Automaatne töötlemine

Portugal
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Jah, Portugalis on võimalik algatada kohtumenetlust interneti teel ja sellisel eesmärgil on loodud konkreetsed IT-rakendused: Citius (kohtute tegevust toetav IT-platvorm) ja Plataforma de Gestão de Processos de Inventário (pärandvara inventuuri haldamise platvorm).

Lisateavet nimetatud platvormide kohta võib leida järgmistelt linkidelt:

https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx

https://www.inventarios.pt/

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Citius

Üldjuhul on kõik kohtumenetlused, st põhimenetlused, hagi tagamise abinõud, kõrvalmenetlused, individuaalsed kohtuteatised ja muud liidetud või autonoomsed menetlused, sealhulgas edasikaebused, nüüd elektroonilised ja neid töödeldakse Citiuse portaalis (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 280/2013 artikkel 1).

Asjades, millega on kohtu poole pöördutud, võimaldab Citiuse platvorm algatada ja menetleda järgmist:

a) tsiviilõiguslikud tuvastushagid, hagi tagamise abinõud ja individuaalsed kohtuteatised; erandiks on lastekaitsemenetlused ja tsiviilõiguslikud kahjunõuded või tsiviilõiguslikud täitemenetlused, mis on vastavalt esitatud või algatatud kriminaalmenetluse raames;

b) tsiviilõiguslikud täitemenetlused ja kõik täitmisega seotud kõrvalmenetlused (sel juhul peaks täitemenetlus koos oluliste dokumentide printimisega toimuma alles pärast seda, kui kohus on saanud avalduse või teabe, mis nõuab tema sekkumist).

See on võimalik ka seoses maksekäsumenetlusega. Palun tutvuge asjakohase teabelehega.

Pärandvara inventuuri haldamise platvorm

Võimaluse korral tuleb pärandvara inventuuri nõue ja võimalikud vastuväited notarile esitada ja kõik edasised toimingud teha pärandvara inventuuri haldamise platvormi kaudu (13. septembri 2019. aasta seaduse nr 117/2019 lisas avaldatud notariaalse inventuuri õigusraamistiku artikli 2 lõige 2).

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Kirjeldatud teenused on kättesaadavad ööpäev läbi ja seitse päeva nädalas (välja arvatud juhul, kui server on maas).

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Citius

Menetlusdokumentide esitamisel tuleb kasutada vorme, mis on kättesaadavad 1. küsimuse vastuses osutatud veebilehel ja millele tuleb lisada järgmised dokumendid:

a) failid, mis sisaldavad muud seadusekohaselt nõutavat teavet, menetlusdokumendi sisulist teavet ja muud teavet, mida esindaja peab asjakohaseks ja mida ei saa kajastada ühelgi vormi väljal (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 280/2013 artikli 6 lõike 1 punkt a);

b) eraldi kõik dokumendid, mis tuleb menetlusdokumendile lisada (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 280/2013 artikli 6 lõike 1 punkt b).

Sellisel viisil esitatud avaldused ja dokumendid peavad olema Citiuse platvormil digiallkirjastatud; kasutada tuleb elektroonilise allkirja sertifikaati, mis tõendab püsivalt allkirja andja kutsealast staatust (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 280/2013 artikli 6 lõige 3).

Failid ja dokumendid peavad olema porditavas dokumendivormingus (.pdf), eelistatavalt PDF/A versioonis ja kirjalike dokumentide puhul otsifunktsiooniga sisuga (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 280/2013 artikli 8 lõige a).

Maksekäsumenetluse korral peavad failid olema laiendatavas märgistuskeeles (.xml) , s.o vormingus, mille spetsifikatsioonid on avaldatud järgmisel aadressil: https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.

Pärandvara inventuuri haldamise platvorm

Pärandvara inventuuri avalduse saab esitada
a) huvitatud isik või tema esindaja; selleks tuleb täita platvormil olev pärandvara inventuuri algatamise elektrooniline vorm ja lisada asjakohased dokumendid vastavalt kindlaksmääratud korrale ja juhistele (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 5 lõike 1 punkt a);
b) huvitatud isik notaribüroos paberil, esitades eelmise artikliga ette nähtud pärandvara inventuuri vormi koos asjakohaste dokumentidega (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 5 lõike 1 punkt b).

