Automaatne töötlemine

Rootsi
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Praegu ei ole võimalik esitada hagiavaldust interneti teel. Hagiavaldus tuleb esitada kirjalikult ja see peab olema hageja või tema esindaja poolt omakäeliselt allkirjastatud. Allkirjanõue tähendab, et hagiavaldust ei saa esitada elektrooniliselt.

Lihtmenetluses on võimalik esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldus Rootsi täiteametile (Kronofogdemyndigheten) interneti teel.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Nagu selgub 1. küsimuse vastusest, on see võimalik vaid lihtmenetluse puhul.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Kohtuasja ei saa algatada interneti teel.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Kohtuasja ei saa algatada interneti teel.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Kohtuasja ei saa algatada interneti teel.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Kohtuasja ei saa algatada interneti teel.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Kohtuasja ei saa algatada interneti teel.

Elektrooniline maksekäsu kiirmenetluse avaldus Rootsi täiteametile tuleb allkirjastada täiustatud e-allkirjaga, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määruse (EL) nr 910/2014 (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ) artiklis 3. Rootsi täiteamet võib teha erandi allkirjanõudest, kui isikul on vaja turvalisel ja tehniliselt teostataval viisil esitada suur hulk avaldusi. Kui lihtmenetluses esitatud maksekäsu asi suunatakse kohtusse, et seda menetletaks tavamenetluses, ei ole vaja lisaks elektroonilisele avaldusele avaldust ka paberil allkirjastada.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Kohtuasja ei saa algatada interneti teel.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Kohtuasja ei saa algatada interneti teel. Nagu nähtub 12. küsimuse vastusest, on üldiselt siiski võimalik esitada interneti teel kostja vastus ja muud menetlusdokumendid, mis ei pea olema omakäeliselt allkirjastatud.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Kohtuasja ei saa algatada interneti teel.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Kohtuasja ei saa algatada interneti teel.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Need dokumendid, mis ei pea olema omakäeliselt allkirjastatud, võib esitada elektrooniliselt. See tähendab, et põhimõtteliselt on elektrooniliselt võimalik esitada kõik dokumendid peale hagiavalduse. Kohus võib siiski teatavatel erijuhtudel otsustada, et saatja peab elektrooniliselt esitatud dokumendi kinnitama, esitades allkirjastatud originaaldokumendi.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Miski ei takista kohut dokumente elektrooniliselt saatmast ja dokumentide kättesaamist e-kirja teel kinnitamast, näiteks kui seda peetakse vajalikuks isikuandmeid jms käsitlevate kehtivate õigusnormide kohaselt.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Kohtuotsus saadetakse posti teel, välja arvatud juhul, kui pool taotleb selle kättetoimetamist muul viisil. Kui see on asjakohane, näiteks seoses isikuandmeid käsitlevate kehtivate õigusnormidega, võidakse dokumendid saata hoopis faksi või e-kirja teel või need võidakse teha kättesaadavaks muus elektroonilises vormis.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Kaebust on võimalik esitada e-kirja teel. Vajaduse korral võib kohus nõuda, et saatja kinnitaks sellise kaebuse, esitades allkirjastatud originaaldokumendi.

Kättetoimetamise kohta vt 13. küsimuse vastus.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Kohtuotsuse täidetavaks kuulutamise taotluse saab õigustatud isik või tema esindaja esitada kas suuliselt või kirjalikult. Suulise avalduse esitamise korral peab selle esitaja (täitmisele pööramist taotlev isik) võtma ühendust Rootsi täiteametiga. Kirjaliku avalduse peab allkirjastama avalduse esitaja või tema esindaja. Rootsi täiteamet võib siiski võimaldada isikul, kes esitab palju täitmisavaldusi, teha seda elektrooniliselt.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Ei.

Viimati uuendatud: 02/09/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.