Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Suomi
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköistä asiointia voidaan käyttää tehtäessä haastehakemus riidattomissa velkomusasioissa, haettaessa oikeusapua (sekä haettaessa puolustajan määräyksiä, asianomistajan avustajan määräyksiä ja avustajan hakiessa palkkio- ja kuluvaatimuksia valtion varoista) sekä haettaessa ulosottoa (lähetettäessä yksityisoikeudellisten asioiden ulosottohakemuksia, jotka perustuvat käräjäoikeuden antamaan päätökseen tai tuomioon).

Suomessa ei ole menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus asiointiin.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Sähköisessä asioinnissa on käytössä paljon haastehakemuksia tekeville yrityksille ja yhteisöille XML-tiedostomalli. Erillisessä asiointipalvelussa on kansalaisten ja yritysten käytössä sähköinen verkkolomake.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tuomioistuinten asiointipalvelu on toteutettu suojatulla https-tiedonsiirtoprotokollalla. Tuomioistuimen toimittamat tiedot ovat suojatulla palvelimella, jolta asianosainen käy noutamassa asiakirjat.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Noudettaessa asiakirjoja suojatulta palvelimelta, käyttäjältä edellytetään tunnistautumista.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Sähköisen menettelyn maksut eivät eroa maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä.  Käräjäoikeudet perivät asian käsittelyn päätyttyä hakemusasian hakijalta ja riita-asian kantajalta maksun, jonka suuruus vaihtelee asian laadun ja käsittelytarpeen mukaan.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Sähköistä menettelyä koskevat samat periaatteet kuin perinteisillä kirjallisilla menettelyillä vireille pantuja kanteita.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastaaja voi toimittaa vastauksensa internetin välityksellä, mutta internetin käyttö ei ole pakollista.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Riita-asian käsittelyssä ei ole eroa sähköisen menettelyn ja tavanomaisen menettelyn välillä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Riita-asian käsittelyssä ei ole eroa sähköisen menettelyn ja tavanomaisen menettelyn välillä.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Kyllä.  Haastehakemus, vastaus ja muu oikeudenkäyntiasiakirja saadaan toimittaa tuomioistuimelle myös sähköpostitse.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Muut kuin todisteellisesti tiedoksi annettavat asiakirjat (esimerkiksi vastapuolen lausumat, kutsut riita-asian valmisteluistuntoon ja pääkäsittelyyn, tuomioistuimen laatimat yhteenvedot yms.) voidaan lähettää suoraan asianosaisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomioistuimen päätös voidaan asianosaisen pyynnöstä toimittaa hänelle myös sähköisesti.  Asianosaisen tai tämän edustajan on tunnistauduttava noutaessaan päätösasiakirjaa sähköisestä palvelusta.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakua ei toistaiseksi voi tehdä sähköisesti.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ulosottoa voi hakea sähköisesti. Sähköisessä palvelussa voi lähettää yksityisoikeudellisten asioiden ulosottohakemuksia, jotka perustuvat käräjäoikeuden antamaan päätökseen tai tuomioon.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Kyllä, riita-asioissa kantaja voi seurata asian etenemistä kirjautumalla sähköiseen asiointipalveluun, jos asia on saatettu tämän palvelun kautta vireille.

Päivitetty viimeksi: 19/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.