Juurdepääs eespool nimetatud veebisaidile toimub elektroonilise sertifikaadiga järgmiselt:
a) kodanike puhul kodanikukaardi elektroonilise sertifikaadiga (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 2 lõike 4 punkt a);
b) advokaatide ja õigusnõustajate puhul nende kutsealast staatust kinnitava elektroonilise sertifikaadiga (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 2 lõike 4 punkt b).

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Isikuandmeid, mida kohtud koguvad kohtuvõimu teostamisel, töödeldakse IT-platvormil Citius, mille on loonud ja mida haldab kohtuteenuste finantsjuhtimise ja kinnisvarahalduse instituut (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (edaspidi „IGFEJ, I.P.“), kes tegutseb justiitsministeeriumi järelevalve all ja õigussüsteemi kõrgeima organi – kohtute ülemkogu (Conselho Superior da Magistratura) – nimel volitatud töötlejana (kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitega 4, 8 ja 28).

IGFEJ, I.P. peab tagama, et võetakse kõik asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, millega kindlustatakse andmete töötlemine kooskõlas määrusega ja andmesubjektide õiguste kaitstus, nagu on sätestanud kohtute ülemkogu, kes kohtuniku andmekaitseametnikuks nimetas.

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 37 on justiitsministeerium määranud ühe andmekaitseametniku tema vastutusalasse kuuluvatesse asutustesse, sealhulgas IGFEJ, I.P.-sse (vt 7. juuni 2018. aasta seadusandlik määrus nr 5643/2018).

Isikuandmetele juurdepääsu ja nende edastamise kohta otsuse tegemise eest vastutab kohtumenetluses asja menetlev kohtunik vastavalt konkreetse juhtumi suhtes kohaldatavatele menetlusnormidele ja isikuandmete kaitse üldmäärusele järgmiselt: isikuandmete töötlemine kohtutes võimaldab piirata määruse kohaldamist teatavate toimingute ja menetlustega (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 23 lõike 1 punktid d ja f); järelevalveasutused ei tohi teostada järelevalvet isikuandmete töötlemise toimingute üle, mida kohtud teevad oma õigust mõistvat funktsiooni täites (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 55 lõikega 3 ette nähtud piirang). Seega kohaldatakse selles valdkonnas tehtud kohtuotsuste suhtes riigisisese menetlusõigusega ette nähtud vaidlustuskorda.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Citius

Juristide esitatavad menetlusdokumendid peavad olema digiallkirjastatud; selleks tuleb kasutada elektroonilise allkirja sertifikaati, mis tõendab püsivalt allkirja andja isikut ja kutsealast staatust (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 280/2013 artikli 6 lõige 3).

Citiuse platvorm tagab järgmise:

a) dokumendi edastamise kuupäeva ja kellaaja tõendamine (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 280/2013 artikli 13 punkt a);

b) saatja saab esitatud dokumentide koopiad, millele on märgitud tõendatud edastamise kuupäev ja kellaaeg (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 280/2013 artikli 13 punkt b);

c) juhul kui dokumendi esitamine ebaõnnestub, saadetakse saatjale sõnum, milles teda teavitatakse, et IT-süsteem ei suutnud dokumenti platvormile edastada (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 280/2013 artikli 13 punkt c).

Kohtunikud ja prokurörid esitavad ametlikud dokumendid alati elektrooniliselt Citiuse IT-süsteemi abil ning need dokumendid varustatakse kvalifitseeritud või täiustatud e-allkirjaga (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 280/2013 artikkel 19).

