Automaatne töötlemine

Holland
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Alates 1. septembrist 2017 on Kesk-Madalmaade ja Gelderlandi esimese astme kohtutes kohustuslik elektrooniline menetlus tsiviilhagides, mille puhul peab kasutama esindajat (nõuded, mille suurus on üle 25 000 euro) (vt Madalmaade kohtute veebisait De Rechtspraak).

Alates 1. oktoobrist 2019 on elektrooniline menetlus võimalik ainult asjades, mis on esitatud elektrooniliselt Kesk-Madalmaade ja Gelderlandi esimese astme kohtutesse pärast 1. septembrit 2017. Alates 1. oktoobrist 2019 ei ole enam võimalik uutes kohtuasjades elektrooniliselt nende kohtute poole pöörduda.

Administraatorid/pankrotihaldurid saavad raamatupidamisaruandeid esitada kohaliku digitaalse teenindustoe (Digitaal loket kanton) kaudu. Raamatupidamise aastaaruandeid (ülevaade eelmise aasta tuludest, kuludest, varadest, nõuetest ja võlgadest) võib täita elektroonilist vormi kasutades ja need võib saata elektrooniliselt kantonikohtunikule, kui kohtunik ei otsusta teisiti. Vormi esitamiseks on nõutav digitaalne identimine (DigID kood sisselogimiseks).

Alates 2017. aasta novembrist on palutud vara haldavatel eestkostjatel (professionel bewindvoerders) suhelda kohtutega eestkostega seotud küsimustes elektrooniliselt. Elektrooniline suhtlus võetakse kasutusele järk-järgult büroode kaupa (vt De Rechtspraak veebisait).

Kassatsioonkaebused kõrgeimale kohtule (Hoge Raad) sellistes tsiviilasjades, mis on algatatud kohtukutsega, tuleb alati esitada elektrooniliselt (vt veebisait Madalmaade kõrgeim kohus).

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Ajavahemikul 1. septembrist 2017 kuni 1. oktoobrini 2019 oli elektrooniline menetlus kohustuslik Kesk-Madalmaade ja Gelderlandi esimese astme kohtutes tsiviilhagides, mille puhul tuleb kasutada esindajat. Muude kohtute poole ei ole võimalik pöörduda elektrooniliselt. Põhimõtteliselt tehakse otsus eespool osutatud ajavahemikul Kesk-Madalmaade ja Gelderlandi esimese astme kohtutes alustatud kohtuasjades elektrooniliselt (vt ka küsimused 3–16).

