Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Tšekki
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, Tšekissä minkä tahansa kanteen voi panna vireille sähköisesti.

Kanteet voidaan toimittaa a) sähköpostitse sähköisesti allekirjoitettuna tai b) sähköisen asiointipostilaatikon (”data box”) eli erityisen sähköisen rekisterin kautta, joka on tarkoitettu asiakirjojen toimittamiseen viranomaisille ja vastaanottamiseen niiltä. Nämä menettelyt vastaavat perinteistä kirjallista muotoa. Kanne voidaan toimittaa myös tavallisella sähköpostilla ilman sähköistä allekirjoitusta, mutta silloin on lisäksi toimitettava kolmen päivän kuluessa vastaava teksti perinteisessä kirjallisessa muodossa tai edellä kohdissa a) ja b) kuvatuilla menetelmillä. Tarkat tiedot kaikista näistä menettelyistä annetaan vastauksessa kysymykseen nro 6.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Kanne voidaan toimittaa sähköisesti kaikissa tapauksissa. Sähköisen maksamismääräyksen voi tehdä vain sähköisesti.

Sähköistä maksamismääräystä koskeva menettely on erityinen lyhennetty menettely. Kantaja nostaa kanteen käyttämällä sähköistä lomaketta, joka on ePodatelna-verkkosivustolla http://epodatelna.justice.cz/, ja allekirjoittaa sen sähköisellä allekirjoituksella. Vaadittava saatava voi olla enintään miljoona Tšekin korunaa, ja sähköisen maksamismääräyksen antamisen ehtoihin kuuluu lomakkeen täyttäminen oikein sekä oikeudenkäyntimaksun maksaminen. Jos kaikki ehdot täyttyvät, tuomioistuin voi antaa sähköisen maksamismääräyksen. Siinä määrätään vastaaja maksamaan saatava ja menettelyn kulut 15 päivän kuluessa maksamismääräyksen vastaanottamisesta tai hakemaan muutosta sen antaneelta tuomioistuimelta. Jos sähköiseen maksamismääräykseen ei haeta muutosta, se on lopullinen päätös. Jos joku vastaajista hakee muutosta määräajassa, sähköinen maksamismääräys perutaan kokonaan ja tuomioistuin määrää suullisen käsittelyn.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sähköisen kanteen voi panna vireille milloin tahansa.

Jos kanne toimitetaan sähköpostitse sähköisesti allekirjoitettuna, voidaan käyttää ePodatelna-verkkosivustoa http://epodatelna.justice.cz/ (käytettävissä vain tšekin kielellä). Kanteen voi toimittaa myös asianosaisen tuomioistuimen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Kirjaamojen sähköpostiosoitteet ovat verkkosivustolla https://justice.cz/soudy.

Jos kanne halutaan toimittaa tuomioistuimen sähköiseen postilaatikkoon, asiaankuuluvan tuomioistuimen sähköisen postilaatikon tunnisteet ovat saatavilla julkishallinnon portaalissa sähköisen postilaatikon haltijoiden luettelossa (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) kohdassa ” Orgány státní správy” (valtionhallinnon viranomaiset) ja oikeusministerin verkkosivustolla https://www.justice.cz/ yksittäisten tuomioistuinten yhteystiedoissa.

Kanne voidaan toimittaa myös suoraan sähköisellä lomakkeella käyttämällä verkkosovellusta https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage – ks. kohta ”Podání k soudu” (kanteen tekeminen tuomioistuimelle).

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Pääsääntöisesti kanteet voi esittää missä tiedostomuodossa tahansa, ellei lainsäädännössä ole määrätty jostain tietystä muodosta tietyille asiakirjoille. Tärkeämpää on, että kanteet ovat ymmärrettäviä ja selkeitä.