Kui kohtuasjas ei ole advokaadi kaasamine nõutav ja poolel ei ole esindajat, võib menetlusdokumendid esitada kohtule ka ühel järgmistest viisidest (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Código de Processo Civil) artikli 144 lõige 7):

a) käsipostiga kohtuametnikule, kusjuures dokumendi esitamise kuupäevaks loetakse dokumendi üleandmise kuupäev (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõike 7 punkt a);

b) tähtsaadetisega, kusjuures dokumendi esitamise kuupäevaks loetakse postisaadetise tähtimise kuupäev (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõike 7 punkt b);

c) faksiga, kusjuures dokumendi esitamise kuupäevaks loetakse dokumendi saatmise kuupäev (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõike 7 punkt c).

Kui poolel on esindaja ja dokumentide elektroonilisel esitamisel on põhjendatud takistus, võib nende esitamiseks kasutada üht eespool osutatud meetoditest (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõige 8).

Pärandvara inventuuri haldamise platvorm

Kui avaldus on nõuetekohaselt esitatud, väljastab platvorm või notar avalduse esitajale esitamise kinnituse, milles on täpsustatud järgmised andmed:
a) avalduse esitamise kuupäev ja kellaaeg (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 5 lõike 2 punkt a);
b) veebisaidile https://www.inventarios.pt/ sisenemise kood ja juhised, et asjaga tutvuda (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 5 lõike 2 punkt b);

c) Multibanco pangaautomaadi viitenumber notaritasu esimese osamakse tasumiseks ja vastav summa (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 5 lõike 2 punkt c);
d) asjale pärast notaritasu esimese osamakse tasumist antav number (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 5 lõike 2 punkt d).

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Citius

Jah, tasuda tuleb kohtulõivud.

Kõigepealt peab makse tegemiseks olema väljastatud ühtne sissenõudedokument (Documento Único de Cobrança – DUC), mis on kättesaadav IGFEJi veebisaidil: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

DUCi alusel saab tasuda järgmiselt:

  • Multibanco pangaautomaadi või netipanga (jaotis „Pagamentos ao Estado“ (maksed riigile)) vahendusel;
  • kohtukantseleis Multibanco kaardiga;
  • pangakontoris.

(Ministri 17. aprilli 2009. aasta rakendusmääruse nr 419-A/2009 artikkel 17).

Lisateave:

Teenused – Menetluskulud: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

Menetlustes, kus elektrooniliste vahendite kasutamine ei ole kohustuslik, vähendatakse kohtulõivude suurust 90%ni nende väärtusest, kui pool esitab kõik avaldused elektrooniliselt (26. veebruari 2008. aasta dekreet-seaduse nr 34/2008 lisas avaldatud kohtumenetluse kulusid käsitleva määruse (Regulamento das Custas Processuais) artikli 6 lõige 3).

Maksekäsumenetluse kohta saab teavet asjaomaselt teabelehelt.

Portugali kohtulõive saab tasuda ka välispanga ülekandega.

Kohtulõivude kalkulaator on kättesaadav järgmisel aadressil:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Pärandvara inventuuri haldamise platvorm

Pärandvara inventuuri kulud hõlmavad notaritasu ja -kulusid (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikkel 15). Tasumine toimub avalduse esitamise ajal loodava Multibanco ülekande viitenumbri alusel (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikkel 20).

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Jah, menetlus on võimalik lõpetada või avaldus tagasi võtta asja suhtes kohaldatavates liikmesriigi menetlusnormides sätestatud tingimustel.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Üldjuhul esitab kostja kohtumenetluses vajalikud dokumendid kohtule elektrooniliselt ja nende esitamise kuupäevaks loetakse menetlusdokumentide esitamise kuupäev (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõige 1).

Kui kohtuasjas ei ole advokaadi kaasamine nõutav ja poolel ei ole esindajat, võib menetlusdokumendid esitada ka käsipostiga kohtuametnikule või saata tähtsaadetise või faksiga (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõige 7).

Pärandvara inventuuri kohta vt 4. ja 6. küsimuse vastused.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Citius

Kui kostja soovib hagile vastata, menetletakse nõuet ikkagi elektrooniliselt, kuigi teatavad dokumendid prinditakse.

