Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Belgia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Asiasta säädetään nk. Phenix-laeissa:

  • 10. heinäkuuta 2006 annettu laki sähköisestä oikeudenkäyntimenettelystä (Belgisch Staatsblad / Moniteur belge, 7.9.2006);
  • 5. elokuuta 2006 annettu laki oikeudenkäyntilain tiettyjen säännösten muuttamisesta sähköistä oikeudenkäyntimenettelyä varten (Belgisch Staatsblad / Moniteur belge, 7.9.2006).

Phenix-lakien nimi juontuu samannimisestä tietotekniikkahankkeesta, jonka tavoitteena on tietokoneistaa kaikki Belgian tuomioistuimet. Perimmäisenä tavoitteena on mahdollistaa sähköinen oikeudenkäyntimenettely alusta loppuun.

Joulukuun 31. päivänä 2012 tuli voimaan kaksi lakia, joilla edellä mainitut Phenix-lait saatetaan asteittain voimaan:

  • 31. joulukuuta 2012 annettu laki, joka sisältää erityisesti oikeudenkäyttöä koskevia säännöksiä;
  • 31. joulukuuta 2012 annettu laki, joka sisältää oikeudenkäyttöä koskevia säännöksiä.

Nämä asteittain voimaan tulevat säännökset eivät kuitenkaan tee oikeudenkäyntimenettelystä sähköistä, koska niitä voidaan soveltaa myös kirjalliseen menettelyyn. Pääsääntöisesti noudatetaan siis edelleen perinteistä, ei-sähköistä menettelyä.

Tässä vaiheessa syyttäjänvirastojen kirjaamot ja sihteeristöt saavat käyttöönsä asianhallintajärjestelmän, joka mahdollistaa kaikkien tietojen ja asiakirjojen sähköisen käsittelyn. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia toimittaa oikeudenkäyntiasiakirjoja ja todisteita kirjaamoon sähköisesti.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Ei sovelleta.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Ei sovelleta.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei sovelleta.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Ei sovelleta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Ei sovelleta.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Ei sovelleta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei sovelleta.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei sovelleta.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Oikeudenkäyntilain (Gerechtelijk Wetboek / Code judiciaire) 32 ter §:n mukaan seuraavat asiakirjat voidaan toimittaa tuomioistuinlaitoksen tietojärjestelmän kautta: kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ja talletteet, jotka on tarkoitettu tuomioistuimille, syyttäjäviranomaiselle tai tuomioistuinten yksiköille, mukaan lukien tuomioistuinten kirjaamot ja syyttäjänvirastojen sihteeristöt, tai kaikki ilmoitukset ja tiedonannot, jotka on tarkoitettu asianajajalle, haastemiehelle tai notaarille ja jotka on antanut tuomioistuin, syyttäjäviranomainen tai tuomioistuimen yksikkö, mukaan lukien tuomioistuimen kirjaamo ja syyttäjänviraston sihteeristö, tai asianajaja, haastemies tai notaari.

Tämän säännöksen nojalla on otettu käyttöön e-Box-verkosto ilmoituksia, tiedonantoja ja talletteita varten ja e-Deposit-järjestelmä siviili- ja rikosoikeudellisiin asioihin liittyvien oikeudenkäyntiasiakirjojen, lausuntojen ja todisteiden esittämistä varten.

Nämä välineet ovat käytössä vain ministerin määräyksessä luetelluissa tuomioistuimissa.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei sovelleta.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei sovelleta.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei sovelleta.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei sovelleta.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 04/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.