Automaatne töötlemine

Malta
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Jah, on küll, kuid see sõltub sellest, missuguses kohtus soovitakse menetlus algatada.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Interneti teel saab algatada järgmisi menetlusi:

  • menetlused väiksemate kohtuvaidluste kohtus,
  • menetlused haldusaktide läbivaatamise kohtus ning
  • menetlused Malta magistraadikohtus ja Gozo magistraadikohtus selle madalama astme pädevuses.

Ainult interneti teel algatatavaid menetlusi ei ole.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Seda võimalust saab kasutada kogu aeg, kuid hagi/avaldust menetletakse kohtu lahtiolekuaegadel, st kl 9.00–15.00 (1. oktoobrist 15. juunini) ning kl 8.00–12.00 (16. juunist 30. septembrini). Kui hagi/avaldus esitatakse väljaspool neid aegu, arvatakse see esitatuks nimetatud aegadel järgmisel tööpäeval.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Väiksemate kohtuvaidluste kohtu poole pöördumisel tuleb täita asjakohane internetis kättesaadav vorm, kuhu tuleb märkida kõik üksikasjad, mis on nõutavad asja menetlusse võtmiseks.

Kui pöördutakse haldusaktide läbivaatamise kohtusse, Malta magistraadikohtusse või Gozo magistraadikohtusse selle madalama astme pädevuses, tuleb esmalt täita nõutud elektrooniline vorm ning seejärel tuleb sellele lisada avalduse skaneeritud ärakiri seadusega ettenähtud vormis koos dokumentidega (nende olemasolu korral).

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Andmed edastatakse krüptitult ja nende säilitamist reguleeritakse valitsuse kehtestatud korras.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Menetluse algatamiseks väiksemate kohtuvaidluste kohtus ei ole digiallkirja vaja. Nimetatud kohtus menetletavad vastused, vastuhagide vastused ja apellatsioonkaebused tuleb see-eest allkirjastada digitaalselt, sest nende esitamiseks on vaja end e-identida.

Kui hagi või avaldus esitatakse haldusaktide läbivaatamise kohtule, Malta magistraadikohtule või Gozo magistraadikohtule selle madalama astme pädevuses, antakse sellele automaatselt digiallkiri, sest see teenus on kättesaadav ainult advokaatidele ja advokaadi abidele, kui nad on selle e-identimist kasutades tellinud.

Mis puutub kellaaega, siis kellaaeg ja kuupäev luuakse hagi/avalduse esitamisel automaatselt.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Jah, interneti teel tehtud toimingute eest nõutavad lõivud tuleb tasuda samuti interneti teel. Lõivu suurus on sama mis mitteelektroonilise toimingu puhul.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Seda interneti teel teha ei saa. Kui nõuet soovitakse tagasi võtta, tuleb selleks minna isiklikult kohtu kantseleisse.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Kui asja arutamiseks pöördutakse haldusaktide läbivaatamise kohtusse, Malta magistraadikohtusse või Gozo magistraadikohtusse selle madalama astme pädevuses, on interneti teel võimalik menetlust ainult algatada. Vastust ei ole seda liiki menetlustes veel võimalik interneti teel esitada.

Kui asja arutamiseks pöördutakse väiksemate kohtuvaidluste kohtusse, saab interneti teel nii menetluse algatada kui ka vastuse, vastuse vastuhagile ja apellatsioonkaebuse esitada.

Kostja ei pea interneti teel vastama.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Olenemata sellest, kas nõudele vastatakse või mitte, määrab kohus asja kohtuistungil arutamiseks.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Olenemata sellest, kas nõudele vastatakse või mitte, määrab kohus asja pärast vastamise tähtaja möödumist kohtuistungil arutamiseks.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Dokumente on võimalik esitada elektrooniliselt, kui need esitatakse koos põhihagiga, mis esitatakse samuti elektrooniliselt.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Malta seaduste kohaselt ei ole kohtuotsuse kättetoimetamine nõutav.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Kõik eelotsused ja lõplikud kohtuotsused loetakse ette avalikul kohtuistungil ning nende ärakirjad antakse menetluspooltele või istungil viibivale seaduslikule esindajale. Nagu on selgitatud allpool, on kohtuotsusest võimalik saada ka elektrooniline ärakiri.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Apellatsioonkaebust on võimalik interneti teel esitada ainult väiksemate kohtuvaidluste kohtu otsuse peale. Kohtuotsust seevastu interneti teel kätte toimetada ei saa.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

See ei ole võimalik.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Otsused avaldatakse õigusteenuste veebisaidil ning nendega saavad tasuta tutvuda nii seaduslikud esindajad kui ka üldsus.

Lisaks nimetatud veebisaidile võivad juristid e-identimise kaudu kasutada e-kohtu (eCourts) teenuseid, kus nad saavad vaadata kohtuasju ning kohtudokumente ja -määrusi.

Viimati uuendatud: 09/03/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.