Automaatne töötlemine

Luksemburg
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Ei, Luksemburgi õigusaktide kohaselt tuleb kõik kohtumenetluse algatamiseks vajalikud dokumendid koostada paberil.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Ei ole asjakohane.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Ei ole asjakohane.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Ei ole asjakohane.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Ei ole asjakohane.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Ei ole asjakohane.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Ei ole asjakohane.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Ei ole asjakohane.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Ei ole asjakohane.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Ei ole asjakohane.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Ei ole asjakohane.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Ei.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Ei. Kohtuasjast sõltuvalt peab kohtudokumendid kätte toimetama kohtutäitur (isiklikult või posti teel) või peab neist dokumentidest teavitama kohtu kantselei (posti teel).

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Ei, pooli teavitatakse kohtuotsustest nende advokaatide kaudu. Üldjuhul toimub selline teavitamine siis, kui kohtu kantselei paneb otsuse asjaomase advokaadibüroo kirjakasti (case – pr. k). Kõigil advokaadibüroodel on Cité Judiciaire’i hoonekompleksis selline lukustatud kirjakast. Otsustest võib pooli teavitada ka otse posti teel.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Ei.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Ei.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Ei.

Lingid

http://www.legilux.lu/

Viimati uuendatud: 09/01/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.