Käytettäessä tiettyjä sähköisiä menettelyjä kantajia saattavat rajoittaa eri viestintävälineisiin sovellettavat tekniset parametrit. Esimerkiksi käytettäessä ePodatelna-portaalia http://epodatelna.justice.cz/ (ks. kysymykset nro 2, 3 ja 6) kaikkien liitteiden enimmäiskoko on 10 MB ja hyväksyttäviä tiedostomuotoja ovat pdf, rtf, xls, doc ja txt. Sähköiseen postilaatikkoon lähetettävien viestien koko saa olla enintään 10 MB ja hyväksyttäviä tiedostomuotoja ovat pdf, PDF/A, xml (jos se vastaa dataviestin vastaanottajan julkaisemaa julkisesti saatavilla olevaa XSD-tietomallia), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn ja gml/gfs/xsd. Sähköpostiosoitteeseen lähetettävissä tiedoissa käytettävät muodot ovat HTML, PLAIN TEXT koodatun tekstin kanssa, ISO-8559-2, ISO-8559-1(Latin-1), Unicode tai UTF-8. Sähköpostiviestin ja sen liitteiden enimmäiskoko on 5 MB. Tuetut käyttöjärjestelmät ovat Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP ja Windows Vista (Windows Vistan kanssa on havaittu ongelma tietyssä sähköisesti hyväksyttyjen varmenteiden laitteistotallennuksessa (esim. SCR3320-älykortinlukijalla) eikä sähköisiä tietoja voi tällä hetkellä allekirjoittaa tai lähettää tämän lukijan avulla – tiedot voi allekirjoittaa ja lähettää, jos Java Appletissa on määritelty pfx-tiedosto (p12) ja on syötetty yksityisen avaimen salasana). Kantaja, joka päättää käyttää ePodatelna-portaalia tai sähköistä postilaatikkoa, voi hakea ohjeet ja käyttöoppaan asiaankuuluvilta verkkosivustoilta.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tuomioistuimet ja ulosottomiehet noudattavat henkilötietojen suojelua koskevaa lainsäädäntöä (erityisesti luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus)) ja muita asiaankuuluvia säännöksiä.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Kanteen panemiseen vireille tavanomaisessa yksityisoikeudellisessa menettelyssä voidaan käyttää neljää eri sähköistä menettelyä:

Kanne voidaan esittää sähköpostitse sähköisellä allekirjoituksella vahvistettuna. Sähköinen allekirjoitus on määritelty sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain N:o 227/2000 11 §:ssä. Se on a) varmennettu allekirjoitus, joka perustuu tšekkiläisen akkreditoidun varmennepalvelujen tarjoajan hyväksyttyihin varmenteisiin ja sisältää allekirjoittajan yksiselitteisen tunnistamisen mahdollistavat tiedot (luettelo akkreditoiduista palveluntarjoajista Tšekissä on saatavilla Tšekin sisäministeriön verkkosivustolla http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx), tai b) varmennettu sähköinen allekirjoitus, joka perustuu Tšekin alueen ulkopuolelle sijoittautuneen varmennepalvelujen tarjoajan hyväksyttyyn varmenteeseen, jos hyväksytty varmenne on annettu osana luotettavien varmennepalvelujen luettelossa olevia palveluja, joiden tarjoamiseen varmennepalvelujen tarjoaja on akkreditoitu, tai palveluna, jonka tarjontaa valvotaan EU:n asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti. Tällainen kanteen nostaminen vastaa perinteistä kirjallista muotoa. Kantajan, joka haluaa nostaa kanteen tällä tavalla, olisi tutustuttava ePodatelna-verkkosivustoon http://epodatelna.justice.cz/. Kanteen voi toimittaa myös asianosaisen tuomioistuimen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Kirjaamojen sähköpostiosoitteet ovat verkko-osoitteessa https://justice.cz/soudy yksittäisten tuomioistuinten yhteystiedoissa.

Toiseksi voidaan käyttää sähköistä asiointipostilaatikkoa, joka on erityinen sähköinen tallennuspaikka ja tarkoitettu asiakirjojen toimittamiseen Tšekin viranomaisille ja vastaanottamiseen niiltä. Sähköisistä postilaatikoista säädetään ensisijaisesti sähköisiä transaktioita ja hyväksyttyä asiakirjojen konvertointia koskevalla lailla N:o 300/2008. Tällainen kanteen nostaminen vastaa perinteistä kirjallista muotoa. Tietoja sähköisestä postilaatikosta on verkkosivustolla http://www.datoveschranky.info/, ja käyttäjäliittymä tilille on verkkosivustolla https://www.mojedatovaschranka.cz/.  Kaikilla tuomioistuimilla on sähköinen postilaatikko. Yksittäisten tuomioistuinten sähköisten postilaatikkojen tunnisteet ovat julkishallinnon portaalissa sähköisen postilaatikon haltijoiden luettelossa (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) kohdassa ” Orgány státní správy” (valtionhallinnon viranomaiset) ja oikeusministeriön verkkosivustolla https://www.justice.cz/ yksittäisten tuomioistuinten yhteystiedoissa.

