Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Saksa
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Lainsäädännön mukaan tämä on periaatteessa mahdollista. Käytännössä se ei kuitenkaan ole vielä mahdollista kattavasti kaikissa osavaltioissa ja kaikissa menettelyissä. Mahdollisuus riippuu siitä, onko osavaltio antanut asiasta asetuksen ja minkälainen se on. Tarkempaa tietoa saa kunkin osavaltion oikeushallinnosta.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Mahdollisuus riippuu siitä, onko osavaltio antanut asiasta asetuksen ja minkälainen se on. Tarkempaa tietoa saa kunkin osavaltion oikeushallinnosta. On myös menettelyjä, jotka voi hoitaa ainoastaan sähköisesti, esimerkiksi rekisteröinti- ja velkomismenettelyt ja osittain myös hallinnon sääntöjenvastaisuuksia koskevat menettelyt.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Jos osavaltio on mahdollistanut sähköisen oikeudenkäytön asetuksella (ks. kysymys 1), asiakirjoja voi toimittaa sähköisesti milloin vain.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Tekniset reunaehdot ilmoitetaan osavaltioiden asetuksissa (ks. kysymys 1.)

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tekniset reunaehdot ilmoitetaan osavaltioiden asetuksissa (ks. kysymys 1.) Tiedonsiirtoon käytetään yleensä OSCI-formaattia (Online Services Computer Interface), joka on käytetyn EGVP-ohjelmiston (sähköinen tuomioistuin- ja hallintopostilaatikko) ominaisuus.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Viestejä ei ole pakko allekirjoittaa, mutta yksittäiset hakemukset on allekirjoitettava niitä koskevissa menettelysäännöissä säädetyllä tavalla. Yleensä edellytetään varmennettua sähköistä allekirjoitusta.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Menettelystä riippuen voidaan veloittaa maksuja. Maksutavat ovat lasku, suoraveloitus ja verkkomaksu.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Dies ist möglich. Asiaan sovelletaan yleisiä säännöksiä.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Internetin käyttö ei ole pakollista. Asiaan sovelletaan yleisiä säännöksiä.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Asiaan sovelletaan yleisiä säännöksiä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Asiaan sovelletaan yleisiä säännöksiä.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Lainsäädännön mukaan tämä on periaatteessa mahdollista. Käytännössä se ei kuitenkaan ole vielä mahdollista kattavasti kaikissa osavaltioissa ja kaikissa menettelyissä. Mahdollisuus riippuu siitä, onko osavaltio antanut asiasta asetuksen ja minkälainen se on. Tarkempaa tietoa saa kunkin osavaltion oikeushallinnosta.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Riita-asioiden oikeudenkäyntilain (ZPO) 174 §:n 3 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään, että lakimiehille, notaareille, ulosottoviranomaisille ja veroneuvojille voidaan antaa päätöksiä tiedoksi myös sähköisesti. Muille voidaan antaa asiakirjoja tiedoksi sähköisesti vain, jos he ovat antaneet nimenomaisen suostumuksensa asiakirjojen sähköiseen välitykseen.

Käytännössä näin tapahtuu ennen kaikkea rekisteröintimenettelyissä.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Kyllä. Tuomioistuimen päätös on periaatteessa mahdollista antaa sähköisessä muodossa. Käytännössä näin tapahtuu ennen kaikkea rekisteröintimenettelyissä.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakemus voidaan tehdä internetissä, jos kyseiselle tuomioistuimelle on osavaltion asetuksella annettu mahdollisuus sähköiseen oikeudenkäyttöön. Riita-asioiden oikeudenkäyntilain (ZPO) 174 §:n 3 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään, että lakimiehille, notaareille, ulosottoviranomaisille ja veroneuvojille voidaan antaa päätöksiä tiedoksi myös sähköisesti. Muille voidaan antaa asiakirjoja tiedoksi sähköisesti vain, jos he ovat antaneet nimenomaisen suostumuksensa asiakirjojen sähköiseen välitykseen.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei voida.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Yleensä eivät. Joissakin yksittäisissä osavaltioissa se on mahdollista ainakin hallintotuomioistuinten (Verwaltungsgericht) ja verotuomioistuinten (Finanzgericht) käsittelemissä asioissa ja joissakin osavaltioissa rekisteriasioissa. Riita-asioiden tuomioistuinkäsittelyissä istuntoaikataulu julkaistaan on joissakin tapauksissa sähköisessä muodossa.

Päivitetty viimeksi: 01/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.