Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hispaania keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Automaatne töötlemine

Hispaania
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Jah, osaliselt.

See on kohustuslik procurador'idele ja muudele kliente esindavatele juristidele, välja arvatud neis Hispaania autonoomsetes piirkondades (edaspidi „riigi piirkonnad“), kus poolte esindajatel see võimalus veel puudub.

Mõnes riigi piirkonnas on see kohustuslik ka era- ja juriidilistele isikutele. Teistes, kus süsteem on alles väljatöötamisel, ei ole veel võimalik kõiki menetlusi internetis algatada, kuigi teatavate menetluste selline algatamine võib olla võimalik ja/või kohustuslik.

Kuigi see on olnud eraisikutele vabatahtlik alates 1. jaanuarist 2017, ei ole see veel võimalik neis riigi piirkondades, kus süsteem on alles väljatöötamisel.

Justiitsministeeriumi juures on Sede Judicial Electrónica (link sellele), mis sisaldab registrit, mida saab kasutada elektrooniliselt ning mis sisaldab teavet asjakohaste ressursside ja aadresside kohta.

Registreeritud elektrooniline allkiri tagab sisu autentsuse ning toimib saatmise ja vastuvõtmise tõendina.

Uudse asjana saavad Galiitsias õiguspraktikud ja üksikisikud algatada maksekäsumenetlusi tsiviil- ja töökohtutes ning peagi on see võimalus olemas ka suulises menetluses.

Andaluusias saavad füüsilised ja juriidilised isikud esitada nõudeid ja dokumente üksnes suulistes menetlustes ning maksekäsumenetlustes tsiviil- ja töökohtutes.

Baskimaal ei ole võimalik menetlust elektrooniliselt algatada.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Seda saab kasutada kõigis tsiviilkohtumenetlustes, samas on see võimalus mõnedes riigi piirkondades ja menetlustes piiratud. Samas aga kasutatakse seda üsna laialdaselt maksekäsumenetlustes ja suulistes menetlustes.

Dokumendi, mille alusel algatatakse Euroopa maksekäsumenetlus või väiksemate nõuete menetlus, saab mõnes riigi piirkonnas esitada interneti kaudu, osades piirkondades aga süsteemi veel ajakohastatakse.

Eraisikutel tekib see võimalus järk-järgult ja mõnes riigi piirkonnas võib see ajutiselt olla piiratud riigisiseste menetlustega, nt maksekäsu- või suuliste menetluste või tööõigusasjadega, ega hõlma menetlusdokumentide esitamist.

Procurador'id ja muud kliente esindavad juristid peavad algatama kõik menetlused internetis ja üldiselt rakendatakse seda süsteemi kogu riigis, välja arvatud mõned üksikud erandid, Baskimaa.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

See on üldiselt kättesaadav 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Kuna aga mõned päevad ei ole tööpäevad, viiakse muul kui tööpäeval algatatud menetlus lõpule alles järgmisel tööpäeval.

Peale selle võib süsteem muudel kui tööpäevadel vahel mitte töötada tehnilistel põhjustel või hooldustööde tõttu, eriti augustis.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Soovitatavad vormingud on PDF, RTF, JPEG, JPG, TIFF, ODT ja ZIP.

Kokkupakitud ZIP-failid võivad sisaldada ainult järgmises vormingus dokumente: PDF, RTF, JPEG, JPG, TIFF, ODT.

LexNETi kaudu ei saa mingil juhul esitada audio-, video- või kokkupakitud ZIP-faile, mis sisaldavad muudes kui eespool nimetatud vormingutes faile.

Kui elektrooniline dokument on süsteemi jaoks liiga suur, tuleb see esitada paberil. Mitme dokumendi kunstlik ühendamine ühte digitaaldokumenti ei ole lubatud.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Sobivate elektrooniliste süsteemide loomise eest vastutavad pädevad avaliku sektori asutused. Poolte esindajate ja eraisikute puhul tagatakse turvalisus e-allkirjade eelneva autentimisega ning volitatud ametnike juurdepääs toimub krüptograafiliste kaartide ja elektrooniliste sertifikaatidega. Süsteem peab tagama sisu autentsuse ning tõendama saatmist ja vastuvõtmist.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Jah, eelneva autentimise süsteemi kaudu.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Kohtulõivu tuleb tasuda juriidiliste isikute esitatavate nõuete, kuid mitte eraisikute esitatavate nõuete eest.

Makse tuleb teha elektrooniliselt interneti kaudu ja nõudele tuleb lisada maksetõend (seda saab ka hiljem teha).

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Esitatud nõuet ei saa tühistada.

Selle võib siiski tagasi võtta, esitades elektroonilise teate ametliku tagasivõtmise kohta.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Ei, kumbki pool vastab vastavalt konkreetselt tema suhtes kohaldatavale menetlusele, nagu on märgitud eespool.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Mitte midagi. Elektroonilist menetlust kohaldatakse üksnes poolte esindajatele kättetoimetatavate dokumentide ja teadete esitamise suhtes. Kohtumenetlus ei toimu automaatselt.