Madalmaade kohtusüsteemis tehakse tööd selle nimel, et pakkuda uut digitaalset juurdepääsuvõimalust tsiviilasjades. Eduaruannetega on võimalik tutvuda veebisaidil De Rechtspraak.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Kesk-Madalmaade ja Gelderlandi esimese astme kohtute tsiviilhagides, mille puhul oli esindaja kasutamine kohustuslik ja mis on esitatud 2. punktis osutatud ajavahemikus, on võimalik kasutada elektroonilist menetlust 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Kohtuteenistuse keskuse kasutajatoega (rechtsspraakservicecentrum) saab ühendust võtta elektrooniliselt ja telefonitsi 8.00–20.00.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Jah, hagi algatatakse algatamisdokumendi (procesinleiding) esitamisega kohtuteenistuse veebiportaali kaudu.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Menetluseeskirju vt veebisaidil De Rechtspraak.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Jah, dokumentide esitamisel on vajalik e-identimine. Juristid kasutavad sel otstarbel oma ametitõendit, kodanikele kättesaadavad valikud on DigiID koodi või elektroonilise ID (ettevõtted) kasutamine. Lubatud identifitseerimisvahendid on sätestatud seaduses.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Jah, kõigi menetluste puhul tuleb tasuda kohtulõivud. Juristide olukord jääb kohtusüsteemis samaks. Elektrooniliste menetluste puhul tasutakse kohtulõivud elektrooniliselt. Kui makset ei ole tehtud, ei saa menetluse algatamisega (enam) edasi minna.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Jah, nõude tagasivõtmist reguleeriv õigus ja nõude tagasivõtmise viisid on sätestatud kohtusüsteemi korralduse seadustikus.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Jah, kui kohaldatakse elektroonilist menetlust, saab kostja vastata interneti kaudu. Kui kostjat abistab jurist, tuleb vastus esitada interneti kaudu. Kui kostjal on õigus tegutseda enda nimel, on lubatud esitada vastus ka paberil.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Elektroonilised menetlused toimuvad täielikult internetis. Kostja saab e-posti teel teatise iga e-toimikusse esitatud dokumendi kohta. Kostjad saavad lisada oma dokumente elektrooniliselt ning ka tutvuda oma toimikuga elektrooniliselt. Kohtuotsus toimetatakse kätte elektrooniliselt.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Kui hagidokumendid on teisele poolele nõuetekohaselt kätte toimetatud, saab kohtuasjas teha mitteilmumise korral tagaseljaotsuse. Teist poolt teavitatakse menetlusetappidest kirjalikult.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Vt vastus küsimusele 1. Sõnumite ja dokumentide esitamine e-posti teel ei ole lubatud, kuna ei ole võimalik tagada piisavat turvalisust.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Ei, kohtudokumente ei tohi interneti kaudu kätte toimetada ega nendest interneti kaudu teatada. Paljud kohtuotsused avaldatakse aga Madalmaade kohtute veebisaidil De Rechtspraak ning neile määratakse Euroopa kohtulahendi tunnus, tänu millele on võimalik need kiiresti leida. Tavaliselt otsustab kohtu eesistuja, kas kohtuotsus tuleb eespool nimetatud veebisaidile panna. Kõiki kohtuotsuseid internetti ei panda, vaid valitakse, mis on õiguslikult olulised või mille vastu on märkimisväärne (meedia-)huvi.

Kohtuotsuses esinevad isikunimed on eraelu kaitsmiseks muudetud anonüümseks. Kohtuga tööalaselt seotud ettevõtete ja eraisikute nimesid ei muudeta anonüümseks.

Kohtuasjades, mille puhul menetlused võivad olla või peavad olema elektroonilised, pannakse kohtuotsus kohtuasja e-toimikusse. Sel viisil tehakse kohtuotsus pooltele teatavaks.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Ei, internetis avaldamine toimub pärast poolte teavitamist ning seega pärast kohtuotsuse tegemise kuupäeva. Vt vastus küsimusele 13.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Ei, kaebust ei ole võimalik esitada elektrooniliselt. Ainult elektrooniliselt toimuvas tagaseljamenetluses võib esitada kaja elektrooniliselt.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Ei.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Ei, elektroonilises menetluses võib ainult advokaat igal ajal kohtuasja dokumentidega tutvuda.

Mõned vormid saab PDF-vormingus alla laadida Madalmaade kohtute veebisaidilt De Rechtspraak, aga seejärel tuleb need dokumendid saata kohtule tavapostiga, et neid menetluses arvestataks. Nende dokumentide hulka kuuluvad varalahususe vormid ja vanaduspensioni jaotamise vormid, hooldusõiguse muutmise vormid, täiskasvanu eestkoste vormid, varaga seotud usaldusteenuseid ja mentorlust käsitlevad vormid, deklaratsioonivormid ekspertidele ja tõlkijatele, maksejõuetusega seotud vormid, Euroopa maksekäsu menetluse vormid, Euroopa väiksemate nõuete menetluse vormid ning apellatsioonimenetluste kaebusevormid.

Teave, mis võib olla kohtumenetluses oluline, ja ka teave, millega tagatakse kohtunike sõltumatus, talletatakse keskselt ning see on üldsusele internetis kättesaadav Madalmaade kohtute veebisaidil. Internetis on võimalik tutvuda järgmiste registritega: täiskasvanute eestkoste keskregister (Centraal Curateleregister), maksejõuetuse keskregister (Centraal Insolventieregister), abieluvararegister (huwelijksgoederenregister) ning kohtute lisaülesannete register (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht).

Viimati uuendatud: 09/02/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.