Automaatne töötlemine

Rumeenia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 199 lõikele 1 saab avalduse esitada isiklikult või esindaja kaudu, posti teel, kulleriga, faksi teel või ka selle skaneerida ja saata e-postiga või elektrooniliselt.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Tsiviilasjades saab avaldusi esitada skaneerituna e-postiga või elektrooniliselt. Ei ole menetlusi, mis oleksid kättesaadavad üksnes interneti kaudu.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Seda võimalust saab kasutada igal ajal.

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 199 registreeritakse isiklikult või esindaja kaudu, posti teel, kulleriga, faksi teel või skaneeritud ja e-postiga saadetud või elektroonilise dokumendina esitatud hagiavaldus (cererea de chemare în judecată) kättesaamise päeval ja sellele lüüakse vastava kuupäevaga tempel. Pärast registreerimist edastatakse avaldus ja sellega kaasnevad dokumendid ning vajaduse korral tõendid selle kohta, kuidas need on kohtule esitatud, kohtu esimehele või tema määratud isikule, kes võtab vastavalt seadusele viivitamata meetmeid juhuslikkuse põhimõtte alusel kohtukoosseisu moodustamiseks.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Tsiviilkohtumenetluse seadustikuga ei ole õiguslike nõuete puhul sätestatud standardvormi kasutamist. Tavalise tsiviilkohtumenetluse normidega on kehtestatud nõuded teatavate tsiviilkohtunikule esitatavate nõuete sisule (nt hagiavaldus, kostja vastus, vastuhagi).

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Andmete turvaliseks edastamiseks ja talletamiseks kasutatakse selliseid e-posti süsteemile omaseid IT-vahendeid nagu tulemüürid, sertifikaadid, viirusetõrjeprogrammid, „rollipõhine juurdepääsukontroll“ jne ning kohaldatakse selle valdkonna parimaid tavasid.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 148 lõigetele 2 ja 5 võib kohtutele esitada avaldusi ka elektrooniliselt, eeldusel et seaduses sätestatud tingimused on täidetud. Avaldusel peab olema ka avalduse esitaja allkiri. Allkirja võib lisada e-postiga saadetavale skaneeritud dokumendile. Kui avaldus on e-postiga saadetav elektrooniline dokument, võib kasutada e-allkirja.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Jah, kohtulõivud tasutakse kooskõlas valitsuse erakorralise määrusega nr 80/2013 kohtu tempelmaksude kohta, nende summas ei ole aga erinevusi. Võlgnik tasub kohtu tempelmaksu kas sularahas, pangaülekandega või interneti kaudu selle territoriaalse haldusüksuse nimel avatud kohalikule sissetulekukontole „Kohtu tempelmaks ja muud tempelmaksud“, kus asub füüsilise isiku asu- või elukoht, või asjakohasel juhul, kus asub juriidilise isiku registrijärgne asukoht. Kui võlgnikul ei ole Rumeenias asu- ega elukohta või vastavalt registrijärgset asukohta, makstakse tempelmaks selle territoriaalse haldusüksuse kohalikule sissetulekukontole, kus asuvale kohtule hagi või taotlus esitati.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Jah, samadel tingimustel, millel avalduse esitaja saab hagi tagasi võtta. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 406 kohaselt võib avalduse esitaja hagi igal ajal tagasi võtta kas suuliselt kohtuistungi ajal või kirjaliku avaldusega.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Kostjal ei ole kohustust kasutada internetti.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 149 lõike 4 ning artikli 154 lõike 6 ja lõike 61 kohaselt toimetavad kohtukutseid ja kõiki menetlusdokumente ex officio kätte asjaomase kohtu menetlusametnikud või selle muud töötajad või muude selliste kohtute esindajad või töötajad, mille jurisdiktsioonis elab isik, kellele dokument tuleb kätte toimetada. Kohtuametnik saab kohtukutseid ja muid menetlusdokumente kätte toimetada ka faksi või e-postiga või muul viisil, millega tagatakse dokumendi sisu saatmine ja kinnitatakse selle kättesaamist, eeldusel et pool on andnud kohtule selleks vajalikud andmed. Menetlusdokumendid toimetatakse kätte kohtu täiustatud e-allkirjaga, mis asendab kohtukutsel kohustuslikke viiteid kohtu templit ja istungi sekretäri allkirja. Igal kohtul on kohtukutsete ja menetlusdokumentide jaoks üks täiustatud e-allkiri. Kohtukutsed ja menetlusdokumendid loetakse kättetoimetatuks, kui kasutatud süsteemilt on tulnud teade selle kohta, et saaja on need kätte saanud vastavalt tema esitatud andmetele.

Kohtuotsused toimetatakse e-posti teel kätte ex officio, kui pool on sellel eesmärgil andnud kohtule menetluse käigus asjakohased andmed kas kohe või kohtu sõnaselgel nõudmisel. Dokumentidega kaasneb kohtu täiustatud e-allkiri, mis asendab kohtu templit ja istungi sekretäri allkirja. Kohtukutsed loetakse kättetoimetatuks, kui kasutatud süsteemilt on tulnud teade selle kohta, et saaja on need kätte saanud vastavalt tema esitatud andmetele.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Kaitset teavitatakse samal viisil, mida kasutatakse menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Vt vastus küsimusele 9.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 208 on karistus kostja vastuse esitamata jätmise eest seaduses sätestatud tähtaja jooksul sama, olenemata selle esitamise viisist. Kui vastust ei ole esitatud, kaotab kostja õiguse esitada tõendeid või vastuväiteid, välja arvatud avaliku korraga seotud vastuväited, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Vt vastus küsimusele 9.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Vt vastus küsimusele 9.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Vt vastus küsimusele 9.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Vt vastused küsimustele 1 ja 9.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Täitemenetluse dokumentide suhtes kohaldatakse samu üldiseid õigusnorme, mida kohaldatakse menetlusdokumentide kättetoimetamise suhtes. Vt vastus küsimusele 1.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Ei. Kohtuotsuste kokkuvõtetega on aga võimalik tutvuda kohtute portaalis või konkreetse kohtu infolaua kaudu liigitatuna kohtuasja numbri, eseme ja poolte nimede järgi. Kavas on luua üldsusele edaspidi võimalus tutvuda tasu eest kohtutoimikuga kodust.

Viimati uuendatud: 01/09/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.