Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Viro
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Oikeudenkäynti voidaan panna vireille sähköisten tiedostojen käsittelyjärjestelmässä (e-toimik-portaali).

Järjestelmä on osoitteessa https://etoimik.rik.ee/.

Opetusvideo e-toimik-järjestelmän käytöstä: https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen asiointi on mahdollinen riita-, hallinto-, rikos- ja rikkomusasioissa. Siviili- ja hallintoasioissa voi asian vireillepanon lisäksi esittää asiakirjoja ja tehdä hallintovalituksia. Rikos- ja rikkomusasioissa voi esittää tietyn määrän asiakirjoja, jotka liittyvät käynnissä oleviin oikeudenkäynteihin

Nopeutettua maksamismääräysmenettelyä koskevat hakemukset, jotka liittyvät velkasaatavaan tai elatusvaateeseen, voi tehdä ainoastaan internetissä.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Kannetta varten on olemassa tietyt lomakkeet, jotka käyttäjän on täytettävä. Lomakkeita on erilaisia eri menettelyjä ja hakemuksia varten, mutta niissä on samanlaisia osioita, kuten asian perustiedot, asianosaisia koskevat tiedot, hakemukseen liitettävät asiakirjat sekä tiedot valtion käsittelymaksusta.

Nopeutettua maksamismääräysmenettelyä koskevat hakemuslomakkeet ovat yksityiskohtaisemmat, ja hakemus on esitettävä metadatana.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Käyttäjän on kirjauduttava sisään e-toimik-portaaliin henkilökorttia tai mobiilihenkilökorttia käyttäen, jotta järjestelmä voi tunnistaa hänet. Portaali on suojattu. Kun kansalainen kirjautuu e-toimik-portaaliin (henkilökorttia tai mobiilihenkilökorttia käyttäen), hän pääsee tutustumaan vain niihin menettelyihin ja tietoihin, jotka liittyvät häneen. Jos oikeudenkäynti ei liity käyttäjään, hän ei pääse näkemään yhdenkään sen asianosaisen tietoja. Tietojensiirrossa käytetään X-Road-palveluväylää. Tämä tekninen ja organisatorinen ympäristö on kerros, jossa internetpohjaisia tietoja voidaan vaihtaa turvallisesti kansallisten tietojärjestelmien välillä.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Jos laissa vaaditaan tietyn tyyppisten asiakirjojen allekirjoittamista, ne allekirjoitetaan sähköisesti henkilökorttia käyttäen. E-toimik-järjestelmän kautta esitettävät menettelyasiakirjat allekirjoitetaan digitaalisesti. Kun asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi e-toimik-järjestelmässä, järjestelmä tallentaa automaattisesti asian vireillepanopäivän. Kun käyttäjä lähettää asian vireillepanevan asiakirjan tai muun menettelyasiakirjan e-toimik-järjestelmän kautta, hänen sähköpostiinsa lähetetään aina automaattisesti vastaanottoilmoitus, joka todistaa, että asiakirja on toimitettu tuomioistuimeen tiettynä päivänä ja tiettyyn kellonaikaan.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Jos laissa säädetään jonkin toimen osalta valtion käsittelymaksun perimisestä, se peritään. Yleensä valtion käsittelymaksu on maksettava ennen toimen toteuttamiseksi esitettävän hakemuksen tekemistä. Valtion käsittelymaksun voi maksaa joko e-toimik-järjestelmässä pankkilinkin kautta tai järjestelmän ulkopuolella tavallisessa nettipankissa tai pankkikonttorissa.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kantaja voi peruuttaa vaatimuksensa niin kauan kuin alustava käsittely kestää. Tätä varten hänen on tehtävä hakemus kanteen peruuttamiseksi. Kanteen voi vastaajan suostumuksella peruuttaa, jos kanteesta annettu ratkaisu ei ole vielä tullut voimaan. Peruuttamisen voi tehdä tuomioistuimelle kirjallisena tai se voidaan kirjata pöytäkirjaan. Hakemuksen voi esittää tuomioistuimelle myös e-toimik-järjestelmän kautta.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastausta ei ole pakko esittää internetin välityksellä. Vastaaja voi vastata internetin välityksellä, sähköisesti tai kirjallisesti.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Internetin välityksellä aloitettu menettely ei poikkea muulla tavoin aloitetuista menettelyistä. Internetin välityksellä aloitettu menettely ei poikkea muulla tavoin aloitetuista menettelyistä. Menettelyn eteneminen riippuu menettelyn toteuttavan tahon jatkotoimista sekä menettelyn ja vaatimuksen tyypistä.

Jos velallinen esittää nopeutetussa maksamismääräysmenettelyssä vastaväitteen, tuomioistuin ratkaisee asian joko kanneasiana tai päättää menettelyn, sen mukaan, mitä hakemuksen tekijä on hakemuksessaan toivonut.

