõude süsteemist tagasi võtta üksnes tagasivõtmistaotluse esitamisega.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Kohtule saab esitada nii paber- kui ka elektroonilisi dokumente.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Elektroonilise side vahendite kasutamine tsiviilkohtumenetluse ajal ei mõjuta tsiviilkohtumenetluse eeskirju.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Elektroonilise side vahendite kasutamine tsiviilkohtumenetluse ajal ei mõjuta tsiviilkohtumenetluse eeskirju.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Elektroonilisi dokumente võib esitada nii seoses olemasolevate paber- kui ka elektrooniliste toimikutega.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Jah.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Elektrooniliselt võidakse tegeleda kohtuotsuste väljastamise, muude kohtunõukogu täpsustatud asjadega ning kohtuprotsessi puudutava teabega. Kui elektrooniline toimik on loodud, igasugune kohtule laekunud või kohtu saadetud mis tahes prinditud teave digiteeritud, töödeldakse, talletatakse või hävitatakse prinditud dokumendid vastavalt kohtunõukogu kehtestatud ja Leedu peaarhivaariga kokku lepitud korrale.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Jah, edasikaebuse saab interneti teel esitada nii tsiviil- kui ka haldusmenetlustes. Kohtuotsused võidakse toimetada kätte nii elektrooniliselt kui ka teiste eriseadustega ettenähtud viisidel.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatus, millega reguleeritakse info- ja elektroonilise side tehnoloogiate kasutamist kohtutäiturite tegevuses, jõustus 1. juulil 2013, aga võimalust algatada täitemenetlus interneti teel ei ole veel rakendatud. Kohtutäituritele mõeldud elektrooniline süsteem peaks olema toimiv alates 2015. aasta aprillist.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Alates 1. juulist 2013 võivad juristid ja juristi abid võtta kohtu menetlusdokumente vastu elektroonilise side kaudu.

Viimati uuendatud: 21/10/2019

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.