Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Automaatne töötlemine

Rumeenia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 199 lõikele 1 saab taotluse (cererea de chemare în judecată) esitada isiklikult või esindaja kaudu, posti teel, kulleriga, faksi teel või ka selle skaneerida ja saata e-postiga või elektroonilise dokumendina.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Tsiviilasjades saab taotlusi esitada skaneerituna e-postiga või elektrooniliste dokumentidena. Ei ole menetlusi, mis oleksid kättesaadavad üksnes interneti kaudu.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Seda võimalust saab kasutada igal ajal.

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 199 lõikele 1 registreeritakse isiklikult või esindaja kaudu, posti teel, kulleriga, faksi teel või skaneeritud ja e-postiga saadetud või elektroonilise dokumendina esitatud taotlus kättesaamise päeval ja sellele lüüakse vastava kuupäevaga tempel. Pärast registreerimist edastatakse taotlus ja sellega kaasnevad dokumendid ning vajaduse korral tõendid selle kohta, kuidas need on kohtule esitatud, kohtu esimehele või tema määratud isikule, kes võtab vastavalt seadusele viivitamata meetmeid juhuslikkuse põhimõtte alusel kohtukoosseisu moodustamiseks.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Tsiviilkohtumenetluse seadustikuga ei ole õiguslike nõuete puhul ette nähtud standarditud vormi kasutamist. Tsiviilkohtu-tavamenetluse normidega on kehtestatud nõuded teatavate menetluses esitatavate nõuete sisule (nt menetluse algatusdokument, kostja vastus, vastuhagi).

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Andmete turvaline edastamine ja talletamine toimub selliste e-posti süsteemi IT-vahendite abil nagu tulemüürid, sertifikaadid, viirusetõrjeprogrammid, „rollipõhine juurdepääsukontroll“ jne, millega kaasneb selle valdkonna heade tavade kohaldamine.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 148 lõigetele 2 ja 5 saab kohtule saadetud taotlused esitada ka elektrooniliste dokumentidena, eeldusel et õiguslikud tingimused on täidetud. Taotlustel peab olema allkiri. Dokumendi võib allkirjastada ning seejärel skaneerida ja e-postiga saata. Kui taotlus on e-postiga saadetud elektrooniline dokument, võib allkiri olla elektrooniline.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Jah, kohtulõivud tasutakse kooskõlas valitsuse erakorralise määrusega nr 80/2013 kohtu tempelmaksude kohta, nende summas ei ole aga erinevusi. Kohustatud isik tasub kohtu tempelmaksu kas sularahas, pangaülekandega või interneti kaudu selle territoriaalse haldusüksuse nimel avatud kohalikule sissetulekukontole „Kohtu tempelmaks ja muud tempelmaksud“, kus asub füüsilise isiku asu- või elukoht, või asjakohasel juhul, kus asub juriidilise isiku registrijärgne asukoht. Kui kohustatud isikul ei ole Rumeenias asu- ega elukohta või vastavalt registrijärgset asukohta, makstakse tempelmaks selle territoriaalse haldusüksuse kohalikule sissetulekukontole, kus asuvale kohtule hagi või taotlus esitati.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Jah, samadel tingimustel, millel hageja saab hagi tagasi võtta. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 406 artikli kohaselt võib hageja hagi igal ajal tagasi võtta kas suuliselt kohtuistungi ajal või muul juhul kirjaliku taotlusega.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Kostjal ei ole kohustust kasutada internetti.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 149 lõike 4 ning artikli 154 lõike 6 ja lõike 61 kohaselt toimetavad kohtukutseid ja kõiki menetlusdokumente ex officio kätte kohtuametnikud või muud kohtutöötajad või muud nende ringkondade kohtute esindajad või töötajad, kus asub isik, kellele dokument tuleb kätte toimetada. Kohtuametnik saab kohtukutseid ja muid menetlusdokumente toimetada kätte ka faksi, e-postiga või muul viisil, millega tagatakse dokumendi sisu saatmine ja kinnitatakse selle kättesaamist, eeldusel et pool on andnud kohtule selleks vajalikud andmed. Kinnituseks saadab kohus koos menetlusdokumentidega vormi, mis sisaldab järgmist: kohtu nimi, kättetoimetamise kuupäev, kättetoimetamise eest vastutava ametniku nimi ja teave kättetoimetatavate dokumentide kohta. Saaja märgib vormile kättesaamise kuupäeva, selgelt tuleb märkida kättetoimetatava dokumendi vastuvõtmise eest vastutava isiku nimi ja allkiri ning vorm saadetakse kohtule faksi või e-postiga või muul viisil. Kui taotlus on saadetud vastavalt seadusele faksi või e-postiga, on kohtuametnik ex officio kohustatud tegema taotlusest koopiad. Selle kulud kannab pool, kellel on kohustus koopiad esitada. Kohtukutsed ja muud menetlusdokumendid loetakse kättetoimetatuks, kui kasutatud süsteemilt on tulnud teade selle kohta, et saaja on need kätte saanud vastavalt tema esitatud andmetele.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Kaitset teavitatakse samal viisil, mida kasutatakse menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Vt vastus küsimusele 9.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 208 on karistus kostja vastuse esitamata jätmise eest seaduses sätestatud tähtaja jooksul sama, olenemata selle esitamise viisist. Vastuse esitamata jätmise tõttu kaotab kostja õiguse esitada täiendavaid tõendeid või muid kui avaliku korraga seotud vastuväiteid, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Vt vastus küsimusele 9.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Vt vastus küsimusele 9.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Vt vastus küsimusele 9.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Vt vastused küsimustele 1 ja 9.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Täitemenetluse dokumentide suhtes kohaldatakse samu üldkohaldatavaid sätteid kui menetlusdokumentide kättetoimetamise suhtes. Vt vastus küsimusele 1.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Ei saa. Kuid kohtute veebisaitide (https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) või mõnedes kohtutes olevate infolaudade kaudu on võimalik tutvuda kohtuasja numbri, eseme ja poolte nimede järgi kohtuotsuste kokkuvõtetega. Lisaks on kavas edaspidi luua võimalus tutvuda tasu eest kohtutoimikuga kodust.

Viimati uuendatud: 19/11/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.