Riita-asia on mahdollista ratkaista kirjallisessa menettelyssä, jos osapuolet tekevät sitä varten hakemuksen, tai tuomioistuin voi määrätä, että asia käsitellään oikeudenistunnossa. Jatkokäsittely riippuu asian tyypistä ja vastaajan vaatimukseen esittämistä vastaväitteistä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja ei nopeutetussa maksamismääräysmenettelyssä vastaa maksuehdotukseen eli ei esitä vastaväitettä, tuomioistuin antaa määräyksen asianomaista määrää koskevasta maksamismääräyksestä. Määräys on välittömästi täytäntöönpanokelpoinen. Sen vuoksi tuomioistuimen on oltava varma, että vastaaja on saanut maksamismääräyksen tiedoksi.

Muissa riita-asioissa tuomioistuimella on tietyissä tapauksissa kantajan pyynnöstä mahdollisuus antaa yksipuolinen tuomio, jos vastaaja ei ole toimittanut vastaustaan tuomioistuimen vahvistamassa määräajassa. Jos tuomioistuin katsoo, ettei tämä ole mahdollista, se voi antaa vastauksen toimittamiselle uuden määräajan tai määrätä asian käsiteltäväksi oikeudenistunnossa. Yksipuolista tuomiota koskevan hakemuksen voi tehdä yhdessä haastehakemuksen kanssa. On tiettyjä tapauksia, joissa tuomioistuin ei anna yksipuolista tuomiota.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Hakemuksia ja asiakirjoja voi toimittaa tuomioistuimelle sähköisesti sähköpostilla tai e-toimik-tietojärjestelmän kautta.

E-toimik-järjestelmän kautta voi riita- ja hallintomenettelyissä toimittaa kaikki asiakirjat sekä rikos- ja rikkomusmenettelyissä tietyn määrän asiakirjoja. E-toimik-järjestelmän kautta esitettävät menettelyasiakirjat allekirjoitetaan digitaalisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Tuomioita, määräyksiä ja kutsuja oikeudenistuntoihin voi antaa tiedoksi asianosaisille sähköisesti joko e-toimik-järjestelmän kautta tai asianosaisen ensisijaiseen sähköpostiosoitteeseen tai muuhun tuomioistuimelle ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Jos asiakirja on annettu tiedoksi sähköpostilla, vastaanottajan on ilmoitettava tuomioistuimelle saaneensa sen. Jos asiakirja on annettu tiedoksi e-toimik-järjestelmässä, järjestelmään kirjautuu automaattisesti päivämäärä, jona vastaanottaja otti asiakirjan vastaan ja avasi sen.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Riita- ja hallintomenettelyissä tuomioistuin voi laatia päätöksen sähköisesti; tällöin tuomarin on allekirjoitettava se digitaalisesti tai muulla vastaavalla teknisesti turvallisella tavalla.

Nopeutetussa maksamismääräysmenettelyssä kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat, myös tuomioistuimen päätökset, tehdään automatisoidusti tietojärjestelmässä.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Riita- ja hallintoasioissa voi tehdä muutoksenhaun ja antaa sitä koskevan päätöksen tiedoksi e-toimik-järjestelmässä.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Täytäntöönpanomenettelyn voi käynnistää e-toimik-järjestelmässä. e-toimik-järjestelmässä voi etsiä täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 2 §:n 1 momentin 1-4 alamomentissa määriteltyjä täytäntöönpanoasiakirjoja, laatia täytäntöönpanohakemuksen ja tallentaa lisätiedostoja. Hakijan on allekirjoitettava täytetty täytäntöönpanohakemus digitaalisesti, minkä jälkeen hakemus lähetetään yhdessä täytäntöönpanoasiakirjan ja lisätiedostojen kanssa haastemiehen sähköpostiin.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Sähköistä menettelyä voi seurata e-toimik-järjestelmässä. Sitä varten käyttäjän pitää henkilöllisyytensä todistamiseksi kirjautua järjestelmään henkilökortillaan tai mobiilihenkilökortillaan. Riita- ja hallintoasioissa käyttäjä näkee kaikki asiakirjat, joihin pääsyä ei ole henkilökohtaisesti rajoitettu ja jotka ovat järjestelmässä asianomaisten saatavilla.

Nopeutettua maksamismääräysmenettelyä voi e-toimik-järjestelmässä seurata kokonaisuudessaan.

Rikos-ja rikkomismenettelyistä tietoja näkee e-toimik-järjestelmässä vain rajallisesti.

Linkkejä:

E-toimik

https://www.e-toimik.ee/

Lakimies auttaa – tietoa tuomioistuimen puoleen kääntyvälle

https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Viron tuomioistuinjärjestelmä

https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Riigi Teataja

https://www.riigiteataja.ee

Päivitetty viimeksi: 31/01/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.