Kolmanneksi kanteen voi nostaa käyttämällä tavallista sähköpostia ilman sähköistä allekirjoitusta. Tällöin on kuitenkin toimitettava vastaava teksti kolmen päivän kuluessa perinteisessä kirjallisessa muodossa tai edellä kuvatuilla tavoilla. Muussa tapauksessa tuomioistuin ei ota sitä käsiteltäväksi (siviiliprosessilain 42 §).

Neljänneksi kanteen voi toimittaa liitteineen tuomioistuimelle suoraan sähköisesti käyttämällä verkkosovellusta https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage. Kanteen tekemiseksi on käytössä erityinen verkko-opas – ks. kohta ”Podání k soudu” (kanteen tekeminen tuomioistuimelle). Opas neuvoo oikean sähköisen lomakkeen täyttämisessä ja kanteen toimittamisessa PDF-muodossa. Toimittamiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader ja oma sertifioitu sähköinen allekirjoitus.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Kyllä, tuomioistuinkäsittelystä peritään maksu. Kantaja voi maksaa maksutaulukkoon perustuvan maksun joko kyseisen tuomioistuimen tilille Tšekin keskuspankkiin tai maksun ollessa enintään 5 000 Tšekin korunaa veromerkillä. Jos maksua ei ole maksettu, kun kanne nostetaan, tuomioistuin vaatii kantajaa maksamaan sen, asettaa maksamiselle määräajan ja ilmoittaa kantajalle maksamatta jättämisen seurauksista. Määräajan umpeuduttua menettely keskeytetään.

Sähköisesti käynnistettyjä menettelyjä koskevat maksut ja niiden maksutavat eivät poikkea perinteisellä tavalla käynnistettyjä menettelyjä koskevista maksutavoista.  Poikkeus on sähköinen maksamismääräysmenettely, jossa tuomioistuinmaksu on hieman pienempi kuin perinteisessä yksityisoikeudellisessa menettelyssä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä. Internetin välityksellä vireille pantu kanne voidaan peruuttaa samalla tavalla kuin perinteisellä tavalla vireille pantu kanne. Peruuttamisen voi tehdä sähköisesti tai perinteisellä tavalla.

Kantaja voi peruuttaa koko kanteen tai osan siitä siihen asti, kunnes tuomioistuimen päätös on lopullinen. Jos hakemus peruutetaan, tuomioistuin keskeyttää menettelyn kokonaan tai peruutetun hakemuksen laajuuden osalta. Jos hakemus menettelyn käynnistämisestä peruutetaan sen jälkeen, kun tuomioistuin on tehnyt asiassa päätöksen, mutta päätös ei ole vielä lopullinen, tuomioistuin päättää myös peruutetun hakemuksen laajuuden osalta, perutaanko päätös. Jos muut osapuolet ovat hakemuksen peruuttamisesta eri mieltä perustellusta syystä, tuomioistuin päättää, että hakemuksen peruuttaminen ei ole voimassa tiettyjä erityismenettelyjä lukuun ottamatta. (Siviiliprosessilain 96 §.)

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastaaja voi viestiä internetin välityksellä, mutta se ei ole pakollista.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja antaa vastineen sähköiseen maksamismääräykseen laissa säädetyssä ajassa, sähköinen maksamismääräys peruutetaan kokonaan, tuomioistuin määrää suullisen käsittelyn ja tuomioistuinkäsittely jatkuu tavalliseen tapaan eli perinteisenä siviilioikeudellisena menettelynä ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja ei anna vastinetta sähköiseen maksamismääräykseen laissa säädetyssä ajassa, sähköinen maksamismääräys vastaa lainvoimaista tuomiota.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Asiakirjat voi toimittaa tuomioistuimelle sähköisessä muodossa kaikissa menettelyissä. Tekniset tiedot annetaan vastauksessa kysymykseen nro 4.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Tuomioistuin lähettää asiakirjat sähköiseen asiointipostilaatikkoon, jos vastaanottajalla on sellainen. Lisätietoja sähköisistä postilaatikoista on vastauksessa kysymykseen nro 6.

