Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Automaatne töötlemine

Šotimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Jah, ainult lihtmenetluses esitatavate nõuete korral. Lihtmenetlus on kohtumenetlus, mis on mõeldud selliste vaidluste kiireks, odavaks ja mitteametlikuks lahendamiseks, mille eseme rahaline väärtus ei ületa 5000 Inglise naela.

Lisateavet Civil Online’i teenuse kohta saab Šotimaa kohtuameti veebisaidilt, kasutades järgmist Civil Online’i linki.

Šotimaa kohtuametil on pikaajaline eesmärk osutada rohkem teenuseid elektrooniliselt, kuid praegu ei täida ta seda ülesannet muul kui eespool kirjeldatud viisil. Sisesüsteemide ja -protsesside läbivaatamisel on põhieesmärgiks võimaldada eri kohtumenetluste algatamist internetis.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Seda saab kasutada ainult lihtmenetluses lahendatavate kohtuasjade puhul, kuid need menetlused ei toimu ainuüksi interneti teel ja kohtuasja saab endiselt algatada ka paberil esitatava nõudega.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Veebiteenust saab kasutada 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas. Kinnitus, et kohus võtab nõude menetlusse, saadetakse siiski üksnes tööajal, mil töötajad saavad pädevust kontrollida ja nõudeid menetleda.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Jah, olemas on kohtueeskirjadega kooskõlas olevad tüüpvormid, mida saab täita ja esitada elektrooniliselt.

Lihtmenetluse normid ja vormid on kättesaadavad Šotimaa kohtuameti veebisaidi kohtueeskirjade rubriigis.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Kasutajad peavad end andmetele juurdepääsu saamiseks autentima. Andmed on edastamisel ja puhkeolekus krüpteeritud. Rakendus on üles ehitatud standardi OWASP ASVS 3.0 versiooni 2. taseme järgi.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

E-allkiri ei ole vajalik.

Esitatud nõuete ja muude dokumentide kellaaeg ja kuupäev registreeritakse kohtuasjade haldamise süsteemis.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Tasuda tuleb seadusega ettenähtud riigilõivud.

Kui lihtmenetlus algatatakse Civil Online’i teenust kasutades, saab lõivu tasuda elektrooniliselt krediit- või deebetkaardiga.

Kui kasutatakse mitteelektroonilist menetlust, saab lõivu tasuda ka sularahas või tšekiga ning deebet- või krediitkaardiga.

Lisateavet saab Šotimaa kohtuameti veebisaidi riigilõivude rubriigist.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Ei ole, kuid lihtmenetluse nõude võib kohtueeskirjade kohaselt rahuldamata jätta või asjaomase vaidluse lahendada.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Ta võib seda teha, kuid ei pea seda tegema.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Kui vastus esitatakse elektrooniliselt, saadab kohus vastuse kättesaamise kohta elektroonilise kinnituse ja teavitab elektrooniliste teadete abil edasisest menetlusest.

Lisateavet saab Šotimaa kohtuameti veebisaidi nõudele vastamise rubriigist.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Kui vastust ei esitata, siis kohus selle kohta teadet ei saada. Hageja võtab kostjaga õigel ajal ühendust, et teavitada kohtuvaidluse tulemusest.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Kui lihtmenetlus on algatatud Civil Online’i teenust kasutades, kasutatakse kõiki kohtule elektrooniliselt esitatud tõendeid kohtus elektrooniliselt – see kehtib ainult Civil Online’i teenuse kaudu algatatud kohtuasjade kohta.

Kõigi muud liiki kohtuasjade puhul on see võimalik ainult juhul, kui mõlemad pooled ja asja menetlev kohtunik esitusviisis kokku lepivad.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Ei ole

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Ei saa. Kui aga asja on sisuliselt arutatud ja kohus on teinud selle kohta otsuse, võib kohtu arvamuse ärakirja hiljem avaldada Šotimaa kohtuameti veebisaidil ja/või Šotimaa kohtusüsteemi veebisaidil.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Ei ole

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Ei ole

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Ei saa. Mõned kohtu arvamused on siiski kättesaadavad internetis. Lisateavet saab Šotimaa kohtuameti ja Šotimaa kohtusüsteemi veebisaidilt.

Viimati uuendatud: 19/04/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.