Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Bulgaria
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Bulgarian lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta mahdollisuudesta. Haastehakemukset, jotka on laadittava bulgarian kielellä, toimitetaan tuomioistuimen kansliaan kirjallisina. Ne voi toimittaa postitse, mutta ei faksilla eikä sähköpostilla.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Katso vastaus kysymykseen 1.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Katso vastaus kysymykseen 1.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Katso vastaus kysymykseen 1.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Katso vastaus kysymykseen 1.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Katso vastaus kysymykseen 1.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Katso vastaus kysymykseen 1.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Katso vastaus kysymykseen 1.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Katso vastaus kysymykseen 1.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Katso vastaus kysymykseen 1.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Katso vastaus kysymykseen 1.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Bulgarian lainsäädännön mukaan osapuolten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa toteuttamat menettelytoimet eivät ole päteviä, jos ne on toteutettu ja allekirjoitettu sähköisesti. Osapuolten on pantava asia vireille tuomioistuimessa kirjallisella hakemuksella, joka on laadittu bulgariaksi ja jonka osapuolet ovat allekirjoittaneet. Hakemus on toimitettava asianomaisen tuomioistuimen kirjaamoon (tai kansliaan) tai lähetettävä tuomioistuimelle postitse.

Siviiliprosessilain 184 §:n mukaan sähköisiä asiakirjoja voidaan esittää todisteena siviili- tai kauppaoikeudellisessa menettelyssä paperimuodossa olevien asiakirjojen ohella. Sähköinen asiakirja voidaan esittää tuomioistuimelle paperimuodossa. Jos toinen osapuoli esittää vastalauseen, asiakirja on toimitettava tuomioistuimelle sähköisessä muodossa. Jos käytettävissä ei ole teknisiä keinoja eikä asiantuntijoita sähköisen asiakirjan toisintamiseksi tuomioistuinkäsittelyn aikana, tuomioistuin voi velvoittaa asiakirjan esittävän osapuolen toimittamaan muille osapuolille asiakirjasta sähköisen jäljennöksen.

Menettelystä, jolla sähköinen asiakirja ja erityisesti sähköinen allekirjoitus, joka on sähköisen asiakirjan pakollinen osa, voidaan kiistää, säädetään sähköisistä asiakirjoista ja sähköisestä allekirjoituksesta annetussa laissa (Zakon za elektronnia dokument i elektronnia podpis).

Siviiliprosessilaissa säädetään mahdollisuudesta nostaa kanne tuomioistuimessa sähköisesti ainoastaan silloin, kun on kyse saatavien ulosmittauksesta täytäntöönpanomenettelyssä. Tämä säännös koskee täytäntöönpanomenettelyä, ja ulosmittauksen suorittaa ulosottomies.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Siviiliprosessilain 42 §:n 4 momentin mukaan siviili- tai kauppaoikeudellisen asian osapuolelle voidaan toimittaa tiedoksiantoja osapuolen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tiedoksiannot katsotaan toimitetuiksi, kun ne on viety kyseiseen tietojärjestelmään, ja todisteena tiedoksiannosta pidetään asianomaisen sähköisen tietueen jäljennöstä siviiliprosessilain 44 §:n 3 momentin mukaisesti.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Katso vastaus kysymykseen 13.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Katso vastaus kysymykseen 13.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Bulgarian lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta mahdollisuudesta. Katso kysymykseen 12 annetun vastauksen viimeinen kappale.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Tuomioistuinten julkaisemat päätökset ovat saatavilla (ilman rekisteröitymistä) Bulgarian ylimmän tuomioistuinneuvoston sivuilla osoitteessa http://legalacts.justice.bg/. Päätöksiä voi hakea useilla hakuperusteilla, joita ovat tuomioistuin, asian tyyppi, vuosi, asian numero ja avainsanat. Sivuilla voi tehdä myös tarkennettuja hakuja käyttäen yksityiskohtaisempia hakuperusteita. Haun päätteeksi menettelyn osapuoli tai hänen edustajansa vai ladata kyseisen tuomioistuimen päätöksen .doc-muodossa. Päätökset julkaistaan heti niiden antamisen jälkeen Bulgarian henkilötietosuojalain (Zakon za zashtita na lichnite danni) ja turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta annetun lain (Zakon za zashtita na klasifitsiranata informatsia) vaatimusten mukaisesti. Päätösten julkaiseminen on toteutettava siten, että niissä mainitut luonnolliset ja oikeushenkilöt eivät ole tunnistettavissa. Sellaisissa asioissa annetut päätökset, jotka koskevat yksityishenkilöiden henkilötietoja tai terveydentilaa, julkaistaan ilman perusteluosaa.

Kunkin tuomioistuimen verkkosivuilla voi seurata asioiden etenemistä ja tuomioistuimen antamia päätöksiä. Tuomioistuinten päätöksiä ja asioiden tilaa koskevia tietoja voi hakea edellä mainittujen hakuperusteiden avulla, ja päätökset julkaistaan edellä kuvatulla tavalla. Haun päätteeksi menettelyn osapuoli tai hänen edustajansa vai ladata kyseisen tuomioistuimen päätöksen .doc-muodossa.

Päivitetty viimeksi: 25/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.