Tuomioistuin voi myös lähettää asiakirjoja ja päätöksiä sähköpostilla sähköisesti allekirjoitettuna sähköpostiosoitteeseen, jonka vastaanottaja on ilmoittanut tuomioistuimelle, jos vastaanottaja on pyytänyt tuomioistuinta toimittamaan aineiston tällä tavalla tai antanut siihen suostumuksensa ja jos hän on määritellyt akkreditoidun varmennepalvelujen tarjoajan, joka on antanut hyväksytyn varmenteen ja pitää siitä kirjaa, tai jos hän on toimittanut oman voimassaolevan hyväksytyn varmenteensa. Lisätietoja hyväksytyistä varmenteista on vastauksessa kysymykseen nro 6. Jotta sähköisellä toimituksella olisi oikeudellinen vaikutus, vastaanottajan on kolmen päivän kuluessa asiakirjan lähettämisestä vahvistettava asiakirjan vastaanotto sähköisellä viestillä (esimerkiksi kyseisen tuomioistuimen sähköpostiosoitteeseen). Viesti on allekirjoitettava varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomioistuimen päätökset lähetetään sähköiseen postilaatikkoon, jos vastaanottajalla on sellainen. Lisätietoja sähköisistä postilaatikoista on vastauksessa kysymykseen nro 6.

Tuomioistuimen päätökset voidaan myös lähettää sähköpostilla sähköisesti allekirjoitettuna sähköpostiosoitteeseen, jonka vastaanottaja on ilmoittanut tuomioistuimelle, jos vastaanottaja on pyytänyt tuomioistuinta toimittamaan aineiston tällä tavalla tai antanut siihen suostumuksensa ja jos hän on määritellyt akkreditoidun varmennepalvelujen tarjoajan, joka on antanut hyväksytyn varmenteen ja pitää siitä kirjaa, tai jos hän on toimittanut oman voimassaolevan hyväksytyn varmenteensa. Lisätietoja hyväksytyistä varmenteista on vastauksessa kysymykseen nro 6. Jotta sähköisellä toimituksella olisi oikeudellinen vaikutus, vastaanottajan on kolmen päivän kuluessa asiakirjan lähettämisestä vahvistettava asiakirjan vastaanotto sähköisellä viestillä (esimerkiksi kyseisen tuomioistuimen sähköpostiosoitteeseen). Viesti on allekirjoitettava varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, muutoksenhaku voidaan tehdä sähköisesti samalla tavalla kuin kanne nostetaan. Ks. kysymys nro 6.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä, täytäntöönpanomenettely voidaan käynnistää sähköisesti samalla tavalla kuin kanne nostetaan.

Jos kantaja haluaa panna maksun täytäntöön ulosoton kautta, vastausta kysymykseen nro 6 sovelletaan soveltuvin osin. Luettelo ulosottomiehistä ja heidän sähköpostiosoitteensa ja sähköisen asiointipostilaatikon tunnisteensa ovat verkkosivustolla http://www.ekcr.cz/.

Jos on kyse tuomion täytäntöönpanosta, voidaan viitata kysymykseen nro 6 annettuun vastaukseen.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Tšekin tuomioistuimen kirjaamot vastaavat yleensä osapuolille ja heidän oikeudellisille edustajilleen sähköpostitse tai puhelimitse käsiteltävänä olevan asian tilannetta koskeviin kyselyihin.

Perustiedot siitä, mitä menettelyn aikana on tullut esiin (ilman henkilötietoja), ovat saatavilla myös verkossa InfoSoud-verkkosivustolla http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (vain tšekin kielellä). Tiedot tulevista menettelyistä ovat saatavilla InfoJednání-verkkosivustolla http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Järjestelmään kirjaudutaan syöttämällä tuomioistuimen nimi ja asian asiakirjatunnus.

Päivitetty viimeksi: 19/11/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.