Automaatne töötlemine

Slovakkia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Kohtumenetluse saab algatada interneti kaudu ehk täpsemalt saab nõuded ja muud materjalid esitada elektrooniliselt, eeldusel, et neil on sertifitseeritud elektrooniline allkiri.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Elektrooniliselt saab esitada igat liiki nõudeid ja materjale. Kui asja kohta elektrooniliselt esitatud materjalid ei ole autoriseeritud (neil ei ole sertifitseeritud elektroonilist allkirja), tuleb need seejärel 10 päeva jooksul esitada pabervormil või elektroonilise allkirjaga varustatud elektroonilisel vormil, sest muidu ei võta kohus esitatud materjale arvesse. Kohus ei kutsu esitajat sõnaselgelt üles materjale uuesti esitama.

Hagita asjades võib materjalid esitada mis tahes ringkonnakohtule, kes on kohustatud esitatud materjalid oma registrisse kandma ning need viivitamata edastama pädevale kohtule. Sel viisil esitamisel on sama tulemus kui pädevale kohtule esitamisel.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Igal ajal.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Ei nõuta konkreetset vormingut; nõudeid hinnatakse nende sisu põhjal. Kui nõudes puuduvad teatavad üksikasjad, annab kohus poolele korralduse nõuet parandada või täiendada ajavahemiku jooksul, mis peab olema vähemalt 10 päeva.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Andmete salvestamise ja edastamise tingimused on sätestatud muudetud seaduses nr 543/2005 ringkonnakohtute, piirkonnakohtute, erikohtute ja sõjaväekohtute menetluseeskirjade ja korralduse kohta (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (edaspidi „PaOR“):

a) interneti kaudu esitatud ja sertifitseeritud elektroonilise allkirjaga materjalide vastuvõtmist reguleeritakse seadusega nr 215/2002, milles käsitletakse elektroonilisi allkirju ja muudetakse teatud seadusi ning mida on muudetud seadusega 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) ja NBU määrusega nr 542/2002, milles käsitletakse elektrooniliste allkirjade kasutamise viisi ja protsessi äri- ja haldussuhetes (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Sel viisil esitatud materjalid edastatakse postiruumi, kus jätkatakse töötlemist vastavalt PaORi paragrahvile 129. Kohtu postiruumis kasutatakse esitatud materjalide registreerimiseks tarkvararakendust;

b) sertifitseeritud elektroonilise allkirjata saadetud materjalid edastatakse viivitamata postiruumi, kus nendega tegeletakse edasi vastavalt PaORi paragrahvile 129.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Kui interneti kaudu esitatud materjalidel ei ole sertifitseeritud elektroonilist allkirja, tuleb need seejärel 10 päeva jooksul esitada pabervormil või elektroonilise allkirjaga elektroonilisel vormil, sest muidu ei võta kohus neid arvesse. Kui esitatud materjalidel on sertifitseeritud elektrooniline allkiri, ei tule neid täiendada. Esitatud materjalide kättetoimetamise täpne aeg märgitakse üles ja registreeritakse.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Jah, kui nõue esitati elektrooniliselt ning oli allkirjastatud sertifitseeritud elektroonilise allkirjaga vastavalt seadusele nr 215/2002 (milles käsitletakse elektroonilisi allkirju ja muudetakse teatud seadusi ning mida on muudetud seadusega 679/2004 ja NBU määrusega nr 542/2002, milles käsitletakse elektrooniliste allkirjade kasutamise viisi ja protsessi äri- ja haldussuhetes), tuleb tasuda kohtulõiv kohtutoimiku moodustava nõude ja selle lisade koopia tegemise eest ning pooltele kättetoimetatud nõude ja selle lisade koopia tegemise eest summas 0,1 eurot/lehekülg, aga vähemalt 10 eurot esitatud materjalide kohta, mis moodustavad nõude või taotluse algatada menetlus, ja nende lisade kohta, ning vähemalt 3 eurot kõigi muude esitatavate materjalide ja nende lisade kohta (muudetud kohtulõivude seaduse nr 71/1992 lisa punkt 20a (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Jah, kõik esitatud materjalid saab tagasi võtta, olenemata nende esitamise viisist (nõude tagasivõtmine) kas osaliselt või täielikult.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Kostjal on see võimalus, aga tal ei ole kohustust seda kasutada.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Elektrooniliselt esitatud materjalide suhtes kohaldatav menetlus on sätestatud muudetud seaduses nr 543/2005 ringkonnakohtute, piirkonnakohtute, erikohtute ja sõjaväekohtute töötlemiseeskirjade ja kodukorra kohta.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Elektrooniliselt esitatud materjalide suhtes kohaldatav menetlus on sätestatud muudetud seaduses nr 543/2005 ringkonnakohtute, piirkonnakohtute, erikohtute ja sõjaväekohtute töötlemiseeskirjade ja kodukorra kohta.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Tõendid on kõik ja mis tahes vahendid, millega saab teha kindlaks asja asjaolud, tõendamisvahendid võivad olla mis tahes abinõud, mille abil saab teha kindlaks asja asjaolud. Need on lubatud kõigi menetlusliikide puhul. Dokumendid saab kohtule esitada tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Civilný sporový poriadok) paragrahvis 125 sätestatud tingimustel.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Tsiviilkohtumenetluse paragrahvi 105 kohaselt võib kirjalikud dokumendid toimetada kätte interneti kaudu. Kohtudokumenti käsitatakse kättetoimetatuna viiendal päeval pärast selle saatmist, seda ka juhul, kui adressaat ei ole seda lugenud.

