Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Automaatne töötlemine

Põhja-Iirimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Jah, tsiviilkohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel, kasutades väiksemate nõuete esitamiseks mõeldud veebiteenust Small Claims Online (SCOL) aadressil https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Small Claims Online’i teenust saab kasutada selliste rahaliste nõuete esitamiseks, mille suurus on alla 3000 Inglise naela (v.a riigilõivud) ja mis ei ole seotud isikukahju, liiklusõnnetuste, laimamise või solvamise, maaomandi, annaku või annuiteedi või abieluvaraga.

Isik või isikud (kostja(d)), kelle vastu menetlus algatatakse, võivad elada Ühendkuningriigis, kui esitatakse kehtiv sihtnumber, mis võimaldab kindlaks teha asjakohase kohtudokumentide kättetoimetamise aadressi. Kui kostja aadress on Inglismaal, Šotimaal või Walesis, peab hageja kinnitama, et ta ei ole seoses selle hagi alusega, millele ta tugineb, algatanud menetlust mõnes teises kohtus. Kui aga kostja aadress on väljaspool Ühendkuningriiki, ei saa Small Claims Online’i teenust kasutada.

Small Claims Online’i teenuse kasutamiseks peab hageja olema vähemalt 18aastane, ta ei tohi olla piiratud vaimse võimekusega, saada tasuta õigusabi 1988. aasta tasuta õigusabi seaduse tähenduses ega olla pahatahtlikult kohtusse pöördunud (st isik, kellel kõrge kohtu (High Court) kohtunik on keelanud algatada ilma loata menetlust Põhja-Iirimaa mis tahes krahvkonnakohtus (County Court)). Nõudeid ei saa esitada valitsuse ega monarhi vastu.

Väiksemate nõuete menetluse saab algatada kohtukantseleis või interneti teel, kasutades Small Claims Online’i teenust.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Small Claims Online’i teenust saab praegu kasutada 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Small Claims Online’i teenuse kasutamisel palutakse hagejal täita mitu andmeakent. Igas andmeaknas käsitletakse konkreetset nõutavat teavet (nt hageja täisnimi ja aadress, kostja(te) nimi ja aadress ning nõutav rahasumma ja nõude üksikasjad).

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Turvalisus on äärmiselt tähtis. Kuna osa hageja esitatavast teabest võib olla delikaatne, tagatakse turvalisus kordumatu kasutajatunnuse ja salasõnade abil. Veebisaidil on ka turvakaitse ja see krüpteerib interneti teel edastatavad andmed.

Hagejad peavad end veebisaidil registreerima, enne kui nad saavad internetis väiksema nõude esitada. Registreerumisel palutakse neil määrata kasutajatunnus ja salasõna. Salasõna peab olema vähemalt seitse märki pikk ning sisaldama suur- ja väiketähti ning numbreid.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

E-allkirja ei nõuta. Hageja peab täitma kinnituse, et esitatud teave on tõene.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Interneti teel ja mitteelektrooniliselt esitatavate nõuete eest tasumisele kuuluvad riigilõivud üksteisest ei erine. Riigilõivu võib tasuda krediit- või deebetkaardiga või ettemaksekontolt. Isikud, kellel on õigus taotleda lõivuvabastust või -vähendust, ei saa Small Claims Online’i teenust kasutada.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Hageja saab esitada nõude tagasivõtmise teate. Selle saab esitada interneti teel või kohtukantseleis ning selle tulemusel määratakse kohtuasja staatuseks „lahendatud“.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Kui nõue on esitatud Small Claims Online’i teenuse kaudu, võib kostja vastata sellele elektrooniliselt, kasutades nõudevormi esilehel esitatud nõude üksikasju, või teise võimalusena esitada vastuse asjakohasesse kohtukantseleisse. Interneti teel vastamine ei ole kohustuslik.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Kostja saab Small Claims Online’i teenust kasutades esitatud nõudele interneti teel vastata kolmel viisil. Ta saab täita ühe järgmistest dokumentidest.

