Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Itävalta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, oikeudenkäynti voidaan panna vireille internetin välityksellä käyttäen sähköistä menettelyä (Elektronisch Rechtsverkehr, ERV). Tällöin on kuitenkin rekisteröidyttävä yhdessä useista välityspisteistä, joiden kautta hakemus välitetään oikeudelle. Rekisteröityminen maksaa. Perusmaksu on noin 20 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi tulee noin 30 sentin maksu välitettyä hakemusta kohden. Kirjattu kirje maksaa Itävallassa noin 3 euroa.

Vireillepanoon voidaan myös käyttää henkilökorttiin perustuvaa maksutonta latauspalvelua, mutta ERV:stä poiketen palvelu on yksisuuntainen.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen menettely mahdollistaa yhteydenpidon tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen ja oikeudenkäynnin asianosaisten välillä samalla tavalla kuin paperilla käytävä kirjeenvaihto. Sitä voidaan käyttää kaikissa menettelyissä. Sellaisia menettelyjä ei ole, joissa internetin käyttö olisi ainoa mahdollisuus.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei pelkästään kanne vaan kaikki menettelytiedot, jotka kanteessa on annettava, on esitettävä XML-tiedostona (tai tällaisen tiedoston PDF-liitteenä).

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tietoliikenne on ERV:ssä turvattu https-protokollalla. Osallistuja tunnistetaan sertifikaateilla. Myös palvelimet viestivät keskenään sertifikaattien perusteella. Lisäksi turvallisuus taataan vaatimuksella rekisteröityä yhteyspisteessä (ks. kohta 1).

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Katso kohta 5 (sertifikaatit). Sähköinen allekirjoitus ei ole tarpeen. Ainoastaan maarekisterikirjauksia varten on palvelu, josta lähettäjä saa lähetys- tai saapumisajankohdasta tiedon, jos kirjaus on onnistunut.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Sähköisen asioinnin yhteydessä oikeudenkäyntimaksut maksetaan suoraan tililtä. Oikeudenkäynnin sähköisestä vireillepanosta peritään yleensä samansuuruinen maksu kuin paperimuodossa tapahtuvasta vireillepanosta. Joissakin erityistapauksissa maksuista annetaan alennusta, jos asiakas käyttää sähköistä menettelyä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Tässäkään tapauksessa sähköinen menettely ei eroa perinteisestä menettelystä. Siviilioikeudenkäynneistä annettuja sääntöjä sovelletaan yhtäläisesti myös sähköisesti vireillepantuihin oikeudenkäynteihin. Vaikka kannetta ei olisi pantu vireille sähköisesti, se voidaan peruuttaa sähköisesti.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Kyllä, internetin välityksellä voidaan vastata myös kanteisiin, muutoksenhakuihin jne. Sähköisen menettelyn käyttö ei yleensä ole pakollista, mutta asianajajilla, notaareilla, pankeilla, vakuutusyhtiöillä, lakisääteisten sosiaaliturvalaitosten, talousrikoksiin erikoistuneen Finanzprokuratur-syyttäjänviraston ja asianajajaliittojen edellytetään käyttävän sitä.

Asiantuntijat ja tulkit ovat tietyin edellytyksin velvollisia käyttämään ERV:tä.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Siviilioikeudenkäynneistä annettuja sääntöjä sovelletaan yhtäläisesti myös sähköisesti vireillepantuihin oikeudenkäynteihin.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Siviilioikeudenkäynneistä annettuja sääntöjä sovelletaan yhtäläisesti myös sähköisesti vireillepantuihin oikeudenkäynteihin.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Kyllä, kaikenlaiset asiakirjat voidaan toimittaa tuomioistuimille sähköistä menettelyä käyttäen. Maarekisteri- ja yritysrekisterimenettelyissä jopa asiakirjat, joihin rekisterikirjaus perustuu, voidaan toimittaa sähköisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Kyllä, ERV:n kautta.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Kyllä, ERV:n kautta.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, ERV:n kautta.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä, ERV:n kautta.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Kyllä, asianosaiset ja heidän oikeudelliset edustajansa voivat välityspisteiden kautta seurata asiarekisterissä siviili- ja täytäntöönpanomenettelyjä, joissa he ovat asianosaisena tai edustajana. Oikeus asian seuraamiseen todistetaan koodilla, joka annetaan kaikille asian seuraamiseen oikeutetuille.

Päivitetty viimeksi: 11/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.