Interneti kaudu kättetoimetamine on aga välistatud kohtuotsuste, kohtu muude otsuste, kohtukutsete ja muude kirjalike dokumentide kättetoimetamisel, mille puhul on seadusega ette nähtud isiklik kättetoimetamine. Kohtuotsuse saab kätte toimetada üksnes isiklikult; interneti kaudu kättetoimetamine ei ole lubatud.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Ei. Kohtuotsus vormistatakse arvutitehnoloogia ja vormi abil, millele on eeltrükitud Slovaki Vabariigi vapp ja järgmine tekst: „Kohtuotsus Slovaki Vabariigi nimel“. Kirjaliku kohtuotsuse allkirjastab erikohtu esimees või kohtunik ainuisikuliselt.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Edasikaebuse saab esitada interneti kaudu. Kui edasikaebus esitati elektroonilisel vormil ilma sertifitseeritud elektroonilise allkirjata, tuleb see seejärel 10 päeva jooksul esitada pabervormil või elektroonilise allkirjaga varustatud elektroonilisel vormil. Kui edasikaebuse esitaja seda ei tee, ei võeta tema esitatud edasikaebust arvesse. Otsust edasikaebuse kohta ei saa interneti kaudu teha; see tuleb teha üksnes pabervormil.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Otsuse täitmise taotluse saab esitada interneti kaudu. Kui see esitati ilma sertifitseeritud elektroonilise allkirjata, tuleb see seejärel 10 päeva jooksul esitada pabervormil või elektroonilise allkirjaga elektroonilisel vormil. Kui pool seda ei tee, ei võeta tema esitatud taotlust arvesse.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Pooled ja nende seaduslikud esindajad saavad kohtuasja toimikutega tutvuda üksnes isiklikult ja eranditult kohtutöötaja juuresolekul.

Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) veebisaidil saab kohtuotsuste andmebaasis teha otsinguid. Kohtuotsuseid otsida ja nendega tutvuda saab igaüks, kes oskab otsust selle tegemise kuupäeva, selle teinud kohtu, toimikunumbri, otsuse vormi, otsuse laadi, õigusliku reguleerimise valdkonna, kohaldatud õigusnormide ning otsuse teinud kohtuniku või kohtuametniku ees- ja perekonnanime järgi või otsuses kasutatud sõnade (nn täistekst) järgi otsida.

Viimati uuendatud: 06/05/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.