Vastutuse võtmise kinnitus („Acceptance of Liability“) – kui kostja võtab nõude omaks ja soovib selle rahuldada.

Selle dokumendi peaks kostja täitma ja esitama juhul, kui ta võtab omaks, et ta on nõutava raha võlgu, ja kavatseb tasumata summa ära maksta. Ta peaks täpsustama, kas ta vajab maksmiseks lisaaega, märkides, et saab maksta teatava summa nädalas/kuus või et saab maksta kogu summa teatavaks kuupäevaks.

Vaidlustamisteade („Notice of Dispute“) – kui kostja soovib tema vastu esitatud nõude vaidlustada.

Kui kostja ei nõustu tema vastu esitatud nõudega, peaks ta täitma ja esitama vaidlustamisteate, tuues ära vaidlustamise põhjused. Kui dokument on kontrollitud, edastatakse kohtuasi algsesse hagiavaldusse märgitud kohtukantseleile (tavaliselt kohaliku kohtu kantseleile) registreerimiseks (ehk ajakavva kandmiseks) ja kohtuistungil arutamiseks. Kostja peab esitama oma väiteid toetavate dokumentide ärakirjad asjakohasele kohtukantseleile vähemalt 10 päeva enne kohtuistungi kuupäeva.

Vaidlustamis- ja vastunõudeteade („Notice of Dispute and Counterclaim“) – kui kostja soovib tema vastu esitatud nõude vaidlustada ja esitada hageja vastu vastunõude. Selle dokumendi eest võetakse lõivu, mis arvutatakse kostja esitatud nõude summa põhjal. Ta peab selle dokumendi eest maksma interneti teel krediit- või deebetkaardiga. Kui tal ei ole krediit- või deebetkaarti, peab ta selle dokumendi esitama tsiviilkohtumenetluse keskusele (Civil Processing Centre) ja tasuma sularahas, rahakaardi või tšekiga. Tšekid tuleb kirjutada Põhja-Iirimaa kohtuameti (Courts and Tribunals Service) nimele.

Kui tsiviilkohtumenetluse keskus on dokumenti kontrollinud, edastatakse see algsesse hagiavaldusse märgitud kohtukantseleile (tavaliselt kohaliku kohtu kantseleile) registreerimiseks ja kohtuistungil arutamiseks. Kostja peab esitama oma väiteid toetavate dokumentide ärakirjad asjakohasele kohtukantseleile vähemalt 10 päeva enne kohtuistungi kuupäeva.

Kui kostja nõudele vastab, antakse asi üle kostja elukoha järgsele kohtule. Vastunõude korral antakse asi üle asjaomasele pädevale kohtule. Mõlemal juhul menetletakse asja nii, nagu see oleks algatatud mitteelektrooniliselt.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Kui vastamistähtaeg on möödunud ja kostja ei ole nõudele vastanud, võib hageja taotleda kindlaksmääratud või kindlaksmääramata nõudesummat puudutava tagaseljamääruse tegemist. Selle tagaseljamääruse tegemise avalduse saab vormistada ja esitada veebis.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Üldine veebipõhine võimalus esitada kohtule dokumente elektrooniliselt puudub, kuid konkreetsetel asjaoludel võib kohus oma äranägemise järgi teatada, et aktsepteerib teatavate dokumentide esitamist elektroonilisel teel. Dokumente aktsepteeritakse, kui neid edastatakse kriminaalõigussüsteemi turvalise e-posti (Criminal Justice Secure eMail (CJSM)) kontode vahel, st ühelt CJSMi e-posti aadressilt teisele. Protokollis, mis käsitleb elektroonilist teabevahetust Põhja-Iirimaa kohtuameti ja muude organisatsioonide vahel Põhja-Iirimaa 1995. aasta lastekaitsemääruse kohastes menetlustes, on täpsustatud kokkulepitud dokumentide vahetamise parameetrid.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Ei ole.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Ei saa.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Ei ole.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Ei ole.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Ei saa.

Lingid

Põhja-Iirimaa kohtuamet (Northern Ireland Courts and Tribunals Service): https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Viimati uuendatud: 19/04/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.