Kohus esitab dokumendi elektroonilises vormingus ja/või paberil, olenevalt kohaldatavatest normidest ja poolte tehtud valikutest.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Ei kohaldata. Kohtumenetlus ei toimu automaatselt. Kohus esitab dokumendi elektroonilises vormingus ja/või paberil ning teavitab sellest kas elektrooniliselt või paberkandjal, olenevalt kohaldatavatest normidest ja poolte tehtud valikutest.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Jah, menetlusdokumentide ja dokumentide esitamise suhtes kohaldatakse samu tingimusi, mis on esitatud punktis 1 menetluse algatamise kohta. Piiranguid kohaldatakse ainult dokumendi liigi ja suuruse suhtes.

Süsteemi saab kasutada kõikides menetlustes, kuigi eraisikutele avaneb see võimalus järk-järgult ning see võib olla mõnes riigi piirkonnas ajutiselt piiratud ja mõnes teises, kus süsteem on alles väljatöötamisel, ei pruugi see veel üldse võimalik olla.

Baskimaal tuleb kõik dokumendid, välja arvatud poolte esimese avaldused, esitada procurador’ide ja advokaatide poolt elektrooniliselt. Üksikisikutel ei ole lubatud teha toiminguid elektrooniliselt.

Nõutav on eelnev autentimine õiguspraktiku e-allkirjaga.

Kui kohus seda nõuab, tuleb esitada algdokument, mille võib saata postiga.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Jah. Poolte esindajad peavad seda tegema.

Mõnes riigi piirkonnas on see kohustuslik ka era- ja juriidiliste isikute jaoks. Teistes, kus süsteem on alles väljatöötamisel, ei pruugi see siiski veel võimalik olla.

Eraisikud võivad seda teha, eeldusel et nad on end autentinud riigi piirkondades, kus süsteem on kasutusele võetud.

Kui pooled on esitanud nõude ja dokumendid elektrooniliselt, teavitatakse neid kohtulahendist samal viisil.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Jah. Poolte esindajad peavad seda tegema.

Mõnes riigi piirkonnas on see kohustuslik ka era- ja juriidiliste isikute jaoks. Teistes, kus süsteem on alles väljatöötamisel, ei pruugi see siiski veel võimalik olla.

Eraisikud võivad seda teha, eeldusel et nad on end autentinud riigi piirkondades, kus süsteem on kasutusele võetud.

Kui pooled on esitanud nõude ja dokumendid elektrooniliselt, teavitatakse neid kohtulahendist samal viisil.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Jah. Poolte esindajad peavad seda tegema.

Mõnes riigi piirkonnas on see kohustuslik ka era- ja juriidiliste isikute jaoks. Teistes, kus süsteem on alles väljatöötamisel, ei pruugi see siiski veel võimalik olla.

Eraisikud võivad seda teha, eeldusel et nad on end autentinud riigi piirkondades, kus süsteem on kasutusele võetud.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Jah, samadel tingimustel, mis on esitatud punktis 1 menetluse algatamise kohta.

Mitmes riigi piirkonnas on see poolte esindajate jaoks kohustuslik.

Mõnes riigi piirkonnas on see kohustuslik ka era- ja juriidiliste isikute jaoks. Teistes, kus süsteem on alles väljatöötamisel, ei pruugi see siiski veel võimalik olla.

Eraisikud võivad seda teha, eeldusel et nad on end autentinud riigi piirkondades, kus süsteem on kasutusele võetud.

Baskimaal ei ole võimalik algatada menetlusi elektrooniliselt ja täitmisavaldus tuleb esitada paberkandjal.

Justiitsministeeriumi juures on Sede Judicial Electrónica)(link sellele), mis sisaldab registrit, mida saab kasutada elektrooniliselt ning mis sisaldab teavet ning asjakohaseid ressursse ja aadresse.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Ainult mõnes riigi piirkonnas.

Poolte esindajad saavad kohtuasjaga internetis tutvuda Aragónis, Navarras, Kantaabrias ja Valencias.

Teistes riigi piirkondades, nagu Baleaari saartel või Kataloonias, on süsteem loomisel ja poolte esindajad saavad seda peagi kasutada.

Andaluusias on pooltel ja nende esindajatel juurdepääs teatavale teabele (nt kes on pooled, menetluse seis ja kohtute igapäevane kohtuasjade nimekiri).

Baskimaal on praktikutel juurdepääs üksnes kohtuistungi videosalvestistele.

Seevastu mõnes teises riigi piirkonnas ei ole kavas sellist võimalust luua isegi mitte õiguspraktikutele.

Eraisikutel ei ole praegu võimalik kohtutoimikuga tutvuda.

Viimati uuendatud: 18/11/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.