Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Kroatia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Ei voi.

Kanteet, vastaukset kanteisiin, muutoksenhakemukset ja muut lausumat, ehdotukset ja ilmoitukset, jotka toimitetaan muutoin kuin istunnon aikana, on toimitettava kirjallisesti. Asianosaisen tai tämän oikeudellisen edustajan pitää allekirjoittaa ne.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Ei sovelleta.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Ei sovelleta.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei sovelleta.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Ei sovelleta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Ei sovelleta.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Ei sovelleta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei sovelleta.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei sovelleta.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Siviiliprosessilain (Zakon o parničnom postupku; Kroatian virallisen lehden (Narodne novine) nrot 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 ja 70/19) mukaan asiakirjan voi toimittaa tietojärjestelmän avulla sähköisesti. Sähköisesti toimitettu asiakirja allekirjoitetaan sähköisesti asiasta annettujen sääntöjen mukaisesti. Valtion viranomaisten, syyttäjäviranomaisen, asianajajien, julkisten notaarien, tuomioistuimen käyttämien asiantuntijoiden, arvioijien ja tulkkien, selvittäjien, toimitsijoiden ja oikeushenkilöiden on sitä vastoin toimitettava asiakirjat aina sähköisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Tuomioistuinten käytössä on sähköinen ilmoitustaulu (e-Oglasna ploča). Se on tietotekninen sovellus, jonka avulla oikeudenkäyntiasiakirjoja voidaan antaa tiedoksi menettelyn osapuolille.

Sähköisellä ilmoitustaululla julkaistaan tuomiot siviiliprosessilain (virallisen lehden nrot 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 ja 70/19) 335 §:ssä säädetyin edellytyksin sekä kaikki täytäntöönpanolain (Ovršni zakon) 8 §:ssä tarkoitetut asiakirjat (virallisen lehden nrot 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 ja 73/17).

Sähköiseltä ilmoitustaululta löytyvät myös kaikki tuomioistuimen ilmoitustaululla sen menettelysääntöjen mukaisesti julkaistut asiakirjat.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei voida.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakemusta ei voi tehdä verkossa. Asianosainen saa sähköisen ilmoitustaulun välityksellä tiedon muutoksenhakemusta koskevasta päätöksestä, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei voida.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 21/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.