Füüsiline kohtuasja toimik peab sisaldama üksnes neid avaldusi ja menetlusdokumente, mis on olulised sisulise otsuse tegemiseks, nagu kohtunik igas kohtuasjas põhistatud otsuses märgib. Eeldatakse, et järgmised dokumendid ei ole olulised (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 280/2013 artikli 28 lõige 1):

a) kohtuistungi kuupäeva muutmise taotlused;

b) haldus- ja täitmisteated, mis on seotud üksnes menetluse korraldusega, ning vastused, nagu:

i) kohtukutse või dokumentide pooltele kättetoimetamise korraldused;

ii) kohtuistungi aja kindlaksmääramise teatised;

iii) asja prokuratuuri saatmise teatised;

iv) eri asutuste, nagu kriminaalpolitsei, registribüroode, Portugali riikliku kohtumeditsiini- ja kriminalistikainstituudi (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), vanglateenuste ja sotsiaalse rehabilitatsiooni direktoraadi (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) ning sotsiaalkindlustuse peadirektoraadi (Direcção-Geral da Segurança Social) uurimisteatised;

v) prokuröri ja kohtuniku kinnitustemplid;

c) kohtutäituri nõusolek kohtukutse kättetoimetamiseks;

d) asutusesisene teabevahetus;

e) valitsusasutuste andmebaasidest leitud negatiivsed tõendid;

f) kohtutäituri konkreetsed toimingud, teabevahetus või teated.

Pärandvara inventuuri haldamise platvorm

Notar peab kõik menetlusetapid platvormil registreerima, et iga etappi oleks võimalik tuvastada ning leida seotud ja kaasnevate dokumentide koopiaid (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 12 lõige 1).

Notar peab skannima ja asjaomases pärandvara inventuuri toimikus registreerima iga menetlusega seotud isiku mis tahes ametliku hagi, mis ei ole esitatud elektrooniliselt (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 12 lõige 2).

Kui eespool nimetatud dokumentide skannimine ei ole avalduse või huvitatud isiku esitatud muu dokumendi laadi tõttu võimalik, peab notar registreerima hagi pärandvara inventuuri platvormil, märkides, et selle dokumendiga saab tutvuda notaribüroos (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 12 lõige 3).

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Kui kostja ei vasta, jätkatakse kohaldatava menetlusega ja nõuet menetletakse lõpuni digitaalselt. Teatavad dokumendid prinditakse, nagu on selgitatud eelmise küsimuse vastuses.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Vt 2. ja 4. küsimuse vastused.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Citius

Selleks et saada teada, millistel juhtudel lubab seadus dokumente kätte toimetada interneti teel, vt teabeleht „Dokumentide kättetoimetamine – Portugal“, eriti 5. ja 6. küsimuse vastused.

Kui elektrooniline kättetoimetamine on lubatud, toimub see Citiuse platvormi kaudu, mis tagab automaatselt, et dokumendid on kättesaadavad ja neid saab vaadata veebisaidil:

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

(ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 280/2013 artikli 25 lõige 1).

Pärandvara inventuuri haldamise platvorm

Menetluses juba osalevate poolte esindajatele toimetab notar dokumendid kätte pärandvara inventuuri platvormi kaudu süsteemis esindajale ette nähtud pääsupiiranguga alal. Dokument loetakse kättetoimetatuks kolmandal päeval pärast seda, kui dokument on süsteemis esindajale ette nähtud pääsupiiranguga alal kättesaadavaks tehtud, või kui see ei ole tööpäev, siis järgmisel tööpäeval (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 9 lõige 1).

Kui dokument tehakse platvormil esindajale ette nähtud pääsupiiranguga alal kättesaadavaks, saadetakse esindaja eelnevalt teatatud e-posti aadressile samal ajal e-kiri, milles teda teavitatakse, et dokument on platvormil kättesaadav (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 9 lõige 2).

Kui dokument toimetatakse kätte otse pooltele, tehakse seda paberil tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimuste kohaselt (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 9 lõige 3) ja kättetoimetamine registreeritakse pärandvara inventuuri platvormil, lisades asjaomase ametniku e-allkirja (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 9 lõige 4).

