Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Englanti ja Wales
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, asia voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä joko Money Claim Online (MCOL) -palvelun tai Possession Claim Online (PCOL) -palvelun välityksellä. Molempien verkkopalvelujen käytössä tukea antaa tukipalvelu (joka ei kuitenkaan tarjoa oikeudellista neuvontaa). Tukipalveluun voi ottaa yhteyttä puhelinnumeroihin 0845 601 5935 (Yhdistyneessä kuningaskunnassa) ja +44 1604 619 402 (soitettaessa Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelta).

Lontoon Rolls Buildingin eri oikeudenkäyttöelimissä (ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court) varallisuusoikeudellisiin asioihin erikoistunut Chancery Division, kauppatuomioistuin (Commercial Court), tekniikan- ja rakennusalan tuomioistuimet (Technology and Construction Court), Mercantile Court ja Admiralty Court) voidaan myös panna vireille kanteita. Tapauksia hallinnoidaan CE File -järjestelmässä.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

MCOL-palvelua voidaan käyttää County Court -tuomioistuimille jätettävissä oikeudenkäyntimaksuineen ja mahdollisine asianajokustannuksineen alle 100 000 punnan (noin 125 000 euron) kiinteämääräisissä rahavaatimuksissa. Kanne voi kohdistua enintään kahta henkilöä vastaan, ja vastaajan tai vastaajien on oleskeltava Englannissa tai Walesissa. Myös kantajalla on oltava tiedoksianto-osoite Englannissa tai Walesissa.

PCOL-palvelua voidaan käyttää maaomaisuuden (käsittää myös rakennukset tai rakennusten osat) palauttamista koskevissa vaateissa. Se kattaa asuinkiinteistöjen hallintaa koskevat vaatimukset, joita vuokranantaja esittää vuokralaista vastaan yksinomaan vuokrarästien perusteella (mutta ei kata vuokrasuhteen purkamista) tai kiinnitysvelallinen kiinnityksenhaltijaa vastaan yksinomaan kiinnityksen perusteella suoritettavien määrien laiminlyönnin perusteella. Se ei kata mitään muita korjaustoimenpiteitä kuin vuokrarästien tai kiinnelainan mukaisten lyhennysten, korkojen ja kulujen suorittamisen. Kuten MCOL-palvelussa, kaikilla vastaajilla on oltava tiedoksianto-osoite Englannissa tai Walesissa ja velkojalla on oltava Englannissa tai Walesissa osoite, johon asiakirjat voidaan toimittaa. Kantajan on myös voitava antaa kohteena olevaa maaomaisuutta koskeva postinumero, ja hänellä on oltava sähköpostiosoite.

Sekä MCOL-palvelussa että PCOL-palvelussa hakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt, psyykkisesti toimintakykyinen, hän ei saa saada oikeusapua vuoden 1988 oikeusapua koskevan säädöksen mukaisesti eikä hän saa olla haitantekotarkoituksessa kanteita vireille paneva henkilö (High Courtin tuomari on kieltänyt henkilöä panemasta vireille menettelyjä missään Englannin ja Walesin alemman oikeusasteen siviilituomioistuimessa (County Court) ilman lupaa). Kannetta ei voi nostaa hallitusta tai kuningashuonetta vastaan.

Tällaisia asioita ei tarvitse saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä.

CE File ‑järjestelmä on käytettävissä kaikkia kanteita varten (lukuun ottamatta maksuista vapauttamista (fee remission) koskevaa hakemusta), jotka muuten toimitettaisiin Rolls Buildingiin. Jos kannetta ei panna vireille CE File ‑järjestelmän välityksellä, molemmat keinot ovat mahdollisia.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sekä MCOL-palvelu että PCOL-palvelu ovat käytettävissä kaikkina aikoina. Kun kannehakemus vastaanotetaan tuomioistuimen aukiolopäivänä ennen kello yhdeksää aamulla, hakemus käsitellään samana päivänä. Kun se vastaanotetaan kello yhdeksän jälkeen, hakemus käsitellään tuomioistuimen seuraavana aukiolopäivänä. Tavallisesti kannehakemus tulostetaan ja postitetaan vastaajalle sen käsittelypäivänä.

Myös CE File ‑järjestelmä on käytettävissä vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä säännöllisiä huoltoja lukuun ottamatta.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Sekä MCOL- että PCOL-palvelussa hakijaa pyydetään täyttämään useita näkymiä. Kukin näkymä koskee tiettyä vaadittavaa tietoa, kuten velkojan koko nimeä ja osoitetta, vastaajan tai vastaajien koko nimeä ja osoitetta sekä vaadittua rahamäärää ja kanteen yksityiskohtia.

