Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Automaatne töötlemine

Poola
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Maksemäärusega on interneti kaudu võimalik algatada elektrooniline menetlus (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). Selle menetluse esimene etapp toimub võlgniku osaluseta. Võlgnikud saavad end kaitsta alles pärast seda, kui maksekäsk on välja antud ja neile kätte toimetatud.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Maksemäärusega saab elektroonilise menetluse algatada juhtudel, mis hõlmavad rahalisi nõudeid, olenemata hagi eseme väärtusest.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Maksemäärusega algatatud elektroonilise menetluse hagiavalduse saab igal ajal esitada e-kohtus (e-sąd).

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

E-kohtu jaoks loodud eritarkvaraga teisendatakse hagiavaldust sisaldav tekst automaatselt e-kohtu nõutavasse vormingusse ja andmestruktuuri.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Andmeid turvatakse mitme täiustatud IT-lahendusega, sealhulgas süsteemiga CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA on teatavat liiki tehnoloogia, mida kasutatakse veebisaidi turvaelemendina (robotilõks) ja mis võimaldab edastada üksnes inimeste sisestatud andmeid. CAPTCHA kaitseb veebiportaali ja takistab masinatel selles kontosid loomast. Selle kontrollimiseks nõuab süsteem kasutajalt pildil kuvatava teksti sisestamist. Tekst on sihilikult moonutatud, et seda ei saaks lugeda OCR-tehnoloogiaga (Optical Character Recognition, optiline tekstituvastus), mis kujutab endast tehnoloogia või tarkvara komplekti, mida kasutatakse tähemärkide ja kogu teksti äratundmiseks graafilises või rastervormis failis. Inimestele on tekst siiski piisavalt loetav. Pildilt loetud kood tuleb tippida väljale, kasutades kas väike- või suurtähti.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Maksemäärusega algatatud elektroonilise menetluse hagiavalduste ja menetlusdokumentide allkirjastamiseks tuleb kasutada elektroonilist allkirja. Kasutada võib järgmisi allkirjastamise võimalusi:

a) tavaline elektrooniline allkiri, mille saab tasuta hankida EPU veebisaidilt.
Enne kui saate seda teha, peate looma konto. Kui konto on aktiveeritud, peate EPU sertifitseerimiskeskuselt taotlema sertifikaadi väljastamist ning seejärel ootama kinnitust sertifikaadi väljastamise kohta (ligikaudu 2 tundi). Seejärel peate sertifikaadi alla laadima. Selleks et sertifikaat korrektselt operatsioonisüsteemi installida, on teil vaja sertifikaadi salasõna. See saadetakse teile e-postiga. Juhul kui kaotate sertifikaadi pärast allalaadimist ära, peate uue sertifikaadi saamiseks esitama uue taotluse. Tavalist elektroonilist allkirja saab kasutada üksnes e-menetlustes. Tavalise elektroonilise allkirja sertifikaat kehtib üks aasta;

b) kvalifitseeritud elektrooniline allkiri. Pärast kasutajakonto registreerimist saate automaatselt kasutada kvalifitseeritud elektroonilist allkirja, kuid kõigepealt peate selle endale ise hankima.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Maksemäärusega algatatud elektroonilise menetluse eest tasumisele kuuluva kohtulõivu saab tasuda üksnes elektrooniliselt, makseteenuse osutaja kaudu. Selle suurus on ¼ lõivust, mis kuulub tasumisele maksemäärusega algatatud tavalise menetluse eest.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Hageja võib maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses võtta hagiavalduse tagasi enne, kui menetlus lõpliku otsuse tegemisega lõpetatakse. Selleks tuleb esitada menetlusdokumendid. Need peavad sisaldama hageja avaldust hagi tagasivõtmise kohta ning pangakonto numbrit. Hageja võib hagi täielikult tagasi võtta – sel juhul loobub ta kõigi hagiavalduses osutatud nõuete (nende täissummades) õiguslikust kaitsest. Hagiavalduse võib tagasi võtta ka vaid osaliselt. Seda nimetatakse hagi osaliseks tagasivõtmiseks. Hagiavalduse tagasivõtmisel võib hageja loobuda (lahti öelda) ka esitatud nõudest. Hagiavalduse tagasivõtmise menetlusdokumentides tuleb osutada pangakonto number, kuhu kohtulõiv tagasi maksta. Kohtulõiv makstakse tagasi juhul, kui hagiavaldus võetakse tagasi enne maksekäsu väljastamist.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses ei saa kostja interneti kaudu vastata. Esimene dokument, mis toimetatakse maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses kostjale kätte, on maksekäsk. Kostja võib esitada edasikaebuse, esitades vastuväite (tavalises või elektroonilises vormis).

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses ei saa kostja hagiavaldusele vastata. Ainus viis kaevata maksekäsk edasi on esitada kohtule vastuväide (tavalises või elektroonilises vormis). Sel juhul kaotab maksekäsk kehtivuse ja sel ei ole õiguslikke tagajärgi. E-kohus saadab asja edasi kohtule, millel on kostja elukohas territoriaalne pädevus, ja seda arutatakse teises menetluses.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses väljastatud maksekäsk muutub lõplikuks kaks nädalat pärast kostjale kättetoimetamist. Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses väljastatud ja IT-süsteemi sisestatud lõplik maksekäsk on täitemäärus. Selles menetluses väljastatud maksekäsu tunnistab kohus täidetavaks elektroonilise täitekorraldusega.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses ei saa elektrooniliselt esitatud menetlusdokumentidele dokumente lisada.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses toimetatakse kohtutoimingute protokollid hagejale kätte elektrooniliselt. Kui menetlus algatatakse hagiavalduse esitamisega e-kohtu veebisaidi kaudu, saab hageja juurdepääsu e-kohtu veebisaidi erijaotisele, mis võimaldab tal kohtu kirjad kätte saada. Kohtutoimingute protokollid toimetatakse hagejale kätte maksemäärusega algatatud elektroonilist menetlust toetava andmeedastussüsteemi kaudu (kohtutoimingute protokollide elektrooniline kättetoimetamine). Kostjale toimetatakse kohtutoimingute protokollid elektrooniliselt kätte üksnes juhul, kui kostja on protokollide sellise kättetoimetamisega nõustunud.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses on kohtuotsused elektroonilised.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Jah, ainult maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Kui täitekorraldus hõlmab maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses tehtud kohtuotsust, võib täitemenetluse algatamise taotluse esitada elektrooniliselt.
See tuleb esitada maksemäärusega algatatud elektroonilist menetlust toetava andmeedastussüsteemi kaudu.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Maksemäärusega algatatud elektroonilise menetluse käigus on pooltel nende asjas toimuva menetluse toimikutele täielik juurdepääs. Juurdepääs antakse menetlust toetava andmeedastussüsteemi kaudu. Neid dokumente saab ka välja printida. Muudes kui maksemäärusega algatatud elektroonilistes menetlustes seda teha ei saa.

Viimati uuendatud: 01/09/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.