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Selleks et saada teada, millistel juhtudel lubab seadus kohtulahendeid kätte toimetada interneti teel, vt teabeleht „Dokumentide kättetoimetamine – Portugal“, eriti 5. ja 6. küsimuse vastused.

Kohtulahendid kantakse süsteemi Citius-Magistrados Judiciais ja otsused tehakse kättesaadavaks Citiuse platvormil.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Jah, elektrooniliselt saab esitada järgmisi dokumente: taotlused apellatsioonkaebuse esitamise loa saamiseks, apellatsioonkaebuse ja vastuapellatsioonkaebuse põhjendused ning kaebused apellatsioonkaebuse rahuldamata jätmise või üleandmise peale (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 280/2013 artikkel 15).

Apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuse kättetoimetamise kohta vt 13. küsimuse vastus.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Jah, täitemenetlust on võimalik algatada interneti teel.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Citius

Kõigil menetluse pooltel – hageja, kostja, võlausaldaja (pool, kes nõuab võlgade sissenõudmist kohtuliku täitemenetluse kaudu), võlgnik (pool, kelle suhtes on antud täitekorraldus), süüdistatav, süüdistaja nõuete toetuseks menetlusse astuja (assistente), teised menetluse pooled jt – on võimalus kodus või mis tahes muus internetiühendusega kohas tutvuda sellise menetluse dokumentidega, mille pooled nad on ning mis on käsitlemisel kohtutes, halduskohtutes ja maksukohtutes, kasutades enda autentimiseks oma kodanikukaarti või mobiili-digivõtit (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 280/2013 artikkel 27-A).

Sellise dokumentidega tutvumise suhtes kehtivad seaduses sätestatud ja menetluse avalikustamisega seotud piirid (nt kooskõlas kohtumenetluse konfidentsiaalsust käsitlevate eeskirjadega).

Dokumentidega on võimalik tutvuda veebiaadressil:

https://processos.tribunais.org.pt/

Üldised küsimused ja vastused kohtudokumentidega tutvumise teenuse kasutamise kohta on kättesaadavad aadressil:

https://processos.tribunais.org.pt/perguntas-frequentes

Pärandvara inventuuri haldamise platvorm

Pooled ja nende esindajad saavad pärandvara inventuuriga tutvuda pärandvara inventuuri platvormil (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 13 lõige 1).

Pooled pääsevad sellele süsteemile juurde ainult tutvumise eesmärgil, kasutades koodi, mis saadi notarilt, kui dokumendid asjaomasele poolele esmalt kätte toimetati (ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmääruse nr 278/2013 artikli 13 lõige 2).

Kohaldatavad õigusaktid

26. juuni 2013. aasta seadus nr 41/2013 – tsiviilkohtumenetluse seadustik

Ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmäärus nr 280/2013 – kohtuasjade elektrooniline menetlemine

13. septembri 2019. aasta seadus nr 117/2019 – notariaalse inventuuri õigusraamistik

Ministri 26. augusti 2013. aasta rakendusmäärus nr 278/2013 dokumentide töötlemise ja pärandvara inventuuri tingimuste kohta

27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 – ELi isikuandmete kaitse üldmäärus

Ministri 17. aprilli 2009. aasta rakendusmäärus nr 419-A/2009 menetluskulude, trahvide ja muude karistuste kohta

26. veebruari 2008. aasta dekreet-seadus nr 34/2008 – menetluskulude määrus

Kasulikud lingid

Citiuse portaal

Õigusportaal

Õigusemõistmise peadirektoraat

Õiguspoliitika peadirektoraat

Kohtuteenuste finantsjuhtimise ja kinnisvarahalduse instituut

Märkus

Selles teabelehes esitatud teave ei ole Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunkti, kohtute ega muude üksuste ja asutuste jaoks siduv. Tuleb tutvuda ka kehtivate õigusaktidega. Esitatud teavet võidakse korrapäraselt ajakohastada või kohtupraktikas teisiti tõlgendada.

Viimati uuendatud: 01/09/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.