Tiedot tallentuvat MCOL- ja PCOL-järjestelmissä automaattisesti, kun ne on syötetty näkymään. Jos näkymät on täytetty vain osittain, velkoja voi tallentaa tiedot valitsemalla vaihtoehdon Tallenna, joka on näkyvissä kunkin näkymän ylä- ja alareunassa. MCOL-järjestelmässä tiedot säilytetään 28 päivän ajan, jotta velkojalla on riittävästi aikaa kerätä kaikki tarvittavat lisätiedot. PCOL-järjestelmässä hakemusluonnos säilytetään siihen saakka, kun käyttäjä joko jättää hakemuksen tai poistaa sen.

Alustavat tiedot asianosaisista ja näiden asianajajista toimitetaan sähköisellä lomakkeella. Asianosainen voi ladata CE File ‑järjestelmään asiakirjoja samalla tavalla kuin toimittaisi niitä kansliaan. Ainoastaan tiedostojen koko on rajattu. Jos asiakirja on tiedostona liian iso, se on toimitettava jaettuna useampaan osaan.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Turvallisuus on äärimmäisen tärkeää sekä MCOL- että PCOL-järjestelmässä. Koska tietyt velkojan toimittamat tiedot voivat olla arkaluonteisia, turvallisuus taataan käyttäjätunnuksella ja salasanoilla. Verkkosivuston turvallisuus on suojattu ja internetin kautta kulkevat tiedot salataan. Asianosaisten on kuitenkin otettava huomioon, että lähetettyä tai vastaanotettua sähköpostia ei ole suojattu.

Velkojien on rekisteröidyttävä MCOL- ja PCOL-verkkosivustoille. Vasta sen jälkeen vaatimus voidaan esittää verkossa. Rekisteröitymisen jälkeen hakijaa pyydetään valitsemaan käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätunnuksen ja salasanan on oltava pituudeltaan 8–12 merkkiä, ja niissä on oltava sekä kirjaimia että numeroita.

MCOL- ja PCOL-palvelussa velkojaa pyydetään myös valitsemaan turvakysymys sekä kirjoittamaan siihen vastaus rekisteröityessään. Sitä kysytään, jos velkoja unohtaa salasanansa. Järjestelmä lähettää salasanan edellyttäen, että turvakysymykseen on vastattu oikein. Jos käyttäjätunnus unohtuu, sitä ei voi saada uudestaan.

CE File on turvallinen menetelmä tiedonsiirtoon sekä tuomioistuinten välillä että asianosaisten ja näiden pankkien välillä.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköistä allekirjoitusta ei edellytetä. Kysymykseen 5 annetussa vastauksessa kuvattua kirjautumismenettelyä kuitenkin sovelletaan. Hakemuksen toimittamisen kellonaika määrittää päivän, jona hakemus käsitellään, kuten vastauksessa kysymykseen 3 selitetään.

Koska CE File on asiakirjojen tallennusmenetelmä, sähköistä allekirjoitusta ei edellytetä. Toimittamisen ajankohta on joko asiaankuuluvan maksun suorittamisajankohta tai tätä koskevissa säännöissä määritetty päivämäärä ja kellonaika.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Sähköisesti vireille pantuihin kanteisiin liittyvät maksut ovat pienempiä kuin kirjallisesti vireille pantuihin kanteisiin liittyvät maksut, koska ne työllistävät vähemmän tuomioistuimen henkilöstöä. Sekä MCOL- että PCOL-palveluihin liittyvät maksut suoritetaan pankki- tai luottokortilla. PCOL-palveluun liittyvät maksut voidaan suorittaa myös suoraveloituksella organisaatioiden ja asianajajien osalta. Henkilöt, jotka voivat hakea vapautusta maksuista, eivät voi käyttää MCOL- tai PCOL-palvelua. Jos maksusta haetaan vapautusta, hakemukseen on liitettävä näyttöä, joka tuomioistuimen henkilöstöön kuuluvan on tarkistettava. Tämän vuoksi maksuvapautusta ei voi hakea verkossa. Kantajien, jotka katsovat olevansa oikeutettuja maksuvapautuksiin, on otettava yhteyttä paikalliseen tuomioistuimeen ja toimitettava hakemuksensa mukana kirjallinen kanne.

Suoritettavat maksut ovat samat kuin kirjallisesti toimitetussa asiassa. Ne voi maksaa luottokortilla tai tililtä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

MCOL- ja PCOL-palveluissa tallennetut kanteet ja vaatimukset voidaan poistaa ennen niiden toimittamista, mutta sen jälkeen niitä ei voi poistaa. MCOL- tai PCOL-palvelun välityksellä vireille pantu asia voidaan peruuttaa samalla tavalla kuin ei-sähköisessä menettelyssä. Kun peruuttamishakemus esitetään menettelyn vireillepanon jälkeen, oikeudenkäyntimaksuja ei palauteta.

CE File ‑järjestelmässä asia voidaan perua samalla tavalla kuin kansliaan toimitettu hakemus.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Jos kanne on nostettu MCOL- tai PCOL-palvelun välityksellä, vastaaja voi toimittaa vastauksensa sähköisesti käyttäen hakemuslomakkeessa esitettyä kirjautumissalasanaa. Internetin käyttö ei ole pakollista.

CE File ‑järjestelmässä vireille pantu asia säilyy järjestelmässä, jos mitään sääntöä ei ole.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Vastaaja voi vastata kanteeseen verkossa MCOL-palvelua käyttäen viidellä tavalla. Hän voi

 • suorittaa vaateen kokonaisuudessaan
 • hyväksyä vaateen kokonaisuudessaan
 • hyväksyä vaateen osittain
 • esittää saantitodistuksen
 • antaa vastineen
 • esittää vastakanteen kantajaa vastaan.

Jos vastaaja toimittaa vastineen, asia siirretään vastaajan paikalliseen tuomioistuimeen. Jos vastaaja toimittaa vastakanteen, asia siirretään toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Molemmissa tapauksissa asian käsittely etenee samalla tavalla kuin muulla kuin sähköisellä tavalla vireille pantu asia.

Jos vastaaja hyväksyy vaateen osittain, velkojalta kysytään, hyväksyykö tämä osittaisen maksun. Jos velkoja hyväksyy sen, hän voi pyytää tuomioistuinta tuomitsemaan vastaajan ja lähettämään maksumääräyksen. Jos velkoja ei hyväksy osittaista maksua, asia etenee riitautettuna asiana.

Jos vastaaja vastaa hallintaa koskevaan vaatimukseen, jäljennös vastauksesta toimitetaan kantajalle ja liitetään oikeudenkäyntiasiakirjoihin hallintaa koskevaa alustavaa käsittelyä varten. Vastaajat voivat täyttää PCOL-palvelussa vastauslomakkeen, joka on varallisuutta koskeva lausunto. Se vaaditaan etukäteen hallintaa koskevaa käsittelyä varten.

CE File -järjestelmään sisältyvän asian vastaajalla on käytettävissään samat vaihtoehdot kuin CE File -järjestelmään sisältymättömässä asiassa.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja ei vastaa kanteeseen, velkoja voi hakea yksipuolista tuomiota verkossa MCOL-palvelun välityksellä. Hakemus voidaan jättää valitsemalla vaihtoehto ”Judgment Start”. Velkojaa pyydetään päättämään, haluaako hän, että vastaaja suorittaa vaateen osissa vai kertamaksuna. Jos velkoja on vaatinut alkuperäisessä hakemuksessaan myös korkoja, hänellä on oikeus vaatia maksettavaksi korkoa vireillepanopäivästä aina päivään, jona tuomiota haetaan. Kuten asian tuomioistuimen käsiteltäväksi saattamisen yhteydessä, myös tuomion hakemista koskeva pyyntö, joka toimitetaan MCOL-palvelussa ennen aamuyhdeksää tuomioistuimen aukioloaikana, käsitellään saman päivän aikana. Jos pyyntö toimitetaan kello yhdeksän jälkeen, se käsitellään tuomioistuimen seuraavana aukiolopäivänä. Tällöin se ilmestyy MCOL-palveluun seuraavana päivänä.

PCOL-palvelua voidaan käyttää siihen, että tuomioistuinta pyydetään vahvistamaan luovutuspäivämäärä, jos vastaaja ei ole noudattanut luovutusmääräyksen ehtoja. Tässä vaaditut todisteet on kuitenkin toimitettava suoraan tuomioistuimeen. Niitä ei voida liittää verkossa tehtyyn hakemukseen.

Jos vastaaja ei osallistu CE File ‑järjestelmään sisällytettyä tapausta koskevaan menettelyyn, tulos on sama kuin CE File ‑järjestelmän ulkopuolisessa menettelyssä.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

PCOL-palvelun avulla kantajat voivat toimittaa seuraavat asiakirjat sähköisesti:

 • Yleinen kirjeenvaihto
 • Yleinen hakemus
 • Käsittelyn lykkäämistä koskeva pyyntö
 • Kanteen peruuttaminen

MCOL-palvelun avulla kantajat voivat sähköisesti myös

 • pyytää myöntämiseen tai osittaiseen myöntämiseen perustuvaa tuomiota tai yksipuolista tuomiota
 • hakea täytäntöönpanomääräystä.

Kantajat ja vastaajat voivat lähettää MCOL- ja PCOL-palveluiden välityksellä sähköpostia ja kyselyitä. Yleistä kirjeenvaihtoa tai yleisiä hakemuksia ei kuitenkaan voida toimittaa sähköisesti.

Kaikki asiakirjat voidaan tallentaa CE File ‑järjestelmään sähköisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Tuomioita voidaan julkaista MCOL- ja PCOL-palveluissa, mutta ne on annettava tiedoksi säännöissä kuvatulla tavalla.

CE File ‑järjestelmässä menettelyn käynnistänyt osapuoli on vastuussa tiedoksiantamisesta.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomareilla ei ole mahdollisuutta lähettää päätöksiä sähköisesti asianosaisille.

CE File ‑järjestelmän käytöllä ei ole vaikutusta tuomioiden antamiseen.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutosta voidaan hakea PCOL-palvelun yleisessä hakemuksessa, mutta muuten muutosta ei voida hakea sähköisesti PCOL- tai MCOL-palvelujen välityksellä. Päätöksiä ei voida antaa tiedoksi internetin välityksellä.

CE File ‑järjestelmässä ei ole sovellusta muutoksenhakua varten.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kun kantaja pyytää yksipuolista tuomiota ja välitöntä suoritusta MCOL-palvelun välityksellä, hän voi hakea täytäntöönpanomääräystä heti, kun MCOL-palvelussa näkyy, että tuomio on annettu, ja vastaaja on laiminlyönyt tuomion ehtoja (riippumatta siitä, onko tuomio yksipuolinen vai perustuuko se myöntämiseen). Velkojan on maksettava määräyksestä maksu joko pankki- tai luottokortilla. Tämä oikeudenkäyntimaksu lisätään velkaan. Velkoja voi pyytää täytäntöönpanomääräystä verkossa kirjauduttuaan järjestelmään käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan. Tämän jälkeen on valittava kanne ja sen jälkeen ’täytäntöönpanomääräys’.

Määräys on annettava

joko tuomion kattaman koko velan osalta

tai, jos velka voidaan maksaa erissä, 50 punnan vähimmäiseristä tai yhdestä kuukausierästä sen mukaan, kumpi on suurempi.

Kun määräys on annettu, se toimitetaan sähköisesti vastaajan paikallisen tuomioistuimen ulosottomiehelle. Ulosottomies yrittää periä velkojan rahat useaan otteeseen.

MCOL-palvelun välityksellä ei ole saatavilla muita täytäntöönpanomenetelmiä. Niitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot esitetään Englantia ja Walesia koskevalla tietosivulla Tuomion täytäntöönpanomenettelyt.

PCOL-palvelun välityksellä voi toimittaa tuomioistuimelle haltuunottomääräystä (Warrant of Possession) koskevan hakemuksen. Tämä on keino panna täytäntöön maanhallinnasta annettuja tuomioita tai määräyksiä (tässä ’maalla’ tarkoitetaan sekä rakennuksia että maata). Jos maan hallussapitäjät eivät poistu vapaaehtoisesti, ulosottomiehellä on määräyksen nojalla valtuudet karkottaa heidät. Tästä on suoritettava maksu.

PCOL-palvelussa voidaan myös jättää tuomioistuimelle hakemus palauttamismääräyksen (Warrant of Restitution) antamisesta. Palauttamismääräykset soveltuvat ainoastaan tilanteisiin, joissa ulosottomies on onnistunut panemaan täytäntöön haltuunottomääräyksen ja aiempi hallussapitäjä on saanut omaisuuden uudelleen haltuunsa. Jos hakemuksen tueksi kuitenkin aiotaan esittää erillinen todistajanlausunto tai asiakirjoja, hakemusta ei voida toimittaa verkossa. PCOL-palvelun välityksellä ei voi hakea muita täytäntöönpanomenetelmiä.

CE File ‑järjestelmässä ei ole täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Asianosaiset voivat tarkastella asian tilaa verkossa. He näkevät palvelussa myös vireille panemansa asiat tai heitä vastaan nostetut kanteet.

CE Files ‑järjestelmään tallennetuissa tiedostoissa voidaan tehdä siviilioikeudellisia menettelyjä koskevien sääntöjen mukaisesti hakuja tähän tarkoitetun päätteen avulla.

Linkkejä

Money Claim Online

Possession Claim Online

Civil Procedure Rules

Oikeusministeriö (Ministry of Justice)

Päivitetty